Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-109 2019-03-14
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMAMS

                                                                                                                              Projektas

2019-03-14 Nr. TŽ-109

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMAMS

 

2019-03-28 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, 14 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13.1, 14.1 ir 16.1 papunkčiais, atsižvelgdama į Alytaus nakvynės namų direktoriaus 2019-03-12 prašymą Nr. SD-129-(2.2), Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus 2019-03-12 raštą Nr. VD-698(6.39) dėl turto perdavimo, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti 5 metams Alytaus nakvynės namams nuostatuose numatytai veiklai vykdyti pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį (nekilnojamąjį) turtą Ulonų g. 14B, Alytuje, (pagal priedą), kurio įsigijimo ir likutinė vertė 596 397,66 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 0,00 Eur, įsigijimo data 2018-09-28.

2. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartį, perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 


Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m.  ___________________ d.

sprendimo Nr. _________

priedas

 

ILGALAIKIO MATERIALIOJO (NEKILNOJAMOJO) TURTO, PERDUODAMO PANAUDOS PAGRINDAIS

ALYTAUS NAKVYNĖS NAMAMS, SĄRAŠAS

 

 

Pavadinimas, inventorinis Nr.

Adresas, registro Nr.

Unikalus Nr.,

plotas kv. m

Įsigijimo vertė, Eur

Likutinė vertė, Eur

Lėšos

Gyvenamojo namo pastogėje įrengta gyvenamoji patalpa, 201020031

Ulonų g. 14B-29, Alytus, 44/157658

4400-0231-2104:4865,

557,47 kv. m

573 397,66

76 244,07

153 ES grįžtančios paramos lėšos

81 170,34

15101 Savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

71 979,49

15101 Savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

344 003,76

ES lėšos projektams

Pėsčiųjų takai,

3010210232

Ulonų g. 14B-29, Alytus, 60/21897

4400-5027-2038,

144,00 kv. m

9 355,93

9 355,93

153 ES grįžtančios paramos lėšos

Automobilių stovėjimo aikštelė, 3010210233

Ulonų g. 14B-29, Alytus, 60/21897

4400-5027-2049,

213,00 kv. m

13 644,07

13 644,07

15101 Savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Iš viso

596 397,66

596 397,66

 

 

________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMAMS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-03-14

Alytus

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13.1, 14.1 ir 16.1 papunkčiais ir atsižvelgiant į Alytaus nakvynės namų direktoriaus 2019-03-12 prašymą Nr. SD–129-(2.2), Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus 2019-03-12 raštą Nr. VD-698(6.39) dėl turto perdavimo.

Parengto sprendimo projekto tikslas – Alytaus miesto savivaldybės administracija, įgyvendindama Socialinių paslaugų plėtros Alytaus mieste projektą (Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-11-0005), įkūrė savarankiško gyvenimo namus adresu Ulonų g. 14B, kuriuose gali apsigyventi socialinę riziką patiriantys asmenys,  įrengė pėsčiųjų takus bei automobilių stovėjimo aikštelę.

Pagal vykdyto projekto reikalavimus, naują sukurtą Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą reikia perduoti pagal panaudos sutartį 5 metams Alytaus nakvynės namams jų nuostatuose numatytai veiklai vykdyti.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Inga  Biekšienė

 

Tel. (8 315) 55 181, +370 614 68118, el. p. inga.bieksiene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-109 - DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMAMS-PRIEDAS
TŽ-109 - DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMAMS-PRIEDAS
Į pradžią