Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-91 2019-03-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-03-12 Nr. TŽ-91

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-150 „DĖL NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTAUS MIESTO TERITORIJOJE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Nenaudojamų žemės sklypų Alytaus miesto teritorijoje nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-150 „Dėl Nenaudojamų žemės sklypų Alytaus miesto teritorijoje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9. Komisija iki liepos 1 d. parengia sąrašo projektą ir jame esančių žemės sklypų adresus paskelbia Alytaus miesto savivaldybės interneto portale www.alytus.lt ir vietinėje spaudoje. Žemės sklypų adresai skelbiami portale nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Naudotojai, kurių žemės sklypai planuojami įtraukti į sąrašą, iki rugpjūčio 1 d. gali pateikti komisijai informaciją, įrodančią, kad žemės sklypas neatitinka 6 punkte nurodytų požymių.“

2. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

„14. Į sąrašą įtrauktų žemės sklypų adresai paskelbiami savivaldybės interneto portale www.alytus.lt.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-150 „DĖL NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTAUS MIESTO TERITORIJOJE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-03-12

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektu siūloma pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimu Nr. T-150 patvirtinto Nenaudojamų žemės sklypų Alytaus miesto teritorijoje nustatymo tvarkos aprašo 9 ir 14 punktus.

Pakeitus minėtus aprašo punktus, būtų atsisakyta prievolės visus asmenis, kurių žemės sklypai planuojami įtraukti į Nenaudojamų žemės sklypų Alytaus miesto teritorijoje sąrašą, informuoti asmeniškai apie ketinimą įtraukti į sąrašą. Siūloma visų nenaudojamų žemės sklypų adresus skelbti Alytaus miesto savivaldybės interneto portale. Tokia praktika taikoma skelbiant apleistų žemės ūkio naudmenų plotus. Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo tvarkos aprašas yra patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013-03-21 įsakymu Nr. 3D-212 „Dėl Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pakeitus 9 ir 14 punktus būtų supaprastintas asmenų informavimas, nes iki šiol buvo sunku nustatyti nenaudojamų žemės sklypų naudotojų adresus, dalis naudotojų yra nedeklaravę gyvenamosios vietos, dalis deklaruotais adresais negyvena, dalis yra deklaravę išvykimą į užsienio šalį.

 

 

 

Vyriausiasis specialistas                                                                      Mindaugas  Vaikšnoras

 

Tel. (8 315) 55 182, +370 686 12741, el. p. mindaugas.vaiksnoras@alytus.lt

Į pradžią