Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-126 2019-03-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Projektas

2019-03-15 Nr. TŽ-126

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS  MIESTO LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo  37 straipsnio 1 dalimi,  Švietimo įstatymo 59 straipsnio 8 dalimi ir 60 straipsnio 5 dalimi Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Alytaus miesto lopšelių-darželių nuostatus:

1.1. lopšelio-darželio „Pušynėlis“ (pridedama);

1.2. lopšelio-darželio „Pasaka“ (pridedama);

1.3. lopšelio-darželio „Saulutė“ (pridedama);

1.4. lopšelio-darželio „Nykštukas“ (pridedama);

1.5. lopšelio-darželio „Obelėlė“ (pridedama);

1.6. lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ (pridedama);

1.7. lopšelio-darželio „Vyturėlis“ (pridedama);

1.8. lopšelio-darželio „Linelis“ (pridedama);

1.9. lopšelio-darželio „Du gaideliai“ (pridedama);

1.10. lopšelio-darželio „Putinėlis“ (pridedama);

1.11. lopšelio-darželio „Volungėlė“ (pridedama);

1.12. lopšelio-darželio „Boružėlė“ (pridedama);

1.13. lopšelio-darželio „Girinukas“ (pridedama);

2. Įpareigoti Alytaus miesto lopšelių-darželių direktorius pasirašyti šio sprendimo 1 punktu patvirtintus nuostatus ir juos įregistruoti VĮ Registrų centro Alytaus filiale Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS  MIESTO LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-03-15

(data)

Alytus

 

 

 

Nuo 2019-01-01 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pavadinimas pakeistas į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, todėl  Alytaus miesto lopšelių-darželių nuostatuose keičiami pavadinimai: vietoj „Švietimo skyrius“ – „Švietimo ir sporto skyrius“, vietoj „švietimo ir mokslo ministras“ – „švietimo, mokslo ir sporto ministras“.

Nuo 2019-01-01 įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo redakcijai, pakeitimai numatomi ir Alytaus miesto lopšelių-darželių nuostatuose. Vadovaudamasis įstatymo 59 straipsnio 8 dalies 1 punktu, švietimo įstaigos vadovas rengia rekomendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokykloje priemonių įgyvendinimą, vadovavimą ir vykdymą. Vadovaujantis 60 straipsnio 5 punktu, kiekvienais metais Mokyklos taryba vertina mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymą „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-1164 „Dėl nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo pakeitimo“, Alytaus miesto lopšelių-darželių nuostatų V skyrius papildomas punktais dėl Mokyklos tarybos kadencijos, Mokyklos tarybos nario kadencijų skaičiumi ir kitais punktais.

2018-07-01 įsiteisėjus Vaiko teisių apsaugos pagrindų statymo redakcijai, nebeliko teiginio „socialinės rizikos šeimos“, todėl nuostatuose atsiranda teiginys „atvejo vadyba“.

Alytaus miesto lopšelių-darželių nuostatų keitimo bei papildymų lentelė:

 

Nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27  sprendimu Nr. T-175, punktai

Pakeisti nuostatų punktai

21.5.  užtikrinti visapusišką pagalbą vaikams, gyvenantiems socialinės rizikos šeimose;

21.5 užtikrinti visapusišką pagalbą vaikams, gyvenantiems šeimose, kurioms  taikoma atvejo vadyba ir kurioms administracijos direktoriaus įsakymu skirtos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos;

21.6. padėti vaikui suvokti ir perimti bendražmogiškąsias vertybes (tautiškumo, pilietiškumo, demokratiškumo ir kt.)

21.6. ugdyti vaikų bendražmogiškąsias vertybes;

21.7. Saugoti ir puoselėti vaiko kultūrą.

21.7. Saugoti ir puoselėti vaiko tautinės ir etninės kultūros pagrindus;

21.9. kurti partneriškus vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) ir lopšelio-darželio santykius, padėti gerinti vaiko ugdymosi šeimoje kokybę.

