Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-477 2018-12-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ<br> BENDRADARBIAVIMO MODELIO PATVIRTINIMO

                                                                                                                              Projektas

2018-12-31 Nr. TŽ-477

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ

BENDRADARBIAVIMO MODELIO PATVIRTINIMO

 

2019-01-31 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Švietimo įstatymo 54 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimą Nr. T-211 „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui“, įgyvendindama 2017 m. gegužės 26 d. projekto „Lyderių laikas 3“ bendradarbiavimo sutarties Nr. (40.4)ESU3-17 / SR-806(10.60), 8.6 punktą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų bendradarbiavimo modelį (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                      


 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2019 m. ____________________ d.

sprendimu Nr.  _______________

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ

BENDRADARBIAVIMO  MODELIS

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų bendradarbiavimo modelis – Alytaus miesto savivaldybės pokyčio projekto „Lyderių laikas 3“ veiklos rezultatas.

2. Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų bendradarbiavimo modelis (toliau – modelis) reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus (toliau – Švietimo ir sporto skyrius), Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – Pedagoginė psichologinė tarnyba) ir Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų (toliau – švietimo įstaigos) bendradarbiavimo tikslus, uždavinius, principus, organizacinę struktūrą ir funkcijas, veiklos organizavimą, monitoringą ir skatinimą.

3. Modelis parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, Geros mokyklos koncepcija, nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ strateginiais dokumentais, Alytaus miesto plėtros iki 2020 metų strateginiu planu, Alytaus miesto savivaldybės strateginiu veiklos planu, Bendraisiais ugdymo planais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4. Modelį įgyvendina:

4.1. Švietimo ir sporto skyrius;

4.2. Pedagoginė psichologinė tarnyba;

4.3. Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinės ir viešosios įstaigos:

4.3.1. lopšeliai-darželiai;

4.3.2. mokyklos-darželiai;

4.3.3. bendrojo ugdymo mokyklos;

4.3.4. neformaliojo švietimo mokyklos;

4.3.5. profesinio rengimo centras;

4.3.6. kitos įsitraukiančios įstaigos.

 

II SKYRIUS

TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRINCIPAI

 

5. Tikslas – Alytaus miesto savivaldybėje plėtoti visų švietimo lygmenų lyderystę ir bendradarbiavimo kultūrą, užtikrinančią mokinių mokymosi sėkmę ir tvarius švietimo kaitos procesus.

6. Uždaviniai:

6.1. planuoti ir sudaryti sąlygas švietimo bendruomenėms konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti;

6.2. skatinti profesionalų švietimo įstaigų ir jų savininko (steigėjo) partnerystės dialogą ir efektyvų švietimo pokytį;

                      6.3. įgyvendinant Alytaus miesto savivaldybės švietimo strateginius tikslus, sprendžiant ir aptariant aktualius švietimo klausimus, įtraukti kiekvienos švietimo įstaigos bent 1 atstovą lyderį;

6.4. diegti duomenimis grįstą švietimo vadybą;

6.5. sudaryti prielaidas lyderystės procesų raiškai ir kultūros kaitai švietimo įstaigose, didinant vadovų ir pedagoginių darbuotojų lyderystės kompetenciją;

6.6. plėtoti visų švietimo įstaigų bendruomenių narių atsakingo bendradarbiavimo praktiką.

7. Bendradarbiavimo principai:

7.1. etiškumas – atsižvelgimas į tai, kad visos šalys yra lygios, negali varžytis pozicionuodamos savo privalumus, menkindamos ir kritikuodamos kitus;

7.2. augimas – aktyvus tobulėjimas, bendrosios kompetencijos įgijimas, reflektavimas;

atvirumas pokyčiams – naujų ir veiksmingų būdų, kaip įsitraukti į aktyvų bendradarbiavimą,  ieškojimas, nuolatinis mokymasis iš gerosios patirties pavyzdžių;

7.3. tvarumas – atsakomybė už modelio įgyvendinimą ir jo rezultatų – švietimo įstaigos pokyčių – planavimą, organizavimą;

7.4. kolegialumas – sprendimų priėmimas bendru Švietimo ir sporto skyriaus,  švietimo įstaigų susitarimu;

7.5. sąžiningumas – žodžio, susitarimų ir įsipareigojimų laikymasis, sąžiningas patikėto darbo atlikimas, veiklos skaidrumas.

