Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-156 2019-04-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Projektas

2019-04-25 Nr. TŽ-156

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS DZŪKIJOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi, Civilinio kodekso 2.43 straipsniu, Švietimo įstatymo 41 straipsnio 5 dalimi ir 43 straipsnio 3 dalimi, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 24.2 papunkčiu ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-169 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų patvirtinimo“, 1 priedo 5 punktą,  Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos pavadinimą ir šią mokyklą pavadinti Alytaus Dzūkijos mokykla.

2. Patvirtinti Alytaus Dzūkijos mokyklos nuostatus (pridedama).

3. Įgalioti Alytaus Dzūkijos mokyklos direktorių:

3.1. pasirašyti mokyklos nuostatus;

3.2. įregistruoti mokyklos nuostatus Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka VĮ Registrų centro Alytaus filiale.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS DZŪKIJOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-04-25

(data)

Alytus

 

 

 

Įgyvendinant Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą sprendimu siekiama Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos pavadinimą pakeisti ir šią mokyklą pavadinti Alytaus Dzūkijos mokykla. Mokykla, vykdanti ugdymą specialiosiose klasėse intelekto sutrikimą turintiems mokiniams, paprastai turi trumpesnį pavadinimą. Tokią galimybę numato Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. Naujuose mokyklos nuostatuose keičiamas pavadinimas: vietoje „pagrindinė mokykla“ rašoma „mokykla“.

Nuo 2019-01-01 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pavadinimą pakeistus į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, sujungus Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo  ir Sporto skyrius į vieną – Švietimo ir sporto skyrių,  būtina  pakeisti ir mokyklų nuostatus. Naujuose mokyklos nuostatuose vietoj „Švietimo skyrius“ rašoma „Švietimo ir sporto skyrius“, vietoj „švietimo ir mokslo ministras“ – „švietimo, mokslo ir sporto ministras“.

Įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo redakcijai, mokyklų nuostatai papildyti įstatymo 60 straipsnio  nuostatomis, kuriomis numatyta, kad Mokyklos taryba vertina mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai (dalyvių susirinkimui), Mokyklos tarybos narių skaičius, Mokyklos tarybos sudarymo tvarka, Mokyklos tarybos kadencija, galimas Mokyklos tarybos nario kadencijų skaičius, naujo tarybos nario paskyrimas nutrūkus Mokyklos tarybos nario įgaliojimams pirma laiko. Taip pat papildyta įstatymo 59 straipsnio 8 dalies nuostatomis, kurios numato švietimo įstaigos vadovo atsakomybę rengiant rekomendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokykloje priemonių įgyvendinimą, vadovavimą jų vykdymui.

2018-07-01 įsiteisėjus Vaiko teisių apsaugos pagrindų statymo redakcijai, nebeliko teiginio „socialinės rizikos šeimos“, todėl nuostatuose atsiranda teiginys „atvejo vadyba“.

 Šie bei kiti keitimai pridedami nuostatų keitimo lyginamojoje lentelėje.

 

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Daiva Pasaravičienė

 

Tel. (8 315) 55 186, +370 662 51054, el. p. daiva.pasaraviciene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-156 - DĖL ALYTAUS DZŪKIJOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO-1 PRIEDAS-NUOSTATAI
TŽ-156 - DĖL ALYTAUS DZŪKIJOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO-2 PRIEDAS-LYGINAMOJI LENTELĖ
Į pradžią