Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-110 2019-03-14
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. T-127 „DĖL ALYTAUS „DREVINUKO“ DARŽELIO-MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ 2 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

                                                                                                                              Projektas

2019-03-14 Nr. TŽ-110

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. T-127 „DĖL ALYTAUS „DREVINUKO“ DARŽELIO-MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ 2 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2019-03-28 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi, Alytaus miesto  savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-05-31 sprendimo Nr. T-127 „Dėl Alytaus „Drevinuko“ darželio-mokyklos pavadinimo pakeitimo ir Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio nuostatų tvirtinimo“ 2 punktą su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. T-127 „DĖL ALYTAUS „DREVINUKO“ DARŽELIO-MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ 2 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-03-14

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektu siūloma pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-127 „Dėl Alytaus „Drevinuko“ darželio-mokyklos pavadinimo pakeitimo ir Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio nuostatų tvirtinimo“ 2 punktą su visais pakeitimais ir papildymais.

Nuo 2019-01-01 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pavadinimas pakeistas į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, todėl  Alytaus lopšelių-darželių nuostatuose turi būti pakeisti pavadinimai: vietoj „Švietimo skyrius“ – „Švietimo ir sporto skyrius“, vietoj „švietimo ir mokslo ministras“ – „švietimo, mokslo ir sporto ministras“.

Nuo 2019-01-01 įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo redakcijai, pakeitimai numatomi ir lopšelių-darželių nuostatuose. Vadovaujantis įstatymo 59 straipsnio 8 dalies 1 punktu, švietimo įstaigos vadovas rengia rekomendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokykloje priemonių įgyvendinimą, vadovavimą,  jų vykdymą. Vadovaujantis 60 straipsnio  5 punktu, kiekvienais metais Mokyklos taryba vertina mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymo „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-1164 „Dėl nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo pakeitimo“ lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių nuostatų V skyrius papildomas punktais dėl Mokyklos tarybos kadencijos, Mokyklos tarybos nario kadencijų skaičiumi ir kitais punktais.

2018-07-01 įsiteisėjus Vaiko teisių apsaugos pagrindų statymo redakcijai, nebeliko teiginio „socialinės rizikos šeimos“, todėl nuostatuose atsiranda teiginys „atvejo vadyba“.

Nuostatų keitimo bei papildymų lentelės bus pridėtos aiškinamuosiuose raštuose  prie kiekvieno Alytaus lopšelio-darželio ir mokyklos-darželio tarybos sprendimo dėl nuostatų patvirtinimo.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Laima Kairienė

 

Tel. (8 315) 55 184, +370 620 24601, el. p. laima.kairiene@alytus.lt

Į pradžią