Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-112 2019-03-14
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-03-14 Nr. TŽ-112

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 8 punktu ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 patvirtinto
Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 163 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-03-14

(data)

Alytus

 

 

 

1.      Problemos esmė, dėl ko reikalingas šis tarybos sprendimas.

Vadovaujantis LR vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 8 punktu, išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija yra savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) metinės ataskaitos svarstymas ir sprendimo dėl jos priėmimas. Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 163 punktu, Kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaita savivaldybės tarybai turi būti pateikta iki gegužės 1 d.

2.      Parengto projekto tikslai ir uždaviniai.

Tikslas – įgyvendinti LR vietos savivaldos įstatymo ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatas.

 

 

Savivaldybės kontrolierius                                                         Arturas Juškauskas

 

Arturas Juškauskas, tel. +370 620 24 371, el. p.: arturas.juskauskas@alytus.lt

 

 

 

Tarybos ir mero sekretoriato vadovė                                                  Dalia Jezukevičienė

 

Tel. (8 315) 55 147, +370 698 19012, el. p. dalia.jezukeviciene@ams.lt

Dokumento priedai:
TŽ-112 - Priedas - Ataskaita
Į pradžią