Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-101 2019-03-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „LAUKGUSTA“ 2016-02-12 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SRN-13-(57.5) PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-03-13 Nr. TŽ-101

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „LAUKGUSTA“ 2016-02-12 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SRN-13-(57.5) PAKEITIMO

 

2019-03-28 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Investicijų įstatymo 13 straipsnio nuostatomis, atsižvelgdama į UAB „Laukgusta“ 2019-02-13 prašymą ir Alytaus miesto savivaldybės ekonominės plėtros programos komisijos 2019-02-22 posėdžio protokolą Nr. KPPt-58, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n  u  s  p  r  e  n  d  ž  i  a:

1.   Pritarti susitarimui dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Laukgusta“ 2016-02-12 investicijų sutarties Nr. SRN-13-(57.5) pakeitimo (pridedama).

2.   Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą pasirašyti susitarimą dėl šio sprendimo 1 punkte nurodytos sutarties pakeitimo.

 

 

Savivaldybės meras

 


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „LAUKGUSTA“ 2016-02-12 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SRN-13-(57.5) PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-03-13

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į UAB „Laukgusta“ 2019-02-13 prašymą pratęsti įsipareigojimų vykdymą dar 1 (vieniems) metams ir Alytaus miesto savivaldybės ekonominės plėtros programos komisijos 2019-02-21 posėdžio nutarimą teikti Alytaus miesto savivaldybės tarybai svarstyti sprendimo dėl UAB „Laukgusta“ 2016-02-12 investicijų sutarties Nr. SRN-10-(57.5) pakeitimo projektą. Pirmą kartą 2016-10-05 buvo kreiptasi į Alytaus miesto savivaldybės administraciją su prašymu pratęsti investicijų sutarties įsipareigojimus 2 (dvejiems) metams, tačiau pagal 2016-11-15 susitarimą Nr. SRN-72-4(57.5) dėl investicijų sutarties pakeitimo šalių susitarimu sutartis buvo pratęsta tik vieneriems metams.

Investuotojas iki 2019-02-12 turėjo padaryti ne mažesnes kaip 724 tūkst. Eur investicijas statyboms vykdyti ir įrenginiams įsigyti, pradėti gamybos veiklą ir sukurti ne mažiau kaip 10 naujų darbo vietų. Tačiau per šį laikotarpį investuotojas nepadarė numatytų investicijų, motyvuodamas, kad neturėjo finansinių galimybių tęsti pradėtą projektą, nes mirus pagrindiniam investuotojui, investicijų sutarties įsipareigojimus perėmė sūnus. Jis, atstovaudamas šiuo metu pagrindiniam investuotojui, prašo pratęsti sutarties vykdymo terminus per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos.

Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes parengtas tarybos sprendimo dėl investicijų sutarties įsipareigojimų pratęsimo projektas, įpareigojant investuotoją iki 2019-06-01  (buvo iki 2018-02-12) pradėti statybas žemės sklype Lankų g. 12 ir iki 2019-12-31 įvykdyti ne mažiau kaip 30 procentų statybos darbų. Iki 2021-02-12 (buvo iki 2019-02-12) padaryti ne mažesnes kaip 724 tūkst. Eur investicijas statyboms vykdyti ir įrenginiams įsigyti, pateikti dokumentus, patvirtinančius investuotojo padarytų investicijų dydį ir sukurti ne mažiau kaip 10 naujų darbo vietų. Nauji investicijų sutarties terminai buvo aptarti su investuotoju komitetuose.

 

 

 

 

 

 

Vyriausiasis specialistas                                                                      Mantas Lisauskas

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 620 24483, el. p. mantas.lisauskas@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-101 - DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „LAUKGUSTA“ 2016-02-12 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SRN-13-(57.5) PAKEITIMO-PRIEDAS
Į pradžią