Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-153 2019-04-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR ŠIUO METU ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, PARDAVIMO VIEŠAJAME PREKIŲ AUKCIONE

Projektas

2019-04-25 Nr. TŽ-153

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR ŠIUO METU ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, PARDAVIMO VIEŠAJAME PREKIŲ AUKCIONE

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
4 dalimi, Valstybės ir savivaldybių  turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo
27 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-09 nutarimu Nr. 531 „Dėl Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 7 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-01 įsakymą Nr. 264 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Alytaus miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019-04-04 raštą Nr. SD-1772 „Dėl valstybės turto pardavimo viešajame prekių aukcione“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pavesti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui parduoti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti pripažintą valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Alytaus miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomą nereikalingą ilgalaikį materialųjį turtą, kurio įsigijimo vertė 10 129,46 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 10 129,46 Eur, likutinė vertė 0,00 Eur, pagal priedą, viešajame prekių aukcione.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 


Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. ____________________ d.

sprendimo Nr. ______

priedas      

 

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA

NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Turto pavadinimas

Eksploatacijos pradžia

Inventorinis Nr.

Kiekis, vnt.

Įsigijimo savikaina, Eur

Sukauptas nusidėvėjimas, Eur

Likutinė vertė, Eur

1.

Automobilis „Škoda Fabia Combi Ambiente“, valstybinis Nr. AFV 336, identifikavimo Nr. TMBHY46Y154202278

2012 m.

1500011‘

1

10 129,46

10 129,46

0,00

Iš viso

1

10 129,46

10 129,46

0,00

 

_____________________


 


 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR ŠIUO METU ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, PARDAVIMO VIEŠAJAME PREKIŲ AUKCIONE

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-04-25

(data)

Alytus

 

 

 

Parengto sprendimo projekto tikslas – nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti pripažintą valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Alytaus miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomą nenaudojamą ilgalaikį materialųjį turtą (automobilį) teisės aktų nustatyta tvarka parduoti viešajame prekių aukcione.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-01 įsakymu Nr. 264 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Alytaus miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti“ automobilis buvo pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti. Alytaus miesto savivaldybės administracija 2019-04-03 raštu Nr. SD-2905(38.5.) „Dėl valstybės turto pardavimo viešajame prekių aukcione“ kreipėsi į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją su prašymu leisti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti pripažintą turtą parduoti viešajame prekių aukcione, o nepardavus automobilio jį nurašyti ir likviduoti. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2019-04-04 raštu Nr. SR-1772 „Dėl valstybės turto pardavimo viešajame prekių aukcione“ informavo, kad neprieštarauja, kad automobilis būtų parduotas viešajame prekių aukcione, o nepardavus jo – nurašytas ir likviduotas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Patarėja                                                                                                             Rasa Abramavičiūtė

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 676 17057, el. p. rasa.abramaviciute@alytus.lt

Į pradžią