Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-13 2019-01-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-01-16 Nr. TŽ-13

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO TERITORIJOS ZONAVIMO KOMPLEKSINIU URBANISTINIU-EKOLOGINIU POŽIŪRIU SCHEMŲ PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,  įgyvendindama Žemės įvertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl Žemės įvertinimo tvarkos“, 4 priedo 9 punktą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 Patvirtinti Alytaus miesto teritorijos zonavimo kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu urbanistinių-ekologinių koeficientų schemas:

1. Alytaus miesto teritorijos zonavimo kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu (teritorijos funkcinio patogumo koeficientas) schema, M 1:30 000 (pridedama);

2. Alytaus miesto teritorijos zonavimo kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu (teritorijos patrauklumo koeficientas) schema, M 1:30 000 (pridedama);

3. Alytaus miesto teritorijos zonavimo kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu (teritorijos prestižo koeficientas) schema, M 1:30 000 (pridedama);

4. Alytaus miesto teritorijos zonavimo kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu (teritorijos urbanistinės taršos koeficientas) schema, M 1:30 000 (pridedama);

5. Alytaus miesto teritorijos zonavimo kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu (teritorijos grėsmės veiksniams įvertinti koeficientas) schema, M 1:30 000 (pridedama);

6. Alytaus miesto teritorijos zonavimo kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu (teritorijos nacionalinio vertingumo koeficientas) schema, M 1:30 000 (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO TERITORIJOS ZONAVIMO KOMPLEKSINIU URBANISTINIU-EKOLOGINIU POŽIŪRIU SCHEMŲ PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-01-16

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projekto tikslas – patvirtinti Alytaus miesto teritorijos zonavimo kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu schemas.

Pagal Žemės įvertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl Žemės įvertinimo tvarkos“, 4 priedo 9 punktą, miestų teritorijų zonavimo kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu schemas tvirtinta savivaldybės taryba.

Šiuo metu taikomos schemos buvo patvirtintos Alytaus miesto tarybos 1991-03-22 šaukimo Tarybos 4 sesijos sprendimu Nr.94 „Dėl žemės mokesčio“. Minėtos schemos yra labai blogos kokybės, blogai įskaitomos, ranka braižytos. Nuo jų patvirtinimo praėjo apie 28 metai ir per tą laikotarpį pasikeitė faktinė padėtis (atsirado daug naujų gatvių, kultūros paveldo objektų teritorijų ir t. t.), be to, keitėsi teisės aktai. Todėl atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, parengtas šis sprendimo projektas. Duomenys skaitmeninami ir perkeliami ant naujausios ortofotografinės medžiagos.

Parengti tarybos sprendimo priedai (6 schemos) – kiekvienam koeficientui atskiras priedas:

1. Alytaus miesto teritorijos zonavimo kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu (teritorijos funkcinio patogumo koeficientas) schema, M 1:30 000;

2. Alytaus miesto teritorijos zonavimo kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu (teritorijos patrauklumo koeficientas) schema, M 1:30 000;

3. Alytaus miesto teritorijos zonavimo kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu (teritorijos prestižo koeficientas) schema, M 1:30 000;

4. Alytaus miesto teritorijos zonavimo kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu (teritorijos urbanistinės taršos koeficientas) schema, M 1:30 000;

5. Alytaus miesto teritorijos zonavimo 0kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu (teritorijos grėsmės veiksniams įvertinti koeficientas) schema, M 1:30 000;

6. Alytaus miesto teritorijos zonavimo kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu (teritorijos nacionalinio vertingumo koeficientas) schema, M 1:30 000.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Gema Kazlauskienė

 

Tel. (8 315) 55 167, +370 676 41637, el. p. gema.kazlauskiene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-13 - DĖL ALYTAUS MIESTO TERITORIJOS ZONAVIMO KOMPLEKSINIU URBANISTINIU-EKOLOGINIU POŽIŪRIU SCHEMŲ PATVIRTINIMO
TŽ-13 - DĖL ALYTAUS MIESTO TERITORIJOS ZONAVIMO KOMPLEKSINIU URBANISTINIU-EKOLOGINIU POŽIŪRIU SCHEMŲ PATVIRTINIMO
TŽ-13 - DĖL ALYTAUS MIESTO TERITORIJOS ZONAVIMO KOMPLEKSINIU URBANISTINIU-EKOLOGINIU POŽIŪRIU SCHEMŲ PATVIRTINIMO
TŽ-13 - DĖL ALYTAUS MIESTO TERITORIJOS ZONAVIMO KOMPLEKSINIU URBANISTINIU-EKOLOGINIU POŽIŪRIU SCHEMŲ PATVIRTINIMO
TŽ-13 - DĖL ALYTAUS MIESTO TERITORIJOS ZONAVIMO KOMPLEKSINIU URBANISTINIU-EKOLOGINIU POŽIŪRIU SCHEMŲ PATVIRTINIMO
TŽ-13 - DĖL ALYTAUS MIESTO TERITORIJOS ZONAVIMO KOMPLEKSINIU URBANISTINIU-EKOLOGINIU POŽIŪRIU SCHEMŲ PATVIRTINIMO
Į pradžią