Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-18 2019-01-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO TARYBOS 1991 03 22 ŠAUKIMO TARYBOS 4 SESIJOS SPRENDIMO NR. 94 „DĖL ŽEMĖS MOKESČIO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

                                                                                                                              Projektas

2019-01-16 Nr. TŽ-18

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO TARYBOS 1991 03 22 ŠAUKIMO TARYBOS 4 SESIJOS SPRENDIMO NR. 94 „DĖL ŽEMĖS MOKESČIO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 Pripažinti netekusius galios Alytaus miesto tarybos 1991 03 22 šaukimo Tarybos 4 sesijos sprendimą Nr. 94 „Dėl žemės mokesčio“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                                       


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO TARYBOS 1991 03 22 ŠAUKIMO TARYBOS 4 SESIJOS SPRENDIMO NR. 94 „DĖL ŽEMĖS MOKESČIO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-01-16

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projekto tikslas – pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto tarybos 1991 03 22  šaukimo Tarybos 4 sesijos priimtą sprendimą Nr. 94 „Dėl žemės mokesčio“.  Šiuo sprendimu buvo patvirtintos urbanistinių-ekologinių koeficientų žemės nuomos mokesčio tarifams Alytaus mieste nustatyti, schemos.  
Tarybos posėdžiui svarstyti yra pateiktas naujas tarybos sprendimo projektas „Dėl Alytaus miesto teritorijos zonavimo kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu schemų tvirtinimo“ su naujos redakcijos  schemomis (priedais). Tarybai priėmus šį sprendimą būtina pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto tarybos 1991 03 22  šaukimo Tarybos 4 sesijos priimtą sprendimą Nr. 94 „Dėl žemės mokesčio“.
Pagal Žemės įvertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl Žemės įvertinimo tvarkos“ 4 priedo 9 punktą, pataisos koeficientus sklypo padėčiai įvertinti kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu savivaldybės administracijos direktorius taiko pagal savivaldybės tarybos patvirtintas miestų teritorijų zonavimo kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu schemas.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Gema Kazlauskienė

 

Tel. (8 315) 55 167, +370 676 41637, el. p. gema.kazlauskiene@alytus.lt

Į pradžią