Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-122 2019-03-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „LUXE POOLS“ 2017-02-01 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SRN-10-(57.5) PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-03-15 Nr. TŽ-122

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „LUXE POOLS“ 2017-02-01 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SRN-10-(57.5) PAKEITIMO

 

2019-03-28 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Investicijų įstatymo 13 straipsnio nuostatomis, atsižvelgdama į UAB „Luxe Pools“ 2019-01-23 prašymą ir į Alytaus miesto savivaldybės ekonominės plėtros programos komisijos posėdžio 2019-02-22 protokolą Nr. KPPt-58, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n  u  s  p  r  e  n  d  ž  i  a:

1.    Pritarti susitarimui dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Luxe Pools“ 2017-02-01 investicijų sutarties Nr. SRN-10-(57.5) pakeitimo (pridedama).

2.    Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodytą susitarimą.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „LUXE POOLS“ 2017-02-01 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SRN-10-(57.5) PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-03-15

(data)

Alytus

 

 

 

 

Sprendimo projektas parengtas, atsižvelgiant į UAB „Luxe Pools“ 2019-01-23 prašymą pratęsti įsipareigojimų terminus iki 2021-06-20 ir į Alytaus miesto savivaldybės ekonominės plėtros programos komisijos 2019-02-21 posėdžio nutarimą teikti Alytaus miesto savivaldybės tarybai svarstyti sprendimo projektą dėl UAB „Luxe Pools“ 2017-02-01 investicijų sutarties Nr. SRN-10-(57.5) pakeitimo.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimu Nr. T-21„Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Luxe Pools“ investicijų sutarčiai“ 2017-02-01 pasirašyta Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Luxe Pools“ investicijų sutartis Nr. SRN-10-(57.5).

Investuotojas įsipareigojo iki 2018-06-20 pradėti statybas adresu Sidabrio g. 8, iki 2019-06-20 padaryti ne mažesnes kaip 410 tūkst. Eur investicijas statyboms vykdyti ir įrenginiams įsigyti, pradėti gamybos veiklą ir sukurti ne mažiau kaip 9 naujas darbo vietas. Tačiau, investuotojo teigimu, žemės sklypo geologinės sąlygos nėra palankios statyboms, vyrauja šaltiniuoti gruntai, aukšti gruntiniai vandenys, todėl numatomos papildomos teritorijos parengimo statyboms išlaidos. Šiuo metu yra rengiamas investicinis projektas, jis derinamas su banku dėl finansavimo. Šios išlaidos, investuotojo teigimu, negalėjo būti numatytos, kol nebuvo atlikti išsamūs teritorijos geologiniai tyrimai.

Todėl atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes parengtas tarybos sprendimo dėl investicijų sutarties įsipareigojimų pratęsimo projektas, įpareigojant investuotoją per 36 mėnesius nuo žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo pradėti statybas žemės sklype Sidabrio g. 8 (iki 2020-06-20) ir iki 2020-12-31 įvykdyti ne mažiau kaip 30 procentų statybos darbų. Per 48 mėnesius nuo žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo padaryti ne mažesnes kaip 410 tūkst. Eur investicijas statyboms vykdyti ir įrenginiams įsigyti, pateikti dokumentus, patvirtinančius investuotojo padarytų investicijų dydį ir sukurti ne mažiau kaip 9 naujas darbo vietas (iki 2021-06-20).

Šiuo metu žemės sklype Sidabrio g. 8 statybos nepradėtos, tačiau pritarus šiam sutarties pakeitimui investuotojas užbaigs pradėto investicijų projekto rengimą, kuris yra derinamas su banku dėl finansavimo ir atlikus žemės sklypo sutvarkymo darbus bus pradėtos statybos. Nauji investicijų sutarties terminai buvo aptarti su investuotoju komitetuose.

Susitarus dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Luxe Pools“ 2017-02-01 investicijų sutarties Nr. SRN-10-(57.5) pakeitimo, Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Luxe Pools“ 2017-02-01 investicijų sutarties Nr. SRN-10-(57.5) 3 skyrius išdėstomas taip:

 

„3. INVESTUOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

 

3.1.  Investuotojas įsipareigoja iki 2020-06-20 (buvo iki 2018-06-20) pradėti statybas šiame žemės sklype ir iki 2020-12-31 įvykdyti ne mažiau kaip 30 procentų statybos darbų. Investuotojas įsipareigoja iki 2021-06-20 (buvo iki 2019-06-20) padaryti ne mažesnes kaip 410 tūkst. Eur investicijas statyboms vykdyti ir įrenginiams įsigyti.

3.2. Investuotojas įsipareigoja iki 2021-06-20 (buvo iki 2019-06-20) pateikti savivaldybei dokumentus, patvirtinančius investuotojo padarytų investicijų dydį.

3.3. Investuotojas įsipareigoja, kad visą žemės sklypo nuomos sutarties galiojimo laikotarpį žemės sklypas būtų naudojamas baseinų ir baseinų įrangos gamybos veiklai vykdyti. Dėl kitokio žemės sklypo panaudojimo investuotojas privalo gauti savivaldybės rašytinį sutikimą.

3.4.  Investuotojas įsipareigoja iki 2021-06-20 (buvo iki 2019-06-20) pradėti gamybos veiklą ir sukurti ne mažiau kaip 9 naujas darbo vietas.

3.5. Investuotojas įsipareigoja, kad jo vykdoma veikla visais atžvilgiais atitiks aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Su tokių reikalavimų vykdymu susijusios investicijos ir rizika tenka investuotojui.“

 

 

 

Vyriausiasis specialistas                                                                      Mantas Lisauskas

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 620 24483, el. p. mantas.lisauskas@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-122 - Priedas-Sutarties pakeitimo projektas
TŽ-122 - Priedas-Investuotojo prašymas
Į pradžią