 

III SKYRIUS

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR FUNKCIJOS

 

8. Bendradarbiaujančių įstaigų struktūros schema:

 

 

9. Funkcijos:

9.1. Švietimo ir sporto skyrius:

                      9.1.1. vykdo lyderystę ir bendradarbiavimą skatinančią valdymo politiką;

                      9.1.2. inicijuoja ir koordinuoja švietimo įstaigų bendradarbiavimą;

9.1.3. sudaro sąlygas švietimo įstaigoms planuoti ilgalaikę strategiją, kuri būtų grindžiama bendradarbiavimo kultūra ir argumentuota vadyba;

                      9.1.4. rengia reflektyvias diskusijas ugdymo klausimais, kartu su švietimo įstaigomis, Pedagogine psichologine tarnyba tariasi dėl švietimo kokybės tobulinimo;

                      9.1.5. vykdo bendradarbiavimą skatinančią stebėseną pagal susitartus pokyčio įgyvendinimo rodiklius;

9.1.6. teikia pasiektų rezultatų ataskaitas;

9.1.7. už lyderystės ir bendradarbiavimo kultūros sklaidą kasmet skatina vadovus ir pedagoginius darbuotojus.

9.2. Pedagoginė psichologinė tarnyba:

9.2.1. skatina ir diegia pažangią iniciatyvą, padedančią švietimo darbuotojams ir kitiems suaugusiesiems tobulinti profesinį meistriškumą;

9.2.2. koordinuoja mokytojų konsultantų, ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, ugdymo karjerai ir dalykinių metodinių būrelių veiklą;

9.2.3. organizuoja metodinę veiklą, teikia informacinę ir konsultacinę pagalbą pedagoginiams darbuotojams ir vadovams;

9.2.4. rengia ir įgyvendina kvalifikacijos tobulinimo programas, organizuoja mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos specialistų, kitų suaugusiųjų grupių kvalifikacijos tobulinimo renginius.

9.3. Švietimo įstaigos:

9.3.1. įvertindamos savo įstaigos kontekstą, veiklos planuose numato Alytaus miesto švietimo metinio tikslo įgyvendinimo priemones;

9.3.2. diegia bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, leidžiančią priimti tinkamiausius sprendimus mokinių ugdymo(si) klausimais;

9.3.3. dalyvauja bendruose miesto švietimo įstaigų pasitarimuose, konsultacijose ugdymo kokybės tobulinimo klausimais, dalijasi savo veiklos patirtimi;

9.3.4. telkia resursus švietimo iniciatyvai, skatinančiai kiekvieno mokinio pažangą, įgyvendinti;

9.3.5. partneriškai bendradarbiauja su kitomis švietimo įstaigomis, siekdamos mokinio mokymosi sėkmės, rengia ir įgyvendina bendrus renginius, projektus;

                      9.3.6. diegia vertikaliąją bei horizontaliąją karjeros sistemą:

9.3.6.1. mokytojų atestaciją sieja su pareigomis ir vaidmenimis;

9.3.6.2. skatina įvairiomis motyvavimo priemonėmis: materialiomis – priemokomis už konkrečią veiklą (labai gerai atliktą), nematerialiomis – pripažinimu, sprendimų laisve, padėkomis.

 

IV SKYRIUS

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ATSISKAITOMYBĖ

 

10. Kiekvienų metų IV ketvirtį Švietimo ir sporto skyrius organizuoja švietimo įstaigų forumą, kuriame aptaria einamųjų metų veiklą, pasiektus rezultatus, pristato ateinančių metų miesto švietimo prioritetus, įvardija tikslą, susijusį su mokinių mokymosi pasiekimų, ugdymo kokybės gerinimu, siekiamus rezultatus. Forumo metu švietimo įstaigų atstovai aptaria einamųjų metų įgyvendinamų tikslų sėkmes ir problemas, numato galimas kitų metų tikslų įgyvendinimo priemones, susitaria dėl bendros veiklos, gerosios praktikos sklaidos.

11. Kiekvienų metų sausio mėnesį švietimo įstaigos telkia įstaigoje įgyvendinimo pokyčio grupes, metų veiklos planuose numato metų tikslo siekimo priemones ir teikia informaciją dėl bendradarbiavimo ir pagalbos Švietimo ir sporto skyriui.

