Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-453 2018-12-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2015-01-07 SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. SR-2 PRATĘSIMO

                                                                                                                              Projektas

2018-12-06 Nr. TŽ-453

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL 2015-01-07 SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. SR-2 PRATĘSIMO

 

2018-12-20 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Alytaus miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimu Nr. T-281 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo tvirtinimo“, 2015-01-07 savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. SR-2 25 punktu, atsižvelgdama į Alytaus kraštotyros muziejaus 2018-12-04 raštą Nr. 5S-113, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pratęsti nuo 2019-01-01 iki 2023-12-31 Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir Alytaus kraštotyros muziejaus 2015-01-07 savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. SR-2.

2. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti susitarimą dėl panaudos sutarties pratęsimo.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL 2015-01-07 SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. SR-2 PRATĘSIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2018-12-06

(data)

Alytus

 

 

                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimu Nr. T-314 Alytaus kraštotyros muziejui iki 2018-12-31 pagal panaudos sutartį perduotas savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas – 1 627,66 kv. m ploto patalpos Putinų g. 22, Alytuje ( Kalnėnų g. 2B).

Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimu Nr. T-281, savivaldybės taryba sprendimu gali pratęsti panaudos sutartį.

Gautas Alytaus kraštotyros muziejaus 2018-12-04 prašymas Nr. 5S-113 pratęsti panaudos sutartį iki 2023-12-31. Šiose patalpose yra įrengtos muziejaus saugyklos, kuriose saugoma daugiau kaip 100 000 eksponatų. Patalpos pritaikytos saugykloms, specialiai joms buvo pagaminti stelažai, atlikti kiti būtini darbai. Šiose patalpose yra muziejaus restauravimo dirbtuvės, dirba 11 muziejaus specialistų. Įstaiga turtą valdo ir naudoja tiesiogiai įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                                                   Inga  Biekšienė

 

Tel. (8 315) 55 181, +370 614 68118, el. p. inga.bieksiene@alytus.lt

Į pradžią