Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-140 2019-03-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO TARYBOS 1996-07-04 SPRENDIMO NR. 621 „DĖL GATVIŲ IR PARKO PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-03-22 Nr. TŽ-140

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO TARYBOS 1996-07-04 SPRENDIMO NR. 621 „DĖL GATVIŲ IR PARKO PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18  straipsnio 1  dalimi, atsižvelgdama į Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams parinkimo komisijos rekomendacijas (2018-04-13 protokolas Nr. KPPn-30), Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto tarybos 1996-07-04 sprendimą Nr. 621 „Dėl gatvių ir parko pavadinimų“ – panaikinti 1 punktu suteiktą Signatarų gatvės pavadinimą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO TARYBOS 1996-07-04 SPRENDIMO NR. 621 „DĖL GATVIŲ IR PARKO PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

     

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsniu, Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvengiant į Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams parinkimo komisijos rekomendacijas (toliau – komisija) (2018-04-13 protokolas Nr. KPPn-30).

Signatarų gatvės pavadinimą siūloma naikinti atsižvelgiant į Alytaus miesto naujojo centro detaliojo plano Signatarų gatvėje korektūros koregavimo (toliau – Detalusis planas) Planavimo darbų programą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-09 įsakymu Nr. DV-999, taip pat į 2019-03-21 gautą prašymą Nr. GD-5414 (24.1). Ateityje formuojant naują gatvę prie Likiškių parko, jai bus suteiktas Signatarų gatvės pavadinimas.

Šiuo sprendimo projektu nėra pritariama detaliojo plano kitiems sprendiniams.

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Simona Žiūkaitė

 

Tel. (8 315) 55 176, +370 698 27067, el. p. simona.ziukaite@alytus.lt

Į pradžią