Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-456 2018-12-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMS IR JŲ IŠNUOMOJIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

                                                                                                                              Projektas

2018-12-06 Nr. TŽ-456

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMS IR JŲ IŠNUOMOJIMO

 

      Nr. T-

Alytus

 

 

 

 

 

 Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Tarnybinių gyvenamųjų patalpų naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 878 „Dėl Tarnybinių gyvenamųjų patalpų naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3, 4 punktais, Alytaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimu Nr. T-46 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“, 20 punktu ir K. A. 2018-11-16 prašymu, Alytaus miesto savivaldybės taryba   

n u s p r e n d ž i a:

1. Priskirti tarnybinėms gyvenamosioms patalpoms dviejų kambarių 47,54 kv. m bendrojo naudingo ploto (unikalus  Nr. (duomenys neskelbtini), registro Nr. (duomenys neskelbtini), pastatas, kuriame yra butas 1A5b) butą, esantį (duomenys neskelbtini), Alytuje.

2. Išnuomoti (duomenys neskelbtini), Alytuje, esantį 47,54 kv. m bendrojo naudingo ploto dviejų kambarių tarnybinį butą (unikalus Nr. 1198-0001-4010:0021, registro Nr. 60/2789, pastatas, kuriame yra butas 1A5b) viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro direktorei K. A. (g. (duomenys neskelbtini)).

 3. Nustatyti, kad nuompinigiai ir kiti su nuomojama patalpa susiję mokesčiai skaičiuojami nuo tarnybinio būsto perdavimo dienos.

 4. Nurodyti nuomininkei:

 4.1. per 10 dienų nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos nuomos sutartį įregistruoti valstybės įmonėje Registrų centre;

 4.2. sudaryti atitinkamas sutartis su paslaugas teikiančiomis įmonėmis.

 5. Neįvykdžius sprendimo 4 punkto reikalavimų sprendimas bus pripažintas netekusiu galios.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMS IR JŲ IŠNUOMOJIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2018-12-06

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 26 punktu, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Tarnybinių gyvenamųjų patalpų naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 878, 3, 4, 6 punktais.

Parengto sprendimo projekto tikslas – priskirti tarnybinėms gyvenamosioms patalpoms butą, esant tarnybinio būsto (buto) poreikiui, ir jį išnuomoti Viešoji įstaiga Alytaus kultūros ir komunikacijos centras 2018-11-16 pateikė raštą, kuriame nurodė, kad jų įstaigoje nuo pagal darbo sutartį dirba direktorė K. A.  Direktorė pateikė prašymą dėl tarnybinio buto suteikimo.

Savivaldybei nuosavybės teise laisvą dviejų kambarių savivaldybės būstą (butą), esantį (duomenys neskelbtini), Alytuje, siūlome išnuomoti viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro direktorei K. A. ir leisti kartu gyventi jos tėčiui R. A.

.

 

 

 

Vyresnioji specialistė                                                                          Danguolė Versockienė

 

Tel. (8 315) 55 141, +370 620 24311, el. p. danguole.versockiene@alytus.lt

Į pradžią