Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-454 2018-12-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2018-12-06 Nr. TŽ-454

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-06-28 SPRENDIMO NR. T-195 „DĖL SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBAI PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS“ PAKEITIMO

 

2018-12-20 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018-04-25 raštą Nr. S-2357 „Dėl 2018-04-10 rašto Nr. S-2069 „Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais“ tikslinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-06-28 sprendimo Nr. T-195 „Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo panaudos pagrindais Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Perduoti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, juridinio asmens kodas 188752021, dešimties metų laikotarpiui pagal panaudos sutartį neatlygintinai valdyti ir naudotis įstatuose numatytai veiklai vykdyti savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – Gardino g. 37, Alytuje, kadastro duomenų byloje Nr. 11/1206 pastatą polikliniką, bendras plotas 373,76 kv. m, unikalus Nr. 1193-5001-1011, pažymėtas plane 1D2p, ir kitus inžinerinius kiemo statinius (kiemo aikštelę), unikalus Nr. 1193-5001-1033, pažymėjimas plane b, inventorinis Nr. 12101311.“

2. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti susitarimą dėl 2018-07-11 savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. SR-1185(38.5)/TUR-65 1 punkto pakeitimo.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-06-28 SPRENDIMO NR. T-195 „DĖL SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBAI PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2018-12-06

Alytus

 

 

Parengto sprendimo projekto tikslas – perduoti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dešimties metų laikotarpiui pagal panaudos sutartį neatlygintinai valdyti ir naudotis įstatuose numatytai veiklai vykdyti savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – 373,76 kv. m ploto pastatą Gardino g. 37, Alytuje.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-06-28 sprendimu Nr. T-195 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dešimties metų laikotarpiui jau buvo perduotas savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas – 219,33 kv. m ploto patalpos Gardino g. 37, Alytuje.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. Kauno apygardos probacijos tarnybai atlaisvinus patalpas, siūloma perduoti visas likusias šio pastato patalpas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                        Inga  Biekšienė

 

Tel. (8 315) 55 181, +370 614 68118, el. p. inga.bieksiene@alytus.lt

Į pradžią