Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-158 2019-04-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Projektas

2019-04-25 Nr. TŽ-158

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
4 dalimi, Biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo  37 straipsnio 1 dalimi,  Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 3 dalimi, 59 straipsnio 8 dalimi ir 60 straipsnio 5 dalimi Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų nuostatus:

1.1. Alytaus muzikos mokyklos (pridedama);

1.2. Alytaus dailės mokyklos (pridedama).

2. Įpareigoti Alytaus muzikos ir dailės mokyklų direktorius pasirašyti šio sprendimo 1 punktu patvirtintus nuostatus ir juos įregistruoti VĮ Registrų centro Alytaus filiale Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-04-25

(data)

Alytus

 

 

Naujuose mokyklų nuostatuose keičiamas pavadinimas: nuo 2019-01-01 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pavadinimas pakeistas į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, todėl  Alytaus muzikos ir dailės mokyklų nuostatuose keičiami pavadinimai: vietoj „Švietimo skyrius“ – „Švietimo ir sporto skyrius“, vietoj „švietimo ir mokslo ministras“ – „švietimo, mokslo ir sporto ministras“.

Įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo redakcijai, pakeisti ir mokyklų nuostatai. Papildyta įstatymo 60 straipsnio  nuostatomis, kuriomis numatyta, kad Mokyklos taryba vertina mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai (dalyvių susirinkimui), Mokyklos tarybos narių skaičius, Mokyklos tarybos sudarymo tvarka, Mokyklos tarybos kadencija, galimas Mokyklos tarybos nario kadencijų skaičius, naujo tarybos nario paskyrimas nutrūkus Mokyklos tarybos nario įgaliojimams pirma laiko. Taip pat papildyta įstatymo 59 straipsnio 8 dalies nuostatomis, kurios numato švietimo įstaigos vadovo atsakomybę rengiant rekomendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokykloje priemonių įgyvendinimą, vadovavimą jų vykdymui.

Taip pat papildyta punktu, kad mokyklos direktorius savo darbo laiką tvarko pats, įskaitant atostogas ir komandiruotes.

Šie bei kiti keitimai pridedami mokyklų nuostatų keitimo lyginamosiose lentelėse.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Daiva Pasaravičienė

 

Tel. (8 315) 55 186, +370 662 51054, el. p. daiva.pasaraviciene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-158 - DĖL FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO-1 PRIEDAS-DAILĖS MOKYKLOS NUOSTATAI
TŽ-158 - DĖL FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO-2 PRIEDAS-DAILĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PALYGINAMOJI LENTELĖ
TŽ-158 - DĖL FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO-3 PRIEDAS-MUZIKOS MOKYKLOS NUOSTATAI
TŽ-158 - DĖL FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO-4 PRIEDAS-MUZIKOS MOKYKLOS PNUOSTATŲ PALYGINAMOJI LENTELĖ
Į pradžią