Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-154 2019-04-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


Projektas

2019-04-25 Nr. TŽ-154

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO LIETUVOS SKAUTIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI IR ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI  SUTARTĮ

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-10-30 sprendimu Nr. T-189 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 10.1 papunkčiu, atsižvelgdama į Lietuvos skautijos vyriausiosios skautininkės Ievos Brigienės 2019-03-26 raštą Nr. XVIII-P-006 „Dėl siūlymo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį“,  Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pritarti Lietuvos skautijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui (pridedama).

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą pasirašyti Lietuvos skautijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutartį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PRITARIMO LIETUVOS SKAUTIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI IR ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI  SUTARTĮ

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-04-25

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 12 punktu – jis numato, kad sutartys pasirašomos savivaldybės tarybai pritarus. Alytaus miesto savivaldybės sutarčių, susitarimų sudarymo ir pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-10-30 sprendimu Nr. T-189 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 10.1 papunktis reglamentuoja, kad sutartys pasirašomos savivaldybės tarybai pritarus.

Bendradarbiavimo sutarties tikslas – padėti Lietuvos skautijai dalintis skautišku neformaliu ugdymu, supažindinti Alytaus miesto savivaldybės vaikus bei jaunimą su didžiausia pasauline organizacija.

Lietuvos skautijos veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.

Siūlome pritarti sprendimo projektui.

 

 

 

Vedėjo pavaduotoja                                                                             Rasa Kuckailienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. (8 315) 55 175, el. p. rasa.kuckailiene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-154 - DĖL PRITARIMO LIETUVOS SKAUTIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI IR ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI SUTARTĮ
Į pradžią