Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-26 2019-01-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRUI

                                                                                                                              Projektas

2019-01-17 Nr. TŽ-26

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRUI

 

2019-01-31 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimu Nr. T-281 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti tvarkos aprašo tvirtinimo“, 1.2, 2.1 ir 4.1 papunkčiais, atsižvelgdama į VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ 2018-12-10 raštą Nr. SD-107, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti 25 metams VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centrui įstatuose numatytai veiklai vykdyti pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė 35 556,56 Eur, nusidėvėjimas 13 544,70 Eur, likutinė vertė 22 011,86 Eur (2018-12-01 duomenimis), pagal priedą.

2. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartį, perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. ____________________ d.

sprendimo Nr. ______

priedas

 

 

 

SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO, PERDUODAMO VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRUI, SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Ilgalaikio turto pavadinimas

Inv. Nr.

Įsigijimo savikaina, Eur

Sukauptas nusidėvėjimas, Eur

Likutinė vertė, Eur

1

Gelbėtojų namelis,

unikalus Nr. 4400-3808-6156

20303002

23 012,54

1 000,97

22 011,57

2.

Gelbėjimo postas Dailidės ežero paplūdimyje

110001

12 544,02

12 543,73

0,29

Iš viso:

35 556,56

13 544,70

22 011,86

___________________

 


 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRUI

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-01-17

(data)

Alytus

 

 

                      VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ 2018-12-10 raštu Nr. SD-107 kreipėsi į administraciją dėl turto grąžinimo, nes įstaiga žmonių gelbėjimo Dailidės ežerų maudyklose paslaugų nevykdo, kad gelbėjimo postas (inventorinis Nr. 110001) ir gelbėtojų namelis (inventorinis Nr. 20303002) nenaudojamas įstaigos veikloje, todėl jį norima grąžinti savivaldybei.

                      Parengto sprendimo projekto tikslas – perduoti Dailidės ežerų maudyklose esantį gelbėjimo postą (inventorinis Nr. 110001) ir gelbėtojų namelį (inventorinis Nr. 20303002) VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centrui.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Inga  Biekšienė

 

Tel. (8 315) 55 181, +370 614 68118, el. p. inga.bieksiene@alytus.lt

Į pradžią