Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-152 2019-04-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-01-26 SPRENDIMO NR. T-31 „DĖL ALYTAUS DZŪKIJOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

Projektas

2019-04-25 Nr. TŽ-152

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-01-26 SPRENDIMO NR. T-31 „DĖL ALYTAUS DZŪKIJOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ 1 PUNKTO  PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-31 „Dėl Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo 1 punktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-01-26 SPRENDIMO NR. T-31 „DĖL ALYTAUS DZŪKIJOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ 1 PUNKTO  PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-04-25

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo tikslas – įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą – Alytaus Dzūkijos pagrindinę mokyklą  pavadinti Alytaus Dzūkijos mokykla. Mokykla, vykdanti ugdymą specialiosiose klasėse intelekto sutrikimą turintiems mokiniams, paprastai turi trumpesnį pavadinimą. Tokią galimybę numato Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas.

Planuojama nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. pakeisti Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos pavadinimą ir pavadinti Alytaus Dzūkijos mokykla. Dėl šių pokyčių reikia pripažinti netekusiais galios senus ir patvirtinti naujus Alytaus Dzūkijos mokyklos nuostatus.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Daiva Pasaravičienė

 

Tel. (8 315) 55 186, +370 662 51054, el. p. daiva.pasaraviciene@alytus.lt

Į pradžią