Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-464 2018-12-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU

                                                                                                                              Projektas

2018-12-07 Nr. TŽ-464

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU

 

2018-12-20 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 8 dalimi, Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos aprašo ir Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro 2018-12-05 raštą Nr. SD-400(1.20) „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Naujoji g. 52, Alytuje“ ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos Sporto ir rekreacijos skyriaus 2018-12-05 raštą Nr. VD-3983, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Išnuomoti viešojo konkurso būdu Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį nekilnojamąjį turtą, kuris panaudos pagrindais valdomas viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro – negyvenamąsias patalpas Naujojoje g. 52, Alytuje (nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 11/17893 pastato unikalus numeris 1197-7002-8012, pastatas pažymėtas plane 1U3b):

1.1. patalpas, pažymėtas plane 2-24 (20,43 kv. m), 2-27 (177,20 kv. m), bendras plotas 197,63 kv. m;

1.2. patalpas, pažymėtas plane 2-17 (210,36 kv. m), 2-22 (22,38 kv. m), bendras plotas 232,74 kv. m;

1.3. patalpas, pažymėtas plane 1-84 (11,58 kv. m), C-35 (120 kv. m iš 413,23 kv. m), C-36 (3,81 kv. m), C-37 (4,37 kv. m), C-38 (8,85 kv. m), bendras plotas 148,61 kv. m;

1.4. patalpas, pažymėtas plane 1-63 (272,85 kv. m), 1-64 (13,52 kv. m), 1-67 (2,73 kv. m), 1-68 (5,35 kv. m), 1-96 (26,05 kv. m), bendras plotas 320,50 kv. m.

2. Nustatyti pagrindines 1 punkte nurodyto turto nuomos sąlygas:

2.1. naudojimo paskirtis:

2.1.1. 1.1 papunktyje nurodytų patalpų – kovos menų veikla;

2.1.2. 1.2 papunktyje nurodytų patalpų – šokių studijos veikla;

2.1.3. 1.3 papunktyje nurodytų patalpų – aikido menų veikla;

2.1.4. 1.4 papunktyje nurodytų patalpų – kūno rengybos veikla;

2.2. nuomos terminas – 5 metai;

2.3. pradinis nuompinigių dydis – 1,12 Eur už 1 kv. m per mėnesį;

2.4. nuomos terminas nustatomas nuo 2019-08-17.

3. Įgalioti viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktorių organizuoti 1 punkte nurodytų patalpų viešąjį nuomos konkursą, vadovaujantis Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos aprašo ir Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo patvirtinimo“.

4. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto nuomos sutartį, turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2018-12-07

(data)

Alytus

 

 

 

Tarybos sprendimo projekto tikslas – išnuomoti viešojo konkurso būdu Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį nekilnojamąjį turtą, kuris panaudos pagrindais valdomas viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro – negyvenamąsias patalpas Naujojoje g. 52, Alytuje. Tarybos sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į tai, kad 2019-08-16 baigiasi negyvenamųjų patalpų panaudos sutarčių su Alytaus šokių studija „Alemana“, Alytaus tradicinio aikido klubu, asociacija „Margirio“ sporto ir rekreacijos klubu ir asociacija MMA terminas. Turto nuomos sąlygose nurodyta, kad nuomos terminas nustatomas nuo 2019-08-17, kai bus pasibaigęs negyvenamųjų patalpų panaudos sutarčių terminas.

Gautas viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro 2018-12-05 raštas Nr. SD-400(1.20) „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Naujoji g. 52, Alytuje“ ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos Sporto ir rekreacijos skyriaus 2018-12-05 raštas Nr. VD-3983, kuriuose neprieštaraujama, kad būtų skelbiamas tarybos sprendimo projekte nurodytų patalpų nuomos konkursas. Pateiktuose raštuose nurodoma, kad patalpų paskirtis turėtų likti tokia pati,  kadangi šiose patalpose vykdoma veikla yra reikalinga sporto centro auklėtiniams, o sporto centre nėra organizuojama tokia specifinė veikla, kuri vykdoma šiuo metu.