12. Švietimo ir sporto skyrius, bendradarbiaudamas su švietimo įstaigomis, parengia einamųjų metų bendradarbiavimo veiklos planą.

13. Pedagoginė psichologinė tarnyba, atsižvelgdama į iškeltus švietimo prioritetus, rengia ir įgyvendina kvalifikacijos tobulinimo programas, koordinuoja metodinę veiklą.

14. Sausio – vasario mėnesiais miesto metodiniai būreliai aptaria bendradarbiavimo veiklą, numato metų tikslų siekimo priemones.

15. Vasario – lapkričio mėnesiais švietimo įstaigose įgyvendinamos numatytos priemonės. Švietimo įstaigos sistemingai aptaria veiklos įgyvendinimą ir tarpinius rezultatus.

16. Įgyvendinant numatytas priemones dalijamasi gerąja praktika:

16.1. švietimo įstaigų vadovų pasitarimuose;

16.2. miesto metodiniuose būreliuose;

16.3. bendruose švietimo įstaigų renginiuose.

17. Švietimo įstaigų vadovai savo metų veiklos ataskaitose pateikia informaciją apie pasiektus modelio įgyvendinimo rezultatus.

18. Pedagoginė psichologinė tarnyba teikia informaciją apie vadovų ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, metodinę veiklą.

19. Švietimo ir sporto skyrius Alytaus miesto savivaldybės švietimo bendruomenei pateikia ataskaitą, kaip formuojama lyderystės ir bendradarbiavimo kultūra savivaldybės švietimo įstaigose, kokie yra švietimo įstaigų pasiektų pokyčių rezultatai.

20. Švietimo ir sporto skyrius ir švietimo įstaigų vadovai atsako už modelio nuostatų įgyvendinimą.

21. Švietimo įstaigų vadovai atsako už bendradarbiavimą skatinančios veiklos organizavimą įstaigose.

 

V SKYRIUS

SKATINIMAS

 

22. Skatinimas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis:

22.1. Tarptautinės mokytojų dienos premijų skyrimo, pretendentų veiklos ir kūrybinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu;

22.2. Alytaus miesto savivaldybės švietimo programos priemonės organizuoti švietimo bendruomenės veiklą lėšų skyrimo ir naudojimo taisyklėmis.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOJI DALIS

 

23. Modelis gali būti keičiamas ir koreguojamas švietimo įstaigų iniciatyva: raštu teikiant pasiūlymus ir/ar galimas korekcijas Švietimo ir sporto skyriui ar asmeniui, atsakingam už modelio įgyvendinimo priežiūrą.

 

_____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ

BENDRADARBIAVIMO MODELIO PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2018-12-31

(data)

Alytus

 

 

 

Nacionalinis švietimo projektas ­„Lyderių laikas 3“ Alytaus miesto savivaldybėje pradėtas įgyvendinti 2017 m. Alytaus miesto savivaldybės tarybai 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-211 pritarus 2017 m. gegužės 26 d. bendradarbiavimo sutarčiai Nr. (40.4)ESU3-17 / SR806(10.60). Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė parengė Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų bendradarbiavimo modelį, kuris yra Alytaus miesto savivaldybės pokyčio projekto „Lyderių laikas 3“ veiklos rezultatas. Švietimo įstaigų bendradarbiavimo modelio tikslas – Alytaus miesto savivaldybėje plėtoti visų švietimo lygmenų lyderystę ir bendradarbiavimo kultūrą, užtikrinančią mokinių mokymosi sėkmę ir tvarius švietimo kaitos procesus.

Alytaus miesto savivaldybės tarybai patvirtinus Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų bendradarbiavimo modelį, bus skatinamas profesionalus švietimo įstaigų ir jų savininko (steigėjo) partnerystės dialogas ir efektyvus švietimo pokytis, diegiama duomenimis grįsta švietimo vadyba, sudaromos prielaidos lyderystės procesų raiškai ir kultūros kaitai švietimo įstaigose, didinama vadovų ir pedagoginių darbuotojų lyderystės kompetencija, taip pat plėtojama visų švietimo įstaigų bendruomenių narių atsakingo bendradarbiavimo praktika.

 

 

Vyriausiasis specialistas                                                                      Romualdas Zdanavičius

 

Tel. (8 315) 55 186, +370 686 63890, el. p. romualdas.zdanavicius@alytus.lt

Į pradžią