Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-21 2019-01-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-01-17 Nr. TŽ-21

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 10-4 straipsniu, 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, 2019 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsniu, 4 straipsnio 3 dalimi,  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-14 nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės tarybos reglamento, pavirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 187 punktu, Alytaus miesto savivaldybės 2019–2021 m. strateginiu veiklos planu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-31 sprendimu Nr. T- 5 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Biudžeto sudarymo ir vykdymo, kitų piniginių išteklių planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-27 įsakymu Nr. DV-531 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžeto, kitų piniginių išteklių planavimo ir vykdymo tvarkos aprašo tvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:                     

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2019 metų biudžetą:

1. 64 692,6 tūkst. eurų pajamas (pridedama), iš jų 32 693,0 tūkst. eurų savivaldybės prognozuojamas gauti pajamas skaičiuojant savivaldybės biudžeto finansinį rodiklį pagal 2019 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų patvirtinimo įstatymo 6 priedą, iš jų 6 076,7 tūkst. eurų metų pradžios lėšų likutį;

2. 64 692,6 tūkst. eurų asignavimus programoms finansuoti, paskirstytus pagal asignavimų valdytojus (pridedama) ir lėšų šaltinius (pridedama), iš jų:

2.1. 52 077,5 tūkst. eurų išlaidas, iš jų 32 828,8 tūkst. eurų darbo užmokesčio fondą;

2.2. 12 615,1 tūkst. eurų turtui įsigyti.

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRENDIMO

„DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-01-

Alytus

 

 

 

Savivaldybės biudžetas sudaromas ir tvirtinamas vieneriems biudžetiniams metams –  jie tęsiasi nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki tų pačių metų gruodžio 31 d.

Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtino šių metų planuojamas pajamas. 2019 m. minėtu įstatymu Alytaus miesto savivaldybei patvirtintas savivaldybei prognozuojamas finansinis rodiklis (savivaldybės prognozuojamos gauti pajamos) – 32 693,0 tūkst. eurų. Mokesčių planuojama – 32 425,0 tūkst. eurų. Iš jų: GPM straipsnyje, kaip kintama dalis finansiniams ištekliams papildyti, planuojama –  4 303,0 tūkst. eurų, išlaidų pokyčiams dėl priimtų teisės aktų 383,0 tūkst. eurų. GPM savivaldybių prognozuojamų pajamų mažėjimui išlyginti planuojama 1 698,0 tūkst. eurų. Dotacijos sudaro 22 408,4 tūkst. eurų, iš jų 2 233,6 tūkst. eurų – ES projektų lėšos, tikslinės dotacijos, gaunamos iš konkrečių ministerijų – 20 174,8 tūkst. eurų. Kitos pajamos – 3 782,5 tūkst. eurų. 

Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto planuojamos gauti pajamos – 58 615,9 tūkst. eurų. Metų pradžios lėšų likutis nukreipiamas skoloms ir išlaidoms dengti – 6 076,7 tūkst. eurų.

Pagrindiniai pokyčiai, turintys įtakos 2019 m. biudžeto pajamų apimčiai: patvirtinta gyventojų pajamų mokesčio dalis  savivaldybei – 46,88 proc., pakeista mokymo lėšų apskaičiavimo metodika – įvestas etatinis pedagogų darbo apmokėjimas, neskaičiuojamas mokinio krepšelio dydis vienam mokiniui. Didžiuliai darbo apmokėjimo pokyčiai: 2019 m. į bendrus pajamų rodiklius įskaičiuojami 437,0 tūkst. eurų darbo užmokesčiui (įvertinus priimtus teisės aktus) didinti, iš jų: minimalios mėnesio algos padidėjimui (nuo 2019-01-01) – 122,0 tūkst. eurų, valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti – 103,0 tūkst. eurų, dėl Valstybės tarnautojų įstatymo 3 priedo įsigaliojimo (nuo 2017-01-01), ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio 20 proc. dalies grąžinimo – 25,0 tūkst. eurų, dėl darbo užmokesčio bazinio dydžio pakėlimo – 149,0 tūkst. eurų, kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui didinti – 38,0 tūkst. eurų. Savivaldybės tarybos 2018 m. priimtais sprendimais iš savivaldybės biudžeto lėšų 190,6 tūkst. eurų didinamas virėjų ir auklėtojų, 47,8 tūkst. eurų – mokytojų padėjėjų, 180,8 tūkst. eurų – kultūros darbuotojų darbo užmokestis, socialiniams darbuotojams – 67,0 tūkst. eurų. Organizuoti švietimo pagalbą ugdymo įstaigose, trūkstant mokymo lėšų,  iš savivaldybės biudžeto planuojama papildomai skirti – 618,0 tūkst. eurų, o ugdymo proceso organizavimui ir valdymui užtikrinti, trūkstant mokymo lėšų, papildomai skirti 218,6 tūkst. eurų, numatomos papildomos lėšos karjeros konsultantams mokyklose. Iš savivaldybės biudžeto lėšų 285,0 tūkst. eurų planuojama darbuotojų darbo užmokesčio kintamai daliai mokėti. Darbo užmokesčio didėjimas planuotas ir iš mokymo lėšų.

Alytaus miesto savivaldybė planuoja vykdyti 10 programų.

Programoms vykdyti pateiktas lėšų poreikis – iš viso 70756,3 tūkst. eurų. 2019 m. galimybė (su likučio lėšomis) skirti lėšų funkcijoms vykdyti – 64 692,6 tūkst. eurų, t. y. 6 063,7 tūkst. eurų išlaidų poreikio tenkinti nėra galimybės.

 Programoms finansuoti reikalingų lėšų poreikiui viršijus galimybes, biudžetui subalansuoti buvo išaiškintos būtinosios išlaidos, atsižvelgta į teisės aktų pokyčius bei laukiamus ir žinomus 2019 m. programų ypatumus.

Teikiamas asignavimų  projektas programoms finansuoti – iš viso 64 692,6 tūkst. eurų.

 

Vedėjo pavaduotoja                                                                              Angelė Skrodenienė

Tel. (8 315) 55 148, +370 620 24324, el. p. angele.skrodeniene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-21 - PRIEDAS-ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
TŽ-21 - PRIEDAS-ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PROGRAMOMS FINANSUOTI, PASKIRSTYTI PAGAL LĖŠŲ ŠALTINIUS
TŽ-21 - PRIEDAS-ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PROGRAMOMS FINANSUOTI, PASKIRSTYTI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS
Į pradžią