Pradinis nuompinigių dydis apskaičiuotas vadovaujantis Nuompinigių už savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimu Nr. T-125 „Dėl Nuompinigių už savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“. Minėtame apraše nurodyta, kad pradinis nuompinigių dydis, apskaičiuotas pagal turto nuompinigių dydžio nustatymo formules, turto valdytojo sprendimu gali būti didinamas. Pastato Naujojoje g. 52, Alytuje, pirmajame ir antrajame aukšte esančioms patalpoms apskaičiuotas 1,12 Eur už 1 kvadratinį metrą pradinis nuompinigių dydis, cokoliniame aukšte esančioms patalpoms – 1,06 Eur už 1 kvadratinį metrą. Siūloma nustatyti vienodą pradinį nuompinigių dydį visoms nuomojamos patalpoms, t. y. 1,12 Eur už 1 kvadratinį metrą.

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                        Rasa Abramavičiūtė

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 676 17057, el. p. rasa.abramaviciute@alytus.lt

 

 

 

 

 

 

2018-12-07 projekto Nr. TŽ-464 alternatyva

Aplinkos ir plėtros komiteto siūlymu

2018-12-13 Nr. TŽ-471

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU

 

2018-12-20 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 8 dalimi, Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos aprašo ir Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro 2018-12-05 raštą Nr. SD-400(1.20) „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Naujoji g. 52, Alytuje“ ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos Sporto ir rekreacijos skyriaus 2018-12-05 raštą Nr. VD-3983, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Išnuomoti viešojo konkurso būdu Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį nekilnojamąjį turtą, kuris panaudos pagrindais valdomas viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro – negyvenamąsias patalpas Naujojoje g. 52, Alytuje (nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 11/17893 pastato unikalus numeris 1197-7002-8012, pastatas pažymėtas plane 1U3b):

1.1. patalpas, pažymėtas plane 2-24 (20,43 kv. m), 2-27 (177,20 kv. m), bendras plotas 197,63 kv. m;

1.2. patalpas, pažymėtas plane 2-17 (210,36 kv. m), 2-22 (22,38 kv. m), bendras plotas 232,74 kv. m;

1.3. patalpas, pažymėtas plane 1-84 (11,58 kv. m), C-35 (120 kv. m iš 413,23 kv. m), C-36 (3,81 kv. m), C-37 (4,37 kv. m), C-38 (8,85 kv. m), bendras plotas 148,61 kv. m;

1.4. patalpas, pažymėtas plane 1-63 (272,85 kv. m), 1-64 (13,52 kv. m), 1-67 (2,73 kv. m), 1-68 (5,35 kv. m), 1-96 (26,05 kv. m), bendras plotas 320,50 kv. m.

2. Nustatyti pagrindines 1 punkte nurodyto turto nuomos sąlygas:

2.1. naudojimo paskirtis – sporto veikla;

2.2. nuomos terminas – 5 metai;

2.3. pradinis nuompinigių dydis – 1,12 Eur už 1 kv. m per mėnesį;

2.4. nuomos terminas nustatomas nuo 2019-08-17.

3. Įgalioti viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktorių organizuoti 1 punkte nurodytų patalpų viešąjį nuomos konkursą, vadovaujantis Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos aprašo ir Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo patvirtinimo“.

4. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto nuomos sutartį, turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2018-12-13

(data)

Alytus

 

 

 

Tarybos sprendimo 2018-12-07 projekto Nr. TŽ-464 alternatyva parengta atsižvelgiant į Aplinkos ir plėtros komiteto siūlymus. Siūloma vietoje 2.1 papunktyje nurodytų konkrečių veiklos sričių nurodyti vieną bendrą veiklą – sporto.

 

Tarybos sprendimo 2018-12-07 projekto Nr. TŽ-464 2.1 papunktis

Tarybos sprendimo 2018-12-07 projekto Nr. TŽ-464 alternatyvos 2.1 papunktis

2.1. naudojimo paskirtis:

2.1.1. 1.1 papunktyje nurodytų patalpų – kovos menų veikla;

2.1.2. 1.2 papunktyje nurodytų patalpų – šokių studijos veikla;

2.1.3. 1.3 papunktyje nurodytų patalpų – aikido menų veikla;

2.1.4. 1.4 papunktyje nurodytų patalpų – kūno rengybos veikla;

2.1. naudojimo paskirtis – sporto veikla;

 

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                        Rasa Abramavičiūtė

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 676 17057, el. p. rasa.abramaviciute@alytus.lt

 

Į pradžią