Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-102 2019-03-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-10-15 SPRENDIMO NR. T-300 „DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIAUS“ 2 IR 3 PUNKTŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAS GALIOS

                                                                                                                              Projektas

2019-03-13 Nr. TŽ-102

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-10-15 SPRENDIMO NR. T-300 „DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIAUS“ 2 IR 3 PUNKTŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-300 „Dėl Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus“ 2 ir 3 punktus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-10-15 SPRENDIMO NR. T-300 „DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIAUS“ 2 IR 3 PUNKTŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-03-13

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektu siūloma Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-300 „Dėl Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus“  2 ir 3 punktus pripažinti netekusiais galios. Šiais punktais buvo pavesta Vilijai Šiugždinytei, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos psichologei, vykdyti Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – PPT) direktoriaus pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas iki į pareigas bus paskirtas šios įstaigos  direktorius.

 Sprendimo 2 ir 3 punktus siūloma pripažinti netekusiais galios todėl, kad 2019-01-21 į Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pavaduotojo pareigas priimta Silvija Peštenienė, kurios pareigybės aprašymo, patvirtinto PPT direktoriaus 2018-12-17 įsakymu Nr. V-32, 6.4 papunktyje numatyta pavaduoti tarnybos direktorių.

 

 

Vedėjo pavaduotojas                                                                           Giedrius Šimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. (8 315) 55 129, +370 620 24536, el. p. giedrius.simas@alytus.lt

Į pradžią