Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-449 2018-12-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO LIETUVOS ŠAUDYMO SĄJUNGOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI

                                                                                                                              Projektas

2018-12-06 Nr. TŽ-449TŽ-

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO LIETUVOS ŠAUDYMO SĄJUNGOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio
2 dalies 12 punktu, Kūno kultūros ir sporto įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi ir 21 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T-189 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo“ patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo 10.1 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės taryban u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui (pridedama).

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą pasirašyti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos ir Alytaus miesto savivaldybės  bendradarbiavimo sutartį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Savivaldybės meras                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRITARTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m. ...........................   ......... d.

sprendimu Nr.

 

 

 

 

 

 

LIETUVOS ŠAUDYMO SPORTO SĄJUNGOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO

SUTARTIS

 

2018 m. ___________________ d. Nr. _____________

Alytus

 

Lietuvos šaudymo sporto sąjunga (toliau – sąjunga), atstovaujama prezidento Algirdo Antano Keršulio, veikiančio pagal Sąjungos įstatus, ir Alytaus miesto savivaldybė (toliau – savivaldybė), atstovaujama savivaldybės mero Vytauto Grigaravičiaus, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitais teisės aktais suteiktus įgaliojimus, kartu šioje sutartyje sąjunga ir savivaldybė vadinamos šalimis, sudarė šią bendradarbiavimo sutartį.

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR TIKSLAS

 

1. Sutarties tikslas – plėtoti draugiškus, aktyvius sąjungos ir savivaldybės santykius, stiprinti šaudymo sporto šakos plėtotę Alytaus mieste ir Lietuvos Respublikoje.

2. Sąjungai ir savivaldybei bendradarbiaujant skatinti gyventojų užimtumą ir fizinį aktyvumą.

 

 

II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

3. Sąjunga įsipareigoja:

3.1. teikti metodinę pagalbą Alytaus miesto sporto įstaigoms, rengiančioms jaunuosius šaulius;

3.2. pagal galimybes Alytuje organizuoti ne mažiau kaip 5 sporto stovyklas Lietuvos šaudymo rinktinės sportininkams;

3.3. pagal galimybes organizuoti ne mažiau kaip 8 įvairaus amžiaus rinktinių varžybas;

3.4. visuose informaciniuose leidiniuose skelbti Alytaus miesto savivaldybę kaip partnerę.

4. Savivaldybė įsipareigoja:

4.1. finansuoti jaunųjų šaulių ugdymo procesą;

4.2. pagal galimybes skirti finansavimą būtinai įrangai ir inventoriui įsigyti;

4.3. pagal galimybes teikti informaciją apie šaudymo sportą informavimo priemonėse;

4.4. paskirti atsakingą asmenį, atsakingą už bendradarbiavimą.

 

III. KONFIDENCIALUMAS

 

5. Šalys atsako už konfidencialios informacijos atskleidimą pagal Lietuvos Respublikos  įstatymus.

6. Šalys įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims gautos konfidencialios informacijos  sudarydamos ir vykdydamos sutartį be raštiško kitos šalies sutikimo.

 

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS, PAPILDYMAS IR PABAIGA

 

7. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir yra neterminuota. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu arba vienai iš šalių įspėjus antrