Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-14 2019-01-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-01-16 Nr. TŽ-14

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO TARYBOS 1997-12-04 SPRENDIMO NR. 739 „DĖL URBANISTINIŲ-EKOLOGINIŲ BEI KOMERCINIŲ KOEFICIENTŲ IR ADRESŲ TVIRTINIMO“ 2 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto tarybos 1997 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. 739 „Dėl urbanistinių-ekologinių bei komercinių koeficientų ir adresų nustatymo“ 2 punktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO TARYBOS 1997-12-04 SPRENDIMO NR. 739 „DĖL URBANISTINIŲ-EKOLOGINIŲ BEI KOMERCINIŲ KOEFICIENTŲ IR ADRESŲ TVIRTINIMO“ 2 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-01-16

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projekto tikslas – pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto tarybos 1997 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. 739 „Dėl urbanistinių-ekologinių bei komercinių koeficientų ir adresų nustatymo“ 2 punktą.

Šiuo metu taikomi koeficientai, kurie patvirtinti  minėtu Alytaus miesto tarybos 1997 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. 739 „Dėl urbanistinių-ekologinių bei komercinių koeficientų ir adresų nustatymo“ 2 punktu.

Pagal Žemės įvertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl Žemės įvertinimo tvarkos“ (toliau – metodika), 4 priedo 9 punktą, pataisos koeficientus sklypo padėčiai įvertinti kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu savivaldybės administracijos direktorius taiko (nustato) pagal savivaldybės tarybos patvirtintas miestų teritorijų zonavimo kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu schemas. Tarybos posėdžiui yra pateiktas tarybos sprendimo projektas „Dėl Alytaus miesto teritorijos zonavimo kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu schemų tvirtinimo“ su naujos redakcijos schemomis. Minėtas tarybos sprendimo projektas teikiamas, atsižvelgiant į tai, kad schemos yra labai blogos kokybės, blogai įskaitomos, ranka braižytos. Nuo jų patvirtinimo praėjo apie 28 metai ir per tą laikotarpį pasikeitė faktinė padėtis (atsirado daug naujų gatvių, kultūros paveldo objektų teritorijų ir t. t.), be to, keitėsi teisės aktai. Tarybai priėmus sprendimą „Dėl Alytaus miesto teritorijos zonavimo kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu schemų tvirtinimo“, nauji bazinės žemės sklypo vertės pataisos koeficientai sklypo padėčiai įvertinti kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu bus nustatomi administracijos direktoriaus įsakymu.

 

 

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Gema Kazlauskienė

 

Tel. (8 315) 55 167, +370 676 41637, el. p. gema.kazlauskiene@alytus.lt

Į pradžią