Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-455 2018-12-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO

                                                                                                                              Projektas

2018-12-06 Nr. TŽ-455

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 6 punktu,       24 straipsnio 2 dalies 1 ir 5 punktais, 25 straipsnio 2 dalimi, Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašu, sudarytu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimu Nr. T-85 „Dėl Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“, atsižvelgdama į turto vertės nustatymo pažymas Nr. 1809959, 1809955 ir duomenys neskelbtini 2018-09-13, duomenys neskelbtini  2018-09-10 prašymus, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Parduoti savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą:

1.1. vieno kambario butą (61/50 buto dalis iš 79,19 kv. m) duomenys neskelbtini, Alytuje (unikalus Nr. duomenys neskelbtini, pastatas, kuriame yra butas duomenys neskelbtini, 1A5b, bendras  naudingas plotas 22,13 kv. m su bendro naudojimo patalpomis, plane pažymėtomis 54-1, 54-2, 54-3, 54-4, 54-7, 54-8, ir bendro naudojimo rūsiu), už 7 008, 90 Eur buto dalies nuomininkui duomenys neskelbtini (g. duomenys neskelbtini);

1.2. vieną kambarį bendrabutyje duomenys neskelbtini, Alytuje (unikalus Nr. duomenys neskelbtini, pastatas, kuriame yra butas duomenys neskelbtini, 1A5p, bendras plotas 12,09 kv. m, gyvenamasis plotas 11,25 kv. m su bendro naudojimo patalpomis, kurių plotas 7,56 kv. m), už 1 708,90 Eur bendrabučio kambarių nuomininkei duomenys neskelbtini (g. duomenys neskelbtini).

2. Nustatyti, kad notarines pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo išlaidas moka pirkėjas.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2018-12-06

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projekte numatyta leisti parduoti savivaldybės būstą kaina, apskaičiuota pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, ir savivaldybės išlaidas, susijusias su parduodamo savivaldybės būsto vertės nustatymu, įskaityti į būsto pardavimo kainą.               Savivaldybės būsto pardavimą reglamentuoja Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas. Įstatymo 24 straipsnio 2 dalis reglamentuoja, kad už rinkos kainą, apskaičiuotą pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, gali būti parduodami savivaldybei nuosavybės teise priklausantys būstai ir pagalbinio ūkio paskirties pastatai ir jų dalys: pagal 1 punktą – kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose nuomininkai yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas. Įgyvendindama Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą Alytaus miesto savivaldybės taryba 2015-03-26 sprendimu Nr. T-85 sudarė Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašą, sprendimo projekte siūlomas parduoti būstai yra šiame sąraše. Parduodamo būsto rinkos vertę nustatė nepriklausomas turto vertintojas – UAB „STIVVF“ (paslauga nupirkta vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu).

 

 

 

Vyresnioji specialistė                                                                         Danguolė Versockienė

 

Tel. (8 315) 55 141, +370 620 24311, el. p. danguole.versockiene@alytus.lt

Į pradžią