21.9.  kurti partneriškus lopšelio-darželio ir vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) santykius, padėti gerinti vaiko ugdymosi šeimoje kokybę;

21.10. integruoti specialiųjų poreikių vaikus;

21.10. užtikrinti rekomendacijų dėl smurto prevencijos priemonių įgyvendinimą.

22.1. vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdamas į vietos ir lopšelio-darželio bendruomenės reikmes, taip pat vaikų poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

22.1. vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Bendrąja priešmokyklinio ugdymo programa, atsižvelgdamas į vietos ir lopšelio-darželio bendruomenių reikmes, taip pat vaikų poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

22.6. vykdo vaikų sveikatos priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka.

22.6. sudaro sąlygas Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurui vykdyti vaikų sveikatos priežiūrą;

22.8. nustato interesantų ir svečių lankymosi tvarką, griežtai riboja pašalinių asmenų patekimą į lopšelį-darželį;

22.8. nustato interesantų ir svečių lankymosi tvarką, griežtai riboja pašalinių asmenų patekimą į lopšelį-darželį ir jo teritoriją;

22.9. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (ekskursijas, meno, muzikos, šokių būrelius ir kt.) teisės aktų nustatyta tvarka;

22.9. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (ekskursijas, meno, muzikos, šokių užsiėmimus ir kt.) teisės aktų nustatyta tvarka;

22.18. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

 22.18. atlieka kitas įstatymų ir galiojančių teisės aktų numatytas funkcijas.

23.5. stebėti ir vertinti ugdymo procesą, taikyti įvairias tyrimo metodikas vidiniam įsivertinimui ir ugdymo tobulinimui užtikrinti;

23.5. stebėti ir vertinti ugdymo procesą, mokinių pažangą, jų pasiekimus ir pritaikyti įvairias tyrimo metodikas vidiniam įsivertinimui ir ugdymo tobulinimui užtikrinti;

23.7. vykdyti savivaldybės, šalies ir tarptautinius švietimo projektus socialinei, pilietinei ir kultūrinei veiklai užtikrinti;

23.7. vykdyti savivaldybės, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

24.2. geros kokybės ugdymą;

24.2. kokybišką ugdymą;

25.1. direktoriaus patvirtintą Lopšelio-darželio strateginį planą, kuriam yra pritarusi Lopšelio-darželio taryba ir Alytaus miesto savivaldybės vykdomoji institucija;

25.1. direktoriaus patvirtintą Lopšelio-darželio strateginį planą, kuriam yra pritarusi Lopšelio-darželio taryba ir Alytaus miesto savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

28.1. tvirtina metinį biudžetą (skiria lopšelio-darželio metinius asignavimus);

28.1. tvirtina metinį biudžetą (skiria įstaigos metinius asignavimus);

28.4.1. direktoriaus skyrimo, atleidimo, darbo užmokesčio nustatymo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;

28.4.1. direktoriaus skyrimo, atleidimo, darbo užmokesčio nustatymo ir tarnybinių nuobaudų, paskatinimų skyrimo;

29.5. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas teisės aktų nustatyta tvarka rengia direktoriaus pareigybės aprašymą ir teikia jį tvirtinti savivaldybės merui;

29.5. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas teisės aktų nustatyta tvarka rengia direktoriaus pareigybės aprašymą ir teikia jį tvirtinti savivaldybės merui;

31.2. savo darbo režimo ir užduočių vykdymo klausimais pavaldus Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui;

31.2. savo užduočių vykdymo klausimais pavaldus Alytaus miesto savivaldybės merui arba jo įgaliotam asmeniui;

31.6. priima ir išbraukia vaikus Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro ugdymo sutartis ir jas nutraukia teisės aktų nustatyta tvarka;

 

31.6. priima vaikus į įstaigą ir išbraukia juos iš mokinių sąrašo Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro ugdymo sutartis ir jas nutraukia teisės aktų nustatyta tvarka;

31.13. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo ir metodines grupes;

31.13. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;

31.21. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir direktoriaus pavaduotojui ūkiui;

31.21. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams ugdymui;

 

37. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto vienodai, lemia pirmininko balsas. Lopšelio-darželio direktorius ir kitų savivaldos institucijų atstovai  bei lopšelio-darželio bendruomenės nariai  tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

37. Tarybos narys gali būti renkamas dviem kadencijoms.

 

38. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu tarybos narių posėdyje. Lopšelio-darželio direktorius negali būti tarybos pirmininku.

