Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-24 2019-01-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI

                                                                                                                              Projektas

2019-01-17 Nr. TŽ-24

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI

 

2019-01-31 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimu Nr. T-281 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti tvarkos aprašo tvirtinimo“, 1.2, 2.1 ir 4.1 papunkčiais, atsižvelgdama į VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro 2018-12-31 prašymą Nr. SD-334, Alytaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti 25 metams VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centrui įstatuose numatytai veiklai vykdyti pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą – automobilį „Ford S-Max“ (valst. Nr. KSJ322, VIN WFOSXXGBWSDK77639, pirmos registracijos data 2014-05-01), inventorinis Nr. 6010011,  įsigijimo ir likutinė vertė 10 000,00 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 0,00 Eur (2018-12-31 duomenimis), įsigijimo data 2018-12-27.

2. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartį, perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-01-17

(data)

Alytus

 

 

                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimu Nr. T-281 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti tvarkos aprašo tvirtinimo“, 1.2, 2.1, 4.1 papunkčiais ir atsižvelgiant į VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro 2018-12-31 prašymą Nr. SD-334.

                      Parengto sprendimo projekto tikslas – perduoti 25 metams VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centrui įstatuose numatytai veiklai vykdyti pagal panaudos sutartį Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtąautomobilį „Ford S-Max“ (valst. Nr. KSJ322, VIN WFOSXXGBWSDK77639, pirmos registracijos data 2014-05-01), inventorinis Nr. 6010011,  įsigijimo ir likutinė vertė 10 000,00 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 0,00 Eur (2018-12-31 duomenimis), įsigijimo data 2018-12-27, lėšos 23 programoje, 23.01.01.04 priemonė, finansavimo šaltinis 15101 – savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti, valstybės funkcija 10.01.02.40.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Inga  Biekšienė

 

Tel. (8 315) 55 181, +370 614 68118, el. p. inga.bieksiene@alytus.lt

Į pradžią