Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-159 2019-04-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJOS DELEGAVIMO Į VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ IR ĮGALIOJIMŲ JAI SUTEIKIMO

Projektas

2019-04-25 Nr. TŽ-159

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJOS DELEGAVIMO Į VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ

 

2019-05-30 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 43 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Sveikatos draudimo įstatymo 35 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Vilniaus teritorinės ligonių kasos 2019-03-19 raštą Nr. 3S-3278, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Deleguoti į Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoją Jurgitą Šukevičienę.

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-04-30 sprendimą Nr. T-119 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario delegavimo į Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJOS DELEGAVIMO Į VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-04-25

(data)

Alytus

 

 

Sprendimo projektas parengtas gavus Vilniaus teritorinės ligonių kasos raštą, kuriuo prašoma deleguoti tarybos narį į naujos kadencijos Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą.

Teritorinių ligonių kasų stebėtojų tarybų sudarymo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 35 straipsnyje, kuris numato, kad į stebėtojų tarybą įeina po vieną į aptarnaujamą teritoriją įeinančių savivaldybių tarybų deleguotą atstovą – tarybos narį ir po vieną Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos deleguotą narį.

Savivaldybės tarybos narių delegavimas į įstatymų nustatytas regionines tarybas, komisijas ir įgaliojimų jiems suteikimas yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija, įtvirtinta Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 43 punkte.

Savivaldybės mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė žodžiu yra išreiškusi sutikimą dirbti Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų taryboje.

 

 

 

vyr. specialistė                                                                                     Livita Bieliauskienė

 

Tel. (8 315) 55 105, +370 619 67273, el. p. livita.bieliauskiene@alytus.lt

Į pradžią