Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-19 2019-01-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS MOKAMOS PASLAUGOS – GRIPO TESTO KAINOS NUSTATYMO

                                                                                                                              Projektas

2019-01-16 Nr. TŽ-19

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS MOKAMOS PASLAUGOS – GRIPO TESTO KAINOS NUSTATYMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Viešųjų  įstaigų  įstatymo 10 straipsnio 1 dalies  3  punktu ir  atsižvelgdama į  Alytaus  miesto  savivaldybės  tarybos  2015-10-30 sprendimu Nr. T-292  patvirtintų Viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos įstatų  31.11 punktą, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Nustatyti viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos mokamos paslaugos – gripo testo  kainą –  4,80 Eur už vieną tyrimą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS MOKAMOS PASLAUGOS – GRIPO TESTO KAINOS NUSTATYMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-01-16

(data)

Alytus

 

 

 

Projekto rengimą paskatinusios priežastys:

1. Gripo skubi diagnostika laboratoriniu tyrimu pagerina gripo specifinį gydymą laiku (rekomenduojama gydyti ne vėliau kaip 48 val. nuo susirgimo pradžios). Tai tiksli diagnozė su gripo analizatoriumi trumpą laiką, nustatant gripas tai ar ne. Tyrimui nereikia kraujo – tik nosiaryklės sekreto. Nepasitvirtinus gripo diagnozei, yra išvengiama sąlyginai brangesnių gripo gydymo medikamentų, nereikalingo antibiotikų skyrimo.

Tyrimas nėra kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, todėl šią paslaugą galėtų apmokėti pats pacientas, kuris bus tuo suinteresuotas.

Vadovaujantis Viešųjų įstaigų įstatymu bei atsižvelgiant į Viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos įstatus, VšĮ Alytaus poliklinikos teikiamų paslaugų kainas, kurių nereglamentuoja įstatymai ir kiti teisės aktai, tvirtina visuotinis dalininkų susirinkimas, t. y. Alytaus miesto savivaldybės taryba.

Projekto tikslai ir uždaviniai:

Nustatyti mokamos paslaugos laboratorinio tyrimo – gripo testo kainą, siekiant užtikrinti galimybę pacientams, kurie pageidauja greito gripo diagnozės patvirtinimo ir gydymo laiku, pasirinkti papildomą mokamą paslaugą.                

Priėmus siūlomą sprendimo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

Sprendimas AMS biudžeto lėšų nereikalauja. Tai fizinių asmenų (pacientų) lėšos.

Pateikiame gripo testo savikainos skaičiuotę:

1. Mėginio paėmimo ir tyrimo atlikimo darbo sąnaudų suma 6 min. trukmei 7,50 Eur / val. x (6 / 60 min.) = 0,75 Eur, kur 7,50 Eur yra slaugytojo ir klinikos laboranto 1 valandos darbo užmokestis, įskaitant draudėjo valstybinį socialinį draudimą 1,77 proc.

2. Laboratorinio reagento kaina = 3,40 Eur.

3. Netiesioginės išlaidos (sąnaudos) 15,72 proc. (9,88 proc. admin. + 5,84 proc. ūkinės) pagal poliklinikos faktinius duomenis = (0,75 + 3,40) x 0,1572 = 0.65 Eur.

4. Gripo testo kaina = 0,75 Eur + 3,40 Eur + 0,65 Eur = 4,80 Eur.

 

 

VšĮ Alytaus poliklinikos direktorius                                                                            Marius  Jasaitis 

 

 

 Tel. 8 614 19 672,  el. paštas marius.jasaitis@apoliklinika.lt

 

Į pradžią