38. Jei tarybos nario įgaliojimai nutrūksta iki kadencijos pabaigos, naują tarybos narį likusiam kadencijos laikotarpiui skiria grupė, skyrusi tarybos narį, kurio įgaliojimai nutrūko. Naujas lopšelio-darželio tarybos narys pareigas pradeda eiti tada, kai apie jo paskyrimą paskelbia lopšelio-darželio tarybos pirmininkas ir tarybos narys raštiškai sutinka vykdyti šiuose nuostatuose nurodytus įsipareigojimus.

 

39. Taryba:

39. Jeigu tarybos narys netinkamai vykdo tarybos nuostatuose nustatytų pareigas arba jų nevykdo, tarybos pirmininkas, gavęs daugiau nei pusės tarybos narių pritarimą, turi teisę kreiptis į narį delegavusią grupę ir prašyti atšaukti paskirtą tarybos narį.

 

39.1. teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

 

39.2. pritaria Lopšelio-darželio nuostatams, Strateginiam planui, Lopšelio-darželio metiniam veiklos planui, Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėms, Ikimokyklinio ugdymo programai ir kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, kuriuos teikia lopšelio-darželio direktorius;

 

39.3. teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl Lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo;

 

39.4. svarsto lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;

 

39.5. išklauso lopšelio-darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl lopšelio-darželio veiklos kokybės tobulinimo;

 

39.6. teikia siūlymus Alytaus miesto savivaldybės tarybai dėl materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

 

39.7. teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

 

39.8. svarsto lopšelio-darželio direktoriaus Lopšelio-darželio tarybai teikiamus klausimus, inicijuoja vietos bendruomenės, šeimos ir lopšelio-darželio bendradarbiavimą.

 

40. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Lopšelio-darželio direktorius, Alytaus miesto savivaldybės taryba, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad tarybos priimti sprendimai prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo tarybai juos svarstyti iš naujo. Tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

40. Jeigu tarybos narys netenkina delegavusios grupės lūkesčių, grupė turi teisę atšaukti paskirtą tarybos narį.

 

41. Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito lopšelio-darželio bendruomenei.

41. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto vienodai, lemia pirmininko balsas. Lopšelio-darželio direktorius ir kitų savivaldos institucijų atstovai  bei lopšelio-darželio bendruomenės nariai  tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

42. Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.

42. Prireikus taryba gali organizuoti uždarus posėdžius.

43. Mokytojų tarybai vadovauja lopšelio-darželio direktorius.

43. Taryba pirmajame posėdyje po narių išrinkimo arba perrinkimo  slaptu arba atviru balsavimu išrenka tarybos pirmininką, jo pavaduotoją, sekretorių. Lopšelio-darželio direktorius negali būti tarybos pirmininku.

44. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia lopšelio-darželio direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai tuo metu dirbančių pedagogų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma. 

44. Taryba:

 

 

40. Jeigu tarybos narys netenkina delegavusios grupės lūkesčių, grupė turi teisę atšaukti paskirtą tarybos narį

 

42. Prireikus taryba gali organizuoti uždarus posėdžius.

 

43. Taryba pirmajame posėdyje po narių išrinkimo arba perrinkimo slaptu arba atviru balsavimi išrenka tarybos pirmininką, jo pavaduotoją, sekretorių. Lopšelio-darželio direktorius negali būti tarybos pirmininku.

 

44.1. teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

 

44.2. pritaria Lopšelio-darželio nuostatams, Strateginiam planui, Lopšelio-darželio metiniam veiklos planui, Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėms, Ikimokyklinio ugdymo programai ir kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, kuriuos teikia lopšelio-darželio direktorius;

 

44.3. teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl Lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo; 

 

44.4. svarsto lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;

 

44.5. kiekvienais metais taryba vertina lopšelio-darželio direktoriaus metų veiklos ataskaitą, teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl lopšelio-darželio veiklos kokybės tobulinimo ir savo sprendimą dėl ataskaitos teikia lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;

 

44.6. teikia siūlymus Alytaus miesto savivaldybės tarybai dėl materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo; 

 

44.7. teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

 

44.8. svarsto lopšelio-darželio direktoriaus Lopšelio-darželio tarybai teikiamus klausimus, inicijuoja vietos bendruomenės, šeimos ir lopšelio-darželio bendradarbiavimą.

45. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams ir kartą per pusmetį. Prireikus šaukiami neeiliniai posėdžiai.

45. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Lopšelio-darželio direktorius, Alytaus miesto savivaldybės taryba, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad tarybos priimti sprendimai prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo tarybai juos svarstyti iš naujo. Tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

46. Mokytojų taryba:

46. Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito lopšelio-darželio bendruomenei.

46.1. aptaria praktinius ugdymo organizavimo, vaikų ugdymo kokybės klausimus;

 

46.2. svarsto valstybės nustatytą švietimo standartų įgyvendinimą, ugdymo turinio atnaujinimą, optimalių ugdymosi sąlygų ir pedagogų veiklos tobulinimo būdus;

 

46.3. analizuoja ugdymo planų, lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą;

 

46.4. aptaria skirtingų gebėjimų vaikų ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo programas, metodus;

 

46.5. nustato vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo bei panaudojimo tvarką;

 

46.6. kartu su lopšelio-darželio pagalbos vaikui specialistais, visuomenės sveikatos priežiūros specialistu, Alytaus pedagoginės psichologinės tarnybos psichologais sprendžia vaikų sveikatos, saugios aplinkos, ugdymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

 

46.7. teikia siūlymus Lopšelio-darželio tarybai įvairiais lopšelio-darželio veiklos organizavimo ir ugdymo klausimais;

 

46.8. svarsto ir priima rekomendacijas teisės aktų nustatytais ir lopšelio-darželio direktoriaus teikiamais klausimais

 

47. Lopšelyje-darželyje sudaroma Metodinė taryba. Ji nustato pedagogų  metodinės veiklos prioritetus, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą lopšelyje-darželyje, teikia lopšelio-darželio direktoriui siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo  gerinimo.

47. Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.

48. Lopšelio-darželio metodinė taryba renkama dvejiems metams. Jos narių skaičių nustato Mokytojų taryba.

48. Mokytojų tarybai vadovauja lopšelio-darželio direktorius.

 

 49. Metodinės tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

49. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia lopšelio-darželio direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai tuo metu dirbančių pedagogų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.  

50. Lopšelyje-darželyje gali veikti ir kitos savivaldos institucijos (tėvų, globėjų, rūpintojų).

50. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami kartą per pusmetį. Prireikus šaukiami neeiliniai posėdžiai

51. Darbuotojai į darbą lopšelyje-darželyje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka

51. Mokytojų taryba:

 

 

51.1. aptaria praktinius ugdymo organizavimo, vaikų ugdymo kokybės klausimus;

 

51.2. svarsto valstybės nustatytą švietimo standartų įgyvendinimą, ugdymo turinio atnaujinimą, optimalių ugdymosi sąlygų ir pedagogų veiklos tobulinimo būdus;

 

51.3. analizuoja ugdymo planų, lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą;

 

51.4. aptaria skirtingų gebėjimų vaikų ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo programas, metodus;

 

51.5. nustato vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo bei panaudojimo tvarką;

 

51.6. kartu su lopšelio-darželio pagalbos vaikui specialistais, visuomenės sveikatos priežiūros specialistu, Alytaus pedagoginės psichologinės tarnybos psichologais sprendžia vaikų sveikatos, saugios aplinkos, ugdymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

 

51.7. teikia siūlymus Lopšelio-darželio tarybai įvairiais lopšelio-darželio veiklos organizavimo ir ugdymo klausimais;

.

 

51.8. svarsto ir priima rekomendacijas teisės aktų nustatytais ir lopšelio-darželio direktoriaus teikiamais klausimais. 

