Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-445 2018-12-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS DARBO UŽMOKESČIO IR MEDIKAMENTŲ NORMATYVŲ NUSTATYMO

                                                                                                                              Projektas

2018-12-06 Nr. TŽ-445

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS DARBO UŽMOKESČIO IR MEDIKAMENTŲ NORMATYVŲ NUSTATYMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Sveikatos priežiūros įstaigų  įstatymo 28 straipsnio 5  punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti šiuos VšĮ Alytaus poliklinikos normatyvus:

1.1. darbo užmokesčio išlaidų (su socialinio draudimo įmokomis) – iki 86 proc. nuo visų įstaigos uždirbamų pajamų, išskyrus finansavimo pajamas;

1.2. medikamentų išlaidų – iki 7,5 proc. nuo visų įstaigos uždirbamų pajamų, išskyrus finansavimo pajamas.

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-03-08 sprendimą Nr. T-35 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS DARBO UŽMOKESČIO IR MEDIKAMENTŲ NORMATYVŲ NUSTATYMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2018-12-06

(data)

Alytus

 

 

 

Projekto rengimą paskatinusios priežastys:

1. Dabartiniu metu galioja Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-03-08 sprendimu Nr. T-35 VšĮ Alytaus poliklinikai nustatyti minėti normatyvai. Nuo 2019 m. šie normatyvai neatitiks realių sąlygų, nes įvyksta šie pokyčiai: 

1.1. mokesčių reforma nuo 2019-01-01, kai draudėjo už apdraustąjį mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos perkeliamos pačiam apdraustajam ir sujungiamos su darbo užmokesčiu. Dėl šios priežasties didėja darbo užmokesčio procentinė dalis visose išlaidose (pajamose).

1.2. Įstaigos medicinos darbuotojų atlyginimai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, 2018 metais buvo didinami maždaug 20 proc., o 2019 metais yra numatomas panašaus lygio medikų atlyginimų didėjimas nuo rugsėjo mėnesio. Toks atlyginimų augimas taip pat didina darbo užmokesčio procentinę dalį visose išlaidose ir/ar pajamose.

 

Projekto tikslai ir uždaviniai:

1. Patvirtinti VšĮ Alytaus poliklinikos darbo užmokesčio normatyvą iki 86 proc., o  medikamentų – iki 7,5 proc. nuo visų įstaigos uždirbamų pajamų, išskyrus finansavimo pajamas, dėl to įstaigai būtų nustatyti pasiekiami ir realūs normatyvai.

 

Kokios galimos ir teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą sprendimo projektą:

Dėl sprendimo priėmimo neigiamų pasekmių nenumatoma.

Kiek biudžeto lėšų pareikalaus ir kokie finansavimo šaltiniai – papildomų savivaldybės biudžeto lėšų nereikės.

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai: 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-03-08 sprendimu Nr. T-35 VšĮ Alytaus poliklinikai buvo nustatyti normatyvai šie normatyvai: darbo užmokesčio – iki 67 proc., medikamentų – iki 7,5 proc. visų išlaidų.

 

 

 

 

VšĮ Alytaus poliklinikos direktorius                                                                 Marius  Jasaitis

 

 

 

Tel. 8 614 19 672,  el. paštas marius.jasaitis@apoliklinika.lt

Tel. (8 315) 55 145, +370 612 46005, el. p. irma.maskeliuniene@alytus.lt

Į pradžią