Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-472 2018-12-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2018-12-18 Nr. TŽ-472

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO INVESTICIJŲ SUTARČIAI

 

2018-12-20 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13 straipsnio nuostatomis, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-379 „Dėl savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimo Nr. T-59 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į 2018-11-15 ketinimų protokolą tarp UAB „Juice & water group“ ir UAB „Sofa Brands“ ir į 2018-12-11 „Sofa Brands“ prašymą Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      1. Pritarti Alytaus miesto savivaldybės, UAB „Sofa Brands“ ir UAB „Dinerus“ investicijų sutarčiai (pridedama).

                      2. Įgalioti savivaldybės merą Vytautą Grigaravičių pasirašyti 1 punkte nurodytą investicijų sutartį;

                      3. Sprendimas įsigalioja tik UAB „Juice & water group“ atsisakius ieškinio teisme / teisme nesant jokių UAB „Juice & water group“ reikalavimų prieš Alytaus miesto savivaldybę ir pasirašius turto įsigijimo Fortų g. 3, Alytuje, dokumentus tarp UAB „Juice & water group“ ir UAB „Dinerus“.

                      4. Skirti lėšas Ekonominės plėtros programos 27.01.01.01 priemonės gerinti investicinę aplinką, investicijų sutarčiai įgyvendinti po to, kai investuotojas UAB „Dinerus“ pateiks visus patvirtinančius žemės sklypo tvarkymo dokumentus, darbus perkant ne didesniais nei rinkos įkainiais ir pateikęs savivaldybei planuojamų darbų sąmatą(-as).

                      Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vytautas Grigaravičius


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PRITARIMO INVESTICIJŲ SUTARČIAI

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2018-12-18

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į UAB „Sofa Brands“ ir UAB „Dinerus“ (toliau kartu – investuotojai) prašymą išnuomoti žemės sklypą Fortų g. 3, Alytaus pramonės parke. Žemės sklypą Fortų g. 3, Alytuje (3,6887 ha), Alytaus miesto savivaldybė valdo patikėjimo teise. UAB „Sofa Brands“ yra numačiusi perkelti baldų komponentų gamybos veiklą. Investuotojai įsipareigoja į žemės sklypą investuoti 3 mln. Eur ir perkelti 350 darbo vietų.

                      Parengto sprendimo projekto tikslas – pritarti investicijų sutarties projektui. Šios sutarties pagrindu žemės sklypas Alytaus pramonės parke investuotojui UAB „Dinerus“ būtų išnuomotas be aukciono. Žemės sklypo Fortų g. 3, Alytuje, nuomos sutartis būtų sudaryta su Alytaus miesto savivaldybe. Investicijų sutartimi apibrėžti investuotojų įsipareigojimai dėl statybos pradžios, investicijų sumos ir darbo vietų. Sprendimas įsigalioja tik UAB „Juice & water group“ atsisakius ieškinio teisme / teisme nesant UAB „Juice & water group“ reikalavimų Alytaus miesto savivaldybei ir UAB „Juice & water group“ ir UAB „Dinerus“ pasirašius turto įsigijimo Fortų g. 3, Alytuje, dokumentus.

 

 

 

Vyriausiasis specialistas                                                                     Mantas Lisauskas

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 620 24483, el. p. mantas.lisauskas@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-472 - SPRENDIMO PROJEKTO PRIEDAS - ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS, UAB „SOFA BRANDS“ IR UAB „DINERUS“ INVESTICIJŲ SUTARTIS
TŽ-472 - SPRENDIMO PROJEKTO PRIEDAS - KETINIMŲ PROTOKOLAS
TŽ-472 - SPRENDIMO PROJEKTO PRIEDAS
TŽ-472 - SPRENDIMO PROJEKTO PRIEDAS
TŽ-472 - SPRENDIMO PROJEKTO PRIEDAS - PLANAS
TŽ-472 - SPRENDIMO PROJEKTO PRIEDAS
TŽ-472 - SPRENDIMO PROJEKTO PRIEDAS
TŽ-472 - SPRENDIMO PROJEKTO PRIEDAS
TŽ-472 - SPRENDIMO PROJEKTO PRIEDAS
TŽ-472 - SPRENDIMO PROJEKTO PRIEDAS
TŽ-472 - SPRENDIMO PROJEKTO PRIEDAS
Į pradžią