Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-465 2018-12-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2018-12-07 Nr. TŽ-465

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBAI

 

2018-12-20 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimu Nr. T-281 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo tvirtinimo“, 1.1, 2.1, 4.1 papunkčiais, atsižvelgdama į Lietuvos probacijos tarnybos  2018-11-26 raštą Nr. LP-01/4-446 „Dėl patalpų suteikimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti 1 metams Lietuvos probacijos tarnybai, juridinio asmens kodas 304834984, nuostatuose numatytai veiklai vykdyti pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtąnegyvenamąsias 141,80 m² ploto patalpas Vilties g. 28A, Alytuje (registro Nr. 44/1132877, unikalus Nr. 1196-9003-0014, pastatas pažymėtas 1C2p, patalpos pažymėtos nuo II-21 iki II-29, nuo II-9 iki II-13 ir II-31, inventorinis Nr. 01000010/1), vykdant savarankiškąją savivaldybės funkciją – kurti ir įgyvendinti nusikaltimų prevencijos programas.

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartį bei perdavimo ir priėmimo aktą.

                 Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBAI

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2018-12-07

(data)

Alytus

 

 

                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimu Nr. T-281 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo tvirtinimo“, 1.1, 2.1, 4.1 papunkčiais, atsižvelgiant į Lietuvos probacijos tarnybos 2018-11-26 raštą Nr. LP-01/4-446 „Dėl patalpų suteikimo“.

                      Nuo 2012-12-18 negyvenamosiomis 90,99 kv. m ploto patalpomis Gardino g. 37, Alytuje, pagal panaudos sutartį naudojasi Kauno apygardos probacijos tarnyba (po reorganizacijos vadinama Lietuvos probacijos tarnyba). Panaudos sutarties terminas baigsis 2018-12-19. Nuo 2019 m. sausio 1 d. Lietuvos probacijos tarnybai atlaisvinus patalpas, siūloma perduoti 373,76 kv. m. ploto pastatą Gardino g. 37, Alytuje, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai. Todėl Lietuvos probacijos tarnyba prašo suteikti pagal galimybę kitas patalpas panaudos pagrindais.

                      Parengto sprendimo projekto tikslas – siekiant užtikrinti savivaldybės ir valstybės interesų derinimą ir vykdant savarankiškąją savivaldybės funkciją – kurti ir įgyvendinti nusikaltimų prevencijos programas, pagal panaudos sutartį nuostatuose numatytai veiklai vykdyti, siūloma perduoti 1 metams panaudos pagrindais naudotis valstybės biudžetinei įstaigai Lietuvos probacijos  tarnybai Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą – 141,80 m² ploto patalpas Vilties g. 28A, Alytuje.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Inga  Biekšienė

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. (8 315) 55 181, +370 614 68118, el. p. inga.bieksiene@alytus.lt

Į pradžią