52. Lopšelio-darželio darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

52. Lopšelyje-darželyje sudaroma Metodinė taryba. Ji nustato pedagogų  metodinės veiklos prioritetus, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą lopšelyje-darželyje, teikia lopšelio-darželio direktoriui siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo  gerinimo. 

53. Lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pedagogai atestuojami ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

53. Lopšelio-darželio metodinė taryba renkama dvejiems metams. Jos narių skaičių nustato Mokytojų taryba. 

 

54. Lopšelis-darželis valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

54. Metodinės tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

 

55. Lopšelio-darželio bendruomenės nariai gali naudotis lopšelio-darželio patalpomis ir kitu turtu neatlyginamai teisės aktų nustatyta tvarka.

 

55. Lopšelyje-darželyje gali veikti ir kitos savivaldos institucijos (tėvų, globėjų, rūpintojų).

56. Lopšelio-darželio lėšų šaltiniai:

 

56. Darbuotojai į darbą lopšelyje-darželyje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

56.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos  ir Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

 

56.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

 

56.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pervedimus;

 

56.4. paramos pagal Labdaros ir paramos įstatymą lėšos;

 

56.5. kitos teisėtai gautos lėšos.

 

57. Lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

57. Lopšelio-darželio darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

58. Lopšelis-darželis buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko  Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

58. Lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

59. Lopšelio-darželio finansinė veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

59. Lopšelio-darželio pedagogai atestuojami ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

60. Lopšelio-darželio veiklos priežiūra atliekama Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymų nustatyta tvarka.

60. Lopšelis-darželis valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

61. Lopšelis-darželis registruojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

61. Lopšelio-darželio bendruomenės nariai gali naudotis lopšelio-darželio patalpomis ir kitu turtu neatlyginamai teisės aktų nustatyta tvarka

62. Lopšelis-darželis reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

62. Lopšelio-darželio lėšos:

 

62.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos  ir Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

 

62.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

 

62.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pervedimus;

 

62.4. paramos pagal Labdaros ir paramos įstatymą lėšos;

 

62.5. kitos teisėtai gautos lėšos.

63. Lopšelio-darželio nuostatai keičiami ir papildomi Alytaus miesto savivaldybės tarybos, Lopšelio-darželio tarybos ar lopšelio-darželio direktoriaus iniciatyva.

63. Lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

64. Lopšelio-darželio buhalterinę apskaitą vykdo Alytaus miesto paslaugų centras.

 

65. Lopšelio-darželio finansinė veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka

 

66. Lopšelio-darželio veiklos priežiūra atliekama Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymų nustatyta tvarka

 

67. Lopšelis-darželis registruojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

68. Lopšelis-darželis reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

69. Lopšelio-darželio nuostatus jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Alytaus miesto savivaldybės taryba.

 

70. Lopšelio-darželio nuostatai keičiami ir papildomi Alytaus miesto savivaldybės tarybos, Lopšelio-darželio tarybos ar lopšelio-darželio direktoriaus iniciatyva.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Laima Kairienė

 

 

 

 

 

 

 

Tel. (8 315) 55 184, +370 620 24601, el. p. laima.kairiene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-126 - Priedas-LD „Pušynėlis“ nuostatai
TŽ-126 - Priedas-LD „Pasaka“ nuostatai
TŽ-126 - Priedas-LD „Saulutė“ nuostatai
TŽ-126 - Priedas-LD „Nykštukas“ nuostatai
TŽ-126 - Priedas-LD „Obelėlė“ nuostatai
TŽ-126 - Priedas-LD „Šaltinėlis“ nuostatai
TŽ-126 - Priedas-LD „Vyturėlis“ nuostatai
TŽ-126 - Priedas-LD „Linelis“ nuostatai
TŽ-126 - Priedas-LD „Du gaideliai“ nuostatai
TŽ-126 - Priedas-LD „Putinėlis“ nuostatai
TŽ-126 - Priedas-LD „Volungėlė“ nuostatai
TŽ-126 - Priedas-LD „Boružėlė“ nuostatai
TŽ-126 - Priedas-LD „Girinukas“ nuostatai
Į pradžią