Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-149 2019-04-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Projektas

2019-04-25 Nr. TŽ-149

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306  „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO  MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      Pakeisti Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą (toliau – aprašas), patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimo Nr. T-306 „Dėl Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ 1 punktu:

1. Pakeisti aprašo 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.1. mokyklos aptarnavimo teritorija – mokyklai priskirta teritorija, kurią nustato savivaldybės taryba Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus teikimu (toliau – Švietimo ir sporto skyrius);“

2. Pakeisti aprašo 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Asmenys į Alytaus miesto savivaldybės mokyklas mokytis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka pagal bendrojo ugdymo programas priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsniu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.“

3. Pakeisti aprašo 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

„12. Prašymai į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas mokytis pagal bendrojo ugdymo programas priimami centralizuotai teikiant internetu adresu  https://ugdaualytiski.alytus.lt. Internetu užpildyti asmenų prašymai perduodami prašyme nurodytai  mokyklai (-oms). Asmenys, neturintys galimybių prašymo užpildyti internetu, jį užpildo atvykę į konkrečią mokyklą arba Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių. Prašymai teikiami nuo kiekvienų metų sausio 2 dienos iki Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatyto laiko. Prašymai po Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatyto mokinių priėmimo laiko teikiami atvykus į konkrečią ugdymo įstaigą arba internetu, tvarkos apraše nurodyti priėmimo pirmumo kriterijai netaikomi, tęsiamas priėmimas į laisvas vietas. Asmenys prašymus gali pateikti ne daugiau kaip į dvi Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas.“

                      4. Pakeisti aprašo 6.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„6.2. kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 31 d. Alytaus miesto savivaldybės taryba bendrojo ugdymo mokykloms nustato mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute; mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių. Jei sudaro jungtines klases, tai nustato, iš kokių klasių sudaroma jungtinė klasė, ir nurodo kiekvienos klasės mokinių skaičių. Iki rugsėjo 1 d. mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių  patikslina;

                      5. Pakeisti aprašo 6.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„6.5. jei bendrojo ugdymo mokykla nesurenka nustatyto mokinių skaičiaus ir nesudaro patvirtinto klasių ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių, klasių ir (ar) grupių skaičius mažinamas.

6. Pakeisti aprašo 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

                      „24. Naujoje mokykloje pradėjęs mokytis mokinys turi būti pasitikrinęs sveikatą iki einamųjų metų rugsėjo 15 dienos. Mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo užtikrina, kad mokiniai iki 18 metų ugdymo procese dalyvautų tik Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą. Mokinio sveikatos pažymėjimas galioja metus laiko nuo pažymėjimo išdavimo.“

7. Pakeisti aprašo 35 punktą ir jį išdėstyti taip:

„35. Priėmimo į mokyklą priežiūrą vykdo Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras


 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306  „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO  MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

     

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į 2018-04-27 sutartį Nr. SR-884(3.9) „Centralizuoto vaikų priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo ugdymo grupes informacinės sistemos įsigijimo ir įdiegimo paslaugos“. Sprendimas leis priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarką centralizuoti, atsiras galimybė prašymus į mokyklas teikti internetu, atsižvelgiant į tėvų pageidavimus ir nustatytus kriterijus. Mokinių priėmimas bus vykdomas skaidriai, taps patogesnis, prašymą bus galima užpildyti ir namie, prisijungus prie interneto, taip pat taps prieinamas tėvams, gyvenantiems užsienyje. Jeigu tėvai pageidaus, prašymą galės pildyti atvykę į konkrečią mokyklą ar Švietimo ir sporto skyrių.

Atsižvelgiant į Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo, buvo pakeisti ir aprašo punktai, reglamentuojantys savivaldybės tarybos kompetenciją nustatant mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute bei mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių.

       Taip pat pakeista vaiko sveikatos pažymėjimų apskaitos tvarka mokyklose. Vadovaujantis Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuo 2018 m. birželio 1 d. duomenys, susiję su vaiko sveikatos pažymėjimu,  įstaigose  tvarkomi elektroniniu būdu.

Pasikeitus Švietimo ir sporto skyriaus, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro pareigų pavadinimams, pakeisti šie pavadinimai ir apraše.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Daiva Pasaravičienė

 

Tel. (8 315) 55 186, +370 662 51054, el. p. daiva.pasaraviciene@alytus.lt

 

 

 

 

Sprendimo „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimo Nr. T-306 „Dėl Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo aiškinamojo rašto priedas

LYGINAMOJI LENTELĖ

Alytaus miesto savivaldybės priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarka (patvirtinta 2018-04-19 sprendimu Nr. T-99)

Alytaus miesto savivaldybės priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarka (2019 m. balandžio mėn. projektas)

2.1. mokyklos aptarnavimo teritorija – mokyklai priskirta teritorija, kurią nustato savivaldybės taryba Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus teikimu (toliau – Švietimo skyrius);

 

