Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-461 2018-12-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2018-12-07 Nr. TŽ-461

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-153 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ 1 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pripažinti netekusiu galios  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimą Nr. T-153 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo“.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-153 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2018-12-07

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektu siūloma pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimą Nr. T-153 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo“, kuriuo patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymas, kadangi 2019-01-01 įsigalioja nauja Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-11-28 nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ 1 punktu. 2019-01-01 įsigaliojus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymui Nr. XIII-1370, įstatyme nelieka sąvokų „pareigybės kategorija“ ir „pareigybės lygis“.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Virginija Auruškevičienė

 

Tel. (8 315) 55 142, el. p. virginija.auruskeviciene@alytus.lt

Į pradžią