Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-460 2018-12-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO

                                                                                                                              Projektas

2018-12-07 Nr. TŽ-460

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ  PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 9 punktu ir 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 4 dalies 5 punktu, Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ 1 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (-ų) pareigybės (-ių) aprašymą (-us) (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2018 m. _______________ d.

sprendimu Nr.  ___________

 

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                      1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (toliau – administracijos direktoriaus pavaduotojas) yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, į pareigas skiriamas savivaldybės  tarybos sprendimu tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybė reikalinga padėti savivaldybės administracijos direktoriui užtikrinti savivaldybės administracijos strateginių tikslų įgyvendinimą, organizuojant ir kontroliuojant administracijos direktoriaus priskirtų pavaldžių administracijos struktūrinių padalinių ir į struktūrinius padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų veiklą, pavaduoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių jam nesant.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo vietos savivaldos, viešojo administravimo ir valstybės tarnybos sričių funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, taip pat su pareigybės funkcijomis susijusius teisės aktus;

4.3. gebėti:

4.3.1. bendrauti, dirbti kolektyve, įtraukti personalą į sprendimų priėmimą ir valdymą, valdyti konfliktines situacijas;

4.3.2. valdyti su įstaigos veikla susijusią informaciją;

4.3.3. parinkti problemų sprendimo būdus;

4.3.4. suvokti įstaigos viziją, misiją, tikslus, uždavinius ir vertybes, nustatyti prioritetus.

4.4. mokėti:

4.4.1. valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti teisės aktus;

4.4.2. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.4.3. dirbti „Microsoft Office“ kompiuterio programiniu paketu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Koordinuodamas ir kontroliuodamas savivaldybės administracijos direktoriaus priskirtų pavaldžių struktūrinių padalinių veiklą:

5.1. dalyvauja rengiant savivaldybės strateginius veiklos planus pagal priskirtų pavaldžių struktūrinių padalinių kompetenciją;

5.2. kontroliuoja savivaldybei pavaldžių įstaigų racionalų biudžeto lėšų naudojimą;

5.3. pasirašo atsakymus į asmenų prašymus ir skundus, kitus dokumentus jo kompetencijai priskirtais klausimais;

5.4. sistemingai analizuoja ir vertina problemas, pokyčius ir procesus jam pavaldžiuose struktūriniuose padaliniuose ir teikia pasiūlymus administracijos direktoriui;

5.5. analizuoja pavaldžių skyrių, specialistų veiklą ir teikia pasiūlymus administracijos direktoriui, kaip gerinti jų darbą;

5.6. užtikrina veiklos kontrolę ir atskaitomybę jam pavaldžiuose administracijos struktūriniuose padaliniuose;

5.7. užtikrina efektyvų bendravimą ir bendradarbiavimą jam pavaldžiuose struktūriniuose padaliniuose;

5.8. rengia dokumentus dėl pavaldžių karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo, darbuotojų skatinimo, tarnybinių bei drausminių nuobaudų taikymo;

5.9. teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl valdymo tobulinimo ir optimizavimo, naujovių diegimo.

5.10. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytąja tvarka teikia informaciją valstybės institucijoms.

5.11. Nustatytąja tvarka administracijos direktoriui pavedus arba savo iniciatyva rengia savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

5.12. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį yra įtrauktas, darbe vadovo ar nario teisėmis.

5.13. Administracijos direktoriui pavedus atstovauja savivaldybės administracijai Lietuvos Respublikos Seime, Prezidentūroje, Vyriausybėje, kitose įstaigose ir institucijose.

5.14. Bendrauja ir bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijomis, kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis.

5.15. Prireikus administracijos direktoriaus įsakymu pavaduoja administracijos direktorių jo atostogų, laikinojo nedarbingumo, tarnybinių komandiruočių metu.

5.16. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas.            

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui, prireikus atsiskaito savivaldybės tarybai.

6.2. Kai savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas yra pavaldus ir atskaitingas Vyriausybės įgaliotiniui.

 

Susipažinau

_______________________

              (parašas)

_________________________

       (vardas ir pavardė)

_________________________

                 (data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ  PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2018-12-07

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektu siūloma patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (-ų) pareigybės (-ių) aprašymą (-us). Sprendimo projektas parengtas, atsižvelgiant į Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ 1 punktu ir 2018 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymu Nr. XIII-1370, kuris įsigalios 2019-01-01. Įstatyme nelieka sąvokų „pareigybės kategorija“ ir „pareigybės lygis“.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                        Virginija Auruškevičienė

 

Tel. (8 315) 55 142, el. p. virginija.auruskeviciene@alytus.lt

Į pradžią