Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-25 2019-01-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-01-17 Nr. TŽ-25

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemones (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                       Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                       201   m.          d.

                                                                                       sprendimu Nr.

                            

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONĖS

 
 
               1. Informacija apie Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – programa) lėšas
 
Eil. Nr.
(1) Programos finansavimo šaltiniai
2019 m. numatyta surinkti lėšų, Eur
1.1.
Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką
80 000,0
1.2.
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius)
30 000,0
1.3.
Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija
10 000,0
1.4.
Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos
1.5.
Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)
120 000,0
1.6.
Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
0,0
 
1.7.
Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis
0,0
(292,0*)
1.8.
Iš viso (1.6 + 1.7)
0,0
1.9.
2019 metų programos lėšos (1.5 + 1.8)
120 000,0
(292,0*)
 
Eil. Nr.
(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos
Lėšos, Eur
1.10.
20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
24 000,0 
1.11.
Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis
5 677,0
(1 608,0*)
1.12.
Iš viso (1.10 + 1.11)
29 677,0
(1 608,0*)
 
Eil. Nr.
(3) Kitoms programos priemonėms skirtinos lėšos
Lėšos, Eur
1.13.
80 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
96 000,0
1.14.
Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis
30 051,0
(31 433,0*)
1.15.
Iš viso (1.13 + 1.14)
126 051,0
(31 433,0*)
 
               2. Priemonės, kurioms finansuoti skiriamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
 
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
Skirta lėšų, Eur
2.1.
Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos
0,0
2.1.1.
0,0
2.2.
Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektams, priemonės
 
2.2.1.
0,0
 
Iš viso
0,0
 
               3. Programos lėšos, skirtos Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai
 
Programos pavadinimas
Skirta lėšų, Eur
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa
24 000,0 
 
               4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti skirtos programos lėšos
 
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
 
Skirta lėšų, Eur
4.1.
Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės:
 
4.1.1.
Varninių paukščių gausos reguliavimo priemonėms finansuoti 
3 000,0
4.1.2.
Vidzgirio botaninio draustinio teritorijoje esančio pažintinio tako ženklinimui (atnaujinimui)
30 000,0
4.2.
Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės:
 
4.2.1.
Atliekų surinkimo iš viešųjų teritorijų priemonėms įsigyti 
1 600,0
 
4.3.
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės:
 
4.3.1.
Bešeimininkėmis atliekomis užterštoms teritorijoms išvalyti ir sutvarkyti
10 500,0
 
4.4.
Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės:
 
4.4.1.
Savivaldybės monitoringui vykdyti
16 127,0
4.4.2.
Vandens telkinių pakrantėms valyti ir tvarkyti
3 500,0
4.4.3.
Priemonėms, reikalingoms avarijų padariniams likviduoti, įsigyti
500,0
4.5.
Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės:
 
4.5.1.
Aplinkosaugos švietimo projektams įgyvendinti, aplinkosaugos renginiams organizuoti, leidinių aplinkosaugos tema spausdinimo (leidybos), įsigijimo, platinimo darbams finansuoti
10 000,0
4.6.
Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės:
 
4.6.1.
Želdynams miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, miesto parkuose kurti, želdiniams veisti (medžių ir krūmų sodinukams, gėlių daigams įsigyti, pasodinti ir prižiūrėti; želdiniams tvarkyti, želdinių sanitarinės būklės gerinimo priemonėms įgyvendinti); želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programai vykdyti
47 824,0
 
4.6.2.
Želdynų ir želdinių tvarkymo ir inventorizavimo įrangai įsigyti 
3 000,0
 
Iš viso
126 051,0
                                                                                                                          

¬ Vyriausybei priėmus sprendimą kreiptis į teismą dėl AB banko „Snoras“ bankroto bylos iškėlimo, Alytaus miesto savivaldybės AB banko „Snoras“ sąskaitoje liko įšaldytos lėšos (pažymėtos žvaigždutės simboliu), kuriomis savivaldybė negalėjo disponuoti. Tai yra ankstesnio ataskaitinio laikotarpio lėšų likutis, nurodytas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. T-12 patvirtintoje Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitoje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-01-17

(data)

Alytus

 

 

 

                             Vadovaujantis Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemones tvirtina savivaldybės taryba. Atsižvelgiant į minėto įstatymo nuostatas, parengtas tarybos sprendimo „Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių tvirtinimo“ projektas.

Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų sąmatoje planuojama surinkti 120 000,0 Eur pajamų (numatomi juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami už teršalų išmetimą į aplinką, mokėjimai už želdinių sunaikinimą, mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius).

Vadovaujantis Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu, mokestį už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių moka aplinką teršiantys fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie nustatyta tvarka privalo turėti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimą arba taršos leidimą, kuriuose nustatyti teršalų išmetimo į aplinką normatyvai.

Alytaus mieste 2018 m. nepadidėjo įmonių, kurios atsižvelgiant į veiklos pobūdį privalėtų turėti leidimus ir dėl to turėtų mokėti mokesčius už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių, skaičius.

Atsižvelgiant į tai Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. lėšos planuojamos panašiai kaip ir buvo planuota 2018 m. (2018 m. faktiškai surinkta  panašiai taip, kaip planuota metų pradžioje). 

 Nuo 2018 m. pasikeitus tvarkai, aplinkosauginio švietimo projektai atrenkami ir finansuojami pagal bendrą Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką. Projektams ir priemonėms atrinkti spalio mėn. buvo skelbami du atskiri konkursai. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos, t. y. Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių atrankos komisija bei  aplinkosaugos švietimo projektų atrankos komisija, yra atrinkusios ir pritarusios dėl finansavimo skyrimo sprendimo projekte numatytoms priemonėms įgyvendinti.                       

Alytaus miesto teritorijoje nėra medžioklės plotų ir nėra renkami mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, todėl priemonėms, kurioms finansuoti būtų naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, lėšų neskiriama.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skiriama 24 000,0 Eur, t. y. 20 % programos lėšų.

Aplinkosaugos priemonėms įgyvendinti skiriama 96 000,0 Eur, t. y. 80 % programos lėšų. Įskaitant lėšų likutį (kuris 2019-01-01 yra 30 051,0 Eur) skiriama 126 051,0 Eur.  

1. Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės:

1.1. Varninių paukščių gausos reguliavimo priemonėms finansuoti siūloma skirti 3000,0 Eur. Atsižvelgiant į gyventojų prašymus, miesto teritorijoje iki 2019-03-01 planuojama vykdyti varninių paukščių kovų populiacijos reguliavimo priemones, t. y. išardyti paukščių lizdus iki kiaušinių padėjimo lizduose.

1.2. Vidzgirio botaninio draustinio teritorijoje esančio pažintinio tako ženklinimui  (atnaujinimui) siūloma skirti 30 000,0 Eur. Vidzgirio botaniniame draustinyje yra įkurtas 3,5 km ilgio pažintinis ekologinis takas, išskirta ir aprašyta 18 stotelių, kiekviena stotelė pažymėta numeriu ant medžio. Šiuo metu takas pritaikytas tik lankymui su gidu arba mokytoju, tačiau sulaukiama vis daugiau savarankiškai keliaujančiųjų. Pro Radžiūnų piliakalnį galima pėsčiomis pasiekti Tarzanijos nuotykių parką, per Alytų einantis Šv. Jokūbo piligrimų kelio maršrutas nužymėtas ekologiniu taku. 2018 m. skirtomis lėšomis parengtas pažintinio tako ženklinimo supaprastintas techninis projektas, atlikta jo paveldosauginė ekspertizė. Planuojama organizuoti viešus pirkimus ir įgyvendinti projektą.

2. Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės:

2.1. Atliekų surinkimo iš viešųjų teritorijų priemonėms (plastikiniams maišams šiukšlėms talkų metu rinkti, didmaišiams, skirtiems žaliosioms atliekoms rinkti) įsigyti skiriama 1 600,0 Eur. Šiomis lėšomis planuojama įsigyti apie  200 vnt. didmaišių lapams rinkti (~1 000,0 Eur) bei apie 450 vnt. plastikinių šiukšlių maišų (~600,0 Eur).

 3. Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės:

3.1. Bešeimininkėmis atliekomis užterštoms teritorijoms išvalyti ir sutvarkyti skiriama 10 500,0 Eur. Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 28 str. 7 punktu, už savivaldybės teritorijoje esančių komunalinių atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, sutvarkymo organizavimą atsakinga savivaldybės vykdomoji institucija. Šiomis lėšomis planuojama pradėti tvarkyti Kalniškės g. užterštos buvusių metalinių laikinų garažų teritoriją (~10 000,0 Eur), kitas bešeimininkėmis atliekomis užterštas teritorijas, užterštus sorbentus, susidariusius likviduojant avarijas (~500,0  Eur).

4. Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės:

4.1. Savivaldybės aplinkos monitoringui vykdyti skiriama 16 127,0 Eur. Šiomis lėšomis bus apmokama už 2019 m. atliktas aplinkos (9 000,0 Eur)  ir požeminio vandens monitoringo (7 126,9 Eur) paslaugas pagal sudarytas sutartis. 

4.2. Vandens telkinių pakrantėms valyti ir tvarkyti skiriama 3 500,0 Eur. Siekiant sumažinti paspartėjusią paviršiniuose vandens telkiniuose (Mažajame, Didžiajame ir Pirmojo Alytaus Dailidės ežerėliuose) vykstančią eutrofikaciją bei mažinti biologinį vandens teršimą, planuojama sustabdyti makrofitų augimą šienaujant augalus po vandeniu, maždaug 30 cm gylyje nuo vandens paviršiaus.

4.3. Priemonėms (sorbentams), reikalingoms avarijų padariniams likviduoti, įsigyti skiriama 500,0 Eur. Alytaus miesto savivaldybės administracija ir Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba yra sudarę bendradarbiavimo sutartį dėl vandens ir grunto valymo sorbentu, išsiliejus naftai ar jos produktams, kitoms medžiagoms (kai nežinomas teršėjas arba užterštas teritorijas būtina sutvarkyti nedelsiant) Alytaus miesto teritorijoje. Šios sutarties vykdymui užtikrinti savivaldybė nuperka ir perduoda Priešgaisrinei gelbėjimo valdybai sorbentus, kuriuos ji panaudojusi perduoda utilizuoti UAB „Toksika“.

5. Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės:

5.1. Aplinkosaugos švietimo projektams įgyvendinti, aplinkosaugos renginiams organizuoti, leidinių aplinkosaugos tema spausdinimo (leidybos), įsigijimo, platinimo darbams finansuoti skiriama 10 000,0 Eur.  Praėjusių metų pabaigoje organizavus  konkursą, aplinkosaugos švietimo projektų atrankos komisija apsvarstė ir atrinko finansuotinas paraiškas.  Komisija nusprendė skirti finansavimą 13 aplinkosauginio švietimo projektų vykdymui. Be to, šiomis lėšomis Aplinkos apsaugos skyrius organizuos gražiausiai tvarkomų teritorijų apžiūros – konkurso renginį bei Žemės dienai paminėti skirtą renginį.

6. Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizacijos priemonės.

6.1. Želdynams miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, miesto parkuose kurti, želdiniams veisti (medžių ir krūmų sodinukams bei gėlių daigams įsigyti, pasodinti ir prižiūrėti); želdiniams tvarkyti ir kitoms želdinių sanitarinės būklės gerinimo priemonėms įgyvendinti; želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programai vykdyti skiriama 47 824,0 Eur. Šiomis lėšomis planuojama nupirkti medžių ir krūmų sodinukų bei gėlių daigų parkams, DNS bendrijoms, švietimo įstaigoms, gatvėms apželdinti (~10 000,0 Eur); juos pasodinti (~6 565,0 Eur); prižiūrėti (~8 730,0 Eur); genėti (~14 500,0 Eur); palaistyti (~2 000,0 Eur);  Sosnovskio barščiams naikinti (1 000,0 Eur); medžių skersmens matavimo įrankių metrologinei patikrai (29,0 Eur); želdynų ir želdinių būklės stebėsenai, vykdomai pagal sudarytą Alytaus  miesto savivaldybės tarybos patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos 2019–2023 metų programą (5 000,0 Eur).

6.2. Želdynų ir želdinių tvarkymo įrangai įsigyti skiriama 3 000,0 Eur. Šiomis lėšomis planuojama įsigyti ir perduoti VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ Alytaus miesto parkams, skverams ir rekreacinėms teritorijoms prižiūrėti reikalingą įrangą: krūmapjovę (1 vnt.), motorinį pjūklą (1 vnt.), aukštapjovę (1 vnt.), lapų pūstuvą (1 vnt.), teleskopinį šakų genėtuvą (1 vnt.), purkštuvą (1 vnt.).

 

 

 

 

 

Vedėjo pavaduotoja                                                                            Laima Mulmienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. (8 315) 55 117, +370 620 24104, el. p. laima.mulmiene@alytus.lt

Į pradžią