 

3. Asmenys į Alytaus miesto savivaldybės mokyklas mokytis pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pritaikytas bendrojo ugdymo programas priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsniu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556, Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Prašymai į Alytaus miesto savivaldybės mokyklas mokytis pagal bendrojo ugdymo programas priimami centralizuotai Alytaus miesto savivaldybės Švietimo skyriuje (Rotušės a. 4). Mokinių priėmimas į bendrojo ugdymo mokyklas vykdomas Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytu laiku. Prašymai teikiami nuo kiekvienų metų sausio 2 dienos iki Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatyto laiko. Gauti prašymai užregistruojami ir perduodami mokyklų mokinių priėmimo komisijoms ne vėliau kaip iki jų darbo pradžios. Prašymai, jau pateikti bendrojo ugdymo įstaigoms, yra galiojantys ir pakartotinai Švietimo skyriui jų teikti nereikia. Prašymą teikiant po Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatyto mokinių priėmimo laiko, prašymai teikiami atvykus į konkrečią ugdymo įstaigą, tvarkos apraše nurodyti priėmimo pirmumo kriterijai netaikomi, tęsiamas priėmimas į laisvas vietas. Prašymų formos skelbiamos Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje http://svietimas.alytus.lt/. Asmenys prašymus gali pateikti ne daugiau kaip į dvi Alytaus miesto savivaldybės mokyklas.

 

6.2. kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 31 d. Alytaus miesto savivaldybės taryba bendrojo ugdymo mokykloms nustato priėmimo laiką, kiekvienos klasės klasių skaičių ir mokinių skaičių jose, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkį grupėse kitiems mokslo metams ir iki rugsėjo 1 d. klasių (grupių) skaičių patikslina;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. jei mokykla nesurenka nustatyto mokinių skaičiaus ir nesudaro patvirtinto klasių skaičiaus, klasių skaičius mažinamas.

 

 

 

24. Naujoje mokykloje pradėjęs mokytis mokinys vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a) turi pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 15 dienos. Mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo užtikrina, kad mokiniai iki 18 metų ugdymo procese dalyvautų tik Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir pateikę nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą, išduotą ne anksčiau kaip prieš metus (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“). Keičiant mokyklą prasidėjus mokslo metams šis pažymėjimas grąžinamas mokiniui arba persiunčiamas atitinkamai mokyklai.

 

35. Priėmimo į mokyklą priežiūrą vykdo Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius.

 

 2.1. mokyklos aptarnavimo teritorija – mokyklai priskirta teritorija, kurią nustato savivaldybės taryba Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus teikimu (toliau – Švietimo ir sporto skyrius);

 

 3. Asmenys į Alytaus miesto savivaldybės mokyklas mokytis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka pagal bendrojo ugdymo programas priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsniu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. V-322 redakcija) „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija) „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr.V-674 redakcija) „Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 

12. Prašymai į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas mokytis pagal bendrojo ugdymo programas priimami centralizuotai teikiant internetu adresu https://ugdaualytiski.alytus.lt. Internetu užpildyti asmenų prašymai perduodami prašyme nurodytai (-oms) mokyklai (-oms). Asmenys, neturintys galimybių prašymo užpildyti internetu, jį užpildo atvykę į konkrečią mokyklą arba Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių. Mokinių priėmimas į bendrojo ugdymo mokyklas vykdomas Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytu laiku. Prašymai teikiami nuo kiekvienų metų sausio 2 dienos iki Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatyto laiko. Prašymą teikiant po Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatyto mokinių priėmimo laiko, prašymai teikiami atvykus į konkrečią ugdymo įstaigą arba internetu, tvarkos apraše nurodyti priėmimo pirmumo kriterijai netaikomi, tęsiamas priėmimas į laisvas vietas. Asmenys prašymus gali pateikti ne daugiau kaip į dvi Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas.

 

6.2. kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 31 d. Alytaus miesto savivaldybės taryba bendrojo ugdymo mokykloms  nustato priėmimo laiką, mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute; mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių. Jei sudaro jungtines klases, tai nustato, iš kokių klasių sudaroma jungtinė klasė, ir nurodo kiekvienos klasės mokinių skaičių. Iki rugsėjo 1 d. mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių  patikslina;

 

6.5. jei bendrojo ugdymo mokykla nesurenka nustatyto mokinių skaičiaus ir nesudaro patvirtinto klasių ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių, klasių ir (ar) grupių skaičius mažinamas.

 

24. Naujoje mokykloje pradėjęs mokytis mokinys turi būti pasitikrinęs sveikatą iki einamųjų metų rugsėjo 15 dienos. Mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo užtikrina, kad mokiniai iki 18 metų ugdymo procese dalyvautų tik Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą. Mokinio sveikatos pažymėjimas galioja metus laiko nuo pažymėjimo išdavimo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Priėmimo į mokyklą priežiūrą vykdo Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.

 

 

 

 

Į pradžią