Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-457 2018-12-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO UAB „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PARENGIMUI IR ĮPAREIGOJIMO JAS PARENGTI

Teisės akto vaizdo įrašas

                                                                                                                               Projektas

2018-12-07 Nr. TŽ-457

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO UAB „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PARENGIMUI IR ĮPAREIGOJIMO JAS PARENGTI

 

2018-12-20 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 3 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus butų ūkis“ reorganizavimo sąlygų parengimui padalijimo būdu į atskirą bendrovę, atskiriant administravimo veiklą.

2. Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus butų ūkis“ direktorių iki _____ parengti ir teikti Alytaus miesto savivaldybės tarybai tvirtinti bendrovės reorganizavimo sąlygas.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                       


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PRITARIMO UAB „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PARENGIMUI IR ĮPAREIGOJIMO JAS PARENGTI

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2018-12-07

(data)

Alytus

 

 

 

UAB „Alytaus butų ūkis“ veiklos gryninimas ir netipinių funkcijų atsisakymas

1.   Daugiabučių namų administravimo funkcija (~ 60 % bendrovės pajamų) nėra būtina savivaldybei, Alytuje veiklą vykdo dar 6 administratoriai ir tai užtikrina pakankamą konkurenciją bei teikiamų paslaugų kokybę gyventojams. Gyventojai turi teisę patys pasirinkti (ir pakeisti) administruojančią įmonę. Didžioji dalis miesto daugiabučių namų yra įsteigę bendrijas ir joms administratorius pagal teisės aktus nereikalingas (administruoja patys).

2.   Daugiabučių namų modernizavimo (renovacijos) programos administravimas priklauso nuo patvirtintos Savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos. Bendrijos gali renovuotis ir administruoti procesą savarankiškai, tačiau siekiant skatinti procesą, savivaldybės paskirtas administratorius reikalingas, nes turėtų administruoti ir kvartalinę renovacijos programą (įskaitant infrastruktūros sutvarkymą), ir dalinio dalyvavimo programą.

3.   Techninės priežiūros ir šilumos punktų priežiūros paslaugos (~15 % bendrovės pajamų) nėra būtinos pastatų administratoriui, prievolė yra tik atrinkti techninį prižiūrėtoją. Galima atsisakyti šios veiklos ir pirkti paslaugą rinkoje, kaip daro ir kiti administratoriai. Savivaldybės administracija turėtų skelbti centralizuotą pirkimą VISŲ nuosavybės teise valdomų pastatų tech. priežiūrai bei avariniams remontams (nepriklausomai nuo to, kas yra patalpų valdytojai / naudotojai). Atitinkamai šilumos punktų techninės priežiūros turėtų atsisakyti ir UAB „Alytaus šilumos tinklai“.

4.   Bendrieji statybiniai remonto darbai sudaro ~20 % bendrovės pajamų, faktiškai pusė jų yra atliekama pagal sudarytą (laimėtą konkursą) remonto sutartį su savivaldybe. Savivaldybė remonto paslaugas ir dabar perka konkurso būdu, gyventojai taip pat patys renkasi rangovus bendro naudojimo patalpoms remontuoti.

5.   Papildoma veikla, tokia kaip nuosavybės teise valdomų bendrabučių kambarių nuoma, taip pat nereikalinga savivaldybei, turimus kambarius galima būtų perduoti į savivaldybės būsto fondą. Savivaldybės būsto nuomos mokesčiui administruoti (sąskaitoms išrašyti ir pinigams surinkti) turėtų būti konkurso būdu perkama paslauga arba ją galima pavesti BĮ Alytaus paslaugų centrui.

 

Siūloma reorganizuoti UAB „Alytaus butų ūkis“ padalijimo / atskyrimo būdu į atskirą bendrovę,  atskiriant komercinę pastatų administravimo funkciją su tikslu parduoti, likusią bendrovės dalį apjungti su VšĮ „Alytaus infrastruktūra“. Tuo tikslu reikia įstatymų nustatyta tvarka parengti bendrovės reorganizavimo sąlygas, jas turėtų patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės taryba.

VšĮ Alytaus infrastruktūra būtų likviduojama (juridiškai reorganizuoti VšĮ negalima), visos šiuo metu vykdomos funkcijos (ir visi darbuotojai) būtų perleidžiamos ABŪ, keičiant pastarosios pavadinimą į UAB Alytaus infrastruktūra ir konkurso būdu atrenkant vieną direktorių (gal netgi formuojant nepriklausomą valdybą?).

 

UAB „Alytaus infrastruktūra“ funkcijos

-    Alytaus miesto savivaldybei priklausančių pastatų administravimas ir valdymas; Daugiabučių namų administravimas; daugiabučių namų ir viešųjų pastatų modernizavimo administravimas; kvartalinės renovacijos administravimas (pastatai ir infrastruktūra); dalinio dalyvavimo programos administravimas.

-    Viešojo transporto administratoriaus funkcija (vežėjų paslaugos pirkimas, bilietų platinimas), kontrolė, atitinkamos infrastruktūros (stotelės, informacinė sistema ir pan.) priežiūra ir einamojo remonto atlikimas / organizavimas.

-    Miesto inžinerinės infrastruktūros priežiūra (apšvietimo tinklai, šviesoforai, eismo valdymo sistema, vaizdo stebėjimo sistema) kartu su 24/7 veikiančia dispečerine ir vaizdo kamerų stebėjimu (atsisakant budėtojų etatų savivaldybės administracijos pastate).

-    Viešųjų teritorijų, parkų priežiūra (kiek negalima nupirkti rinkoje) arba jos organizavimas ir kontrolė.

 

 

UAB Alytaus infrastruktūra vėliau galėtų tapti jungiamąja grandimi tarp UAB Dzūkijos vandenys, UAB Alytaus šilumos tinklai, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro –  gyventojų aptarnavimas vieno langelio principu, bendra duomenų bazė ir sąskaitų / mokėjimo pranešimų pateikimas, 24/7 dispečerinės paslauga, bendra visos miesto inžinerinės infrastruktūros priežiūra ir pan.

 

Tarybos narys                                                                                       Aurelijus Jaruševičius

 

 

Į pradžią