Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-11 2019-01-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-01-15 Nr. TŽ-11

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-391 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019-01-31 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus Likiškėlių progimnazijos 2019-01-09 raštą Nr. S-6(1.5.) „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus tvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus sąrašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimu Nr. T-391 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“, 25 eilutę ir ją išdėstyti taip:

 

Eil.
Nr.

Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinės įstaigos pavadinimas

Didžiausias leistinas pareigybių skaičius

25

Alytaus Likiškėlių progimnazija

53,86

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-391 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-01-15

(data)

Alytus

 

 

 

Rengiant sprendimo projektą vadovautasi Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų pateiktais raštais. Alytaus Likiškėlių progimnazijos pateiktame 2018-09-25 rašte Nr. S-221 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus tvirtinimo“ buvo įvelta techninė klaida: nurodytas mokytojų pareigybių skaičius 35 vietoje 22,11.

  Alytaus Likiškėlių progimnazija 2019-01-09 pateikė raštą Nr. S-6(1.5.) „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus tvirtinimo“, kuriame prašoma ištaisyti jų padarytą techninę klaidą.

PRIDEDAMA. Alytaus Likiškėlių progimnazijos 2019-01-09 raštas Nr. S-6(1.5.) „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus tvirtinimo“,  2 lapai.

 

 

 

Vedėjo pavaduotoja                                                                            Rasa Kuckailienė

 

Tel. (8 315) 55 175, el. p. rasa.kuckailiene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-11 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-391 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią