Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-20 2019-01-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-01-17 Nr. TŽ-20

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 punktu, 10³ straipsnio 3 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-12-15 nutarimu Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, 5.3 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos  2014-11-27 sprendimu Nr. T-299 „Dėl naujos redakcijos Alytaus miesto plėtros iki 2020 metų strateginio plano tvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginį veiklos planą (pridedama).  

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-01-17

Alytus

 

 

         

1. Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.

Sprendimo projekto tikslas – patvirtinti 2019–2021 metų strateginį veiklos planą, kuriuo vadovaujantis organizuojama savivaldybės veikla ir pagal kurio programas formuojamas savivaldybės biudžetas. 

2. Teisinis reglamentavimas.

                      Sprendimo projektas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 10³ straipsnio 1 ir 3 punkto nuostatas, vadovaujantis Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-12-15 nutarimu Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, 5.3 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos  2014-11-27 sprendimu Nr. T-299 patvirtintu Alytaus miesto plėtros iki 2020 metų strateginiu planu, Strateginio planavimo Alytaus miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimu Nr. T-3.

3. Sprendimo projekto esmė.

                             Remiantis savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus pateiktomis maksimalių asignavimų 2019 m. prognozėmis, parengtas ir teikiamas savivaldybės tarybai tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 20192021 m. strateginis veiklos planas – jis yra einamųjų metų savivaldybės biudžeto pagrindas. Alytaus miesto savivaldybės strateginiame veiklos plane, atsižvelgiant į Alytaus miesto savivaldybės ilgos trukmės strateginio planavimo dokumentus, savivaldybės tarybos priimtus sprendimus (įtakojančius savivaldybės institucijų veiklos organizavimą bei finansavimą) bei aplinkos analizės išvadas, suformuoti savivaldybės strateginiai tikslai, aprašytos savivaldybės vykdomos programos, siekiami rezultatai ir nurodytos lėšos bei finansavimo šaltiniai programoms įgyvendinti.

                      Alytaus miesto  savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano  tikslas –orientuoti visos savivaldybės darbą taip, kad būtų įgyvendinti savivaldybės ilgalaikiai plėtros prioritetai ir tikslai, numatant savivaldybės veiksmus trejiems metams. 2019 m. asignavimai yra pagrįsti realiai planuojamomis priemonėmis ir finansavimo šaltiniais, o 2020–2021 m. poreikiai tik prognoziniai.

                      2019–2021 m. savivaldybės veiklos strategija formuojama ir finansavimo paskirstymas strateginio veiklos plano programoms vykdomas pagal 3 veiklos prioritetus, patvirtintus Alytaus miesto savivaldybės plėtros iki 2020 metų plane. Veiklos prioritetų įgyvendinimas yra siejamas su numatomais strateginiais savivaldybės ekonominės, socialinės plėtros ir valdymo sričių pokyčiais. Jie orientuoti į savivaldybės ekonominio gyvybingumo, konkurencingumo didinimą, socialinės aplinkos patrauklumą, partnerystės ir verslo subjektų, viešojo sektoriaus institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo stiprinimą, valdymo efektyvumo didinimą.

                      Rengiant 2019–2021 metų strateginį veiklos planą, buvo atlikta Alytaus miesto vystymosi pokyčių analizė, padarytos išvados. Iškelti 3 strateginiai tikslai. Strateginių tikslų pasiekimui matuoti ir poveikiui įvertinti nustatyti efekto vertinimo kriterijai. Veiklos prioritetų įgyvendinimo pažangai ir strateginių pokyčių įvertinimui nustatyti rezultato kriterijai.

                      Strateginiams tikslams įgyvendinti numatyta vykdyti 10 programų, jas sudaro:

                      1) bendroji informacija apie programą;

                      2) programos tikslai, uždaviniai, priemonės (projektai) ir planuojamos lėšos pagal finansavimo šaltinius;

                      3) rezultato ir produkto vertinimo kriterijai ir jų reikšmės.

                      Rengiant 2019–2021 metų strateginį veiklos planą, daugiau dėmesio buvo skirta rezultatams, o ne procesams planuoti. Rengiant Strateginį veiklos planą dalyvavo savivaldybės administracijos vadovai, paskirti programų koordinatoriai, struktūrinių padalinių vedėjai, specialistai, pavaldžių įstaigų vadovai. Atsižvelgta į miesto bendruomenės pateiktus pasiūlymus.

                             4. Galimos pasekmės, priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą:

                      Pasekmės teigiamos – parengtas Alytaus miesto savivaldybės 2019–2021 m. strateginis veiklos planas leis efektyviau planuoti savivaldybės veiklą, sudarys sąlygas tinkamai formuoti, vykdyti ir kontroliuoti ilgalaikius ir trumpalaikius miesto plėtros procesus. Strateginis veiklos planas leis tinkamai formuoti veiklos prioritetinius tikslus, užtikrins savivaldybės ir jos įstaigų suplanuotų projektų paraiškų, teikiamų ES struktūrinių ir kitų fondų finansinei paramai gauti.

                      Neigiamų pasekmių nėra.

5. Nauda miesto gyventojams

          Alytaus miesto savivaldybės 2019–2021 m. strateginis veiklos planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius. Planu siekiama įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, atliekant veiklos stebėseną ir atsiskaitymą už pasiektus rezultatus. Miesto gyventojai matys besikeičiantį tvarkomą ir prižiūrimą miestą, sukurtą naują ir rekonstruotą seną miesto infrastruktūrą, nes čia bus investuojamos savivaldybės, valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšos.

                             6. Finansavimo šaltiniai ir lėšų poreikis: sprendimui įgyvendinti yra suplanuotos lėšos savivaldybės biudžete bei numatomos gauti lėšos iš valstybės, ES ir kitų fondų bei programų. Bendri asignavimai Alytaus miesto savivaldybės 2019–2021 m. strateginiam veiklos planui įgyvendinti – 75 984,3 tūkst. eurų. Didžiausią dalį sudaro savivaldybės biudžeto ir valstybės dotacijų lėšos.

          7. Antikorupcinis vertinimas. Teisės akte nenumatoma reguliuoti visuomeninių santykių, susijusių su Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje numatytais veiksniais, todėl teisės aktas nevertintinas antikorupciniu požiūriu.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Romualda Poškevičienė

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Raimonda Dirsienė

 

 

Tel. (8 315) 55 152, +370 620 24732,

el. p. romualda.poskeviciene@alytus.lt, raimonda.dirsiene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-20 - PRIEDAS-BENDROJI DALIS
TŽ-20 - PRIEDAS-ŠVIETIMO PROGRAMA (21)
TŽ-20 - PRIEDAS-SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA (22)
TŽ-20 - PRIEDAS-SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMA (23)
TŽ-20 - PRIEDAS-KULTŪROS PROGRAMA (24)
TŽ-20 - PRIEDAS-EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMA (27)
TŽ-20 - PREIDAS-INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR APLINKOS KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMA (28)
TŽ-20 - PRIEDAS-TURTO VALDYMO IR PLĖTROS PROGRAMA (29)
TŽ-20 - PRIEDAS-URBANISTINIO PLANAVIMO PROGRAMA (30)
TŽ-20 - PRIEDAS-KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA (25)
TŽ-20 - PRIEDAS-SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PROGRAMA (26)
Į pradžią