Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-141 2019-03-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DZŪKIJOS VANDENYS“ 2018 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI

                                                                                                                              Projektas

2019-03-25 Nr. TŽ-141

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DZŪKIJOS VANDENYS“ 2018 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI

 

2019-04-04 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 235 punktu ir išklausiusi UAB „Dzūkijos vandenys“ vadovo metinę veiklos ataskaitą, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pritarti uždarosios akcinės bendrovės ,,Dzūkijos vandenys“ 2018 metų vadovo veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DZŪKIJOS VANDENYS“ 2018 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-03-25

(data)

Alytus

 

 

Alytaus miesto savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu bei Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T-333, 235 punkto nuostatomis, ne rečiau kaip vieną kartą per metus išklauso mero, administracijos direktoriaus, savivaldybės kontrolieriaus, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė ji yra, savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitas ir dėl šių ataskaitų iki kiekvienų metų gegužės 1 d. priima sprendimus. Didžioji mūsų bendrovės akcijų dalis – 99,88 procento – priklauso Alytaus miesto savivaldybei, todėl bendrovės vadovo 2018 metų veiklos ataskaitą teikiame svarstyti Tarybai.

UAB „Dzūkijos vandenys“ vadovo veiklos ataskaitoje pateikiame bendrovės veiklų apžvalgą, 2018 metų veiklos rezultatus, esminius įvykius bei numatomas pagrindines veiklos kryptis 2019 metais.

 

 

Ekonomikos ir pardavimų departamento direktorius                                                    Tomas Valatka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Valatka, tel. (8 315) 55 581, tvalatka@vandenys.lt

Dokumento priedai:
TŽ-141 - Priedas-Ataskaita
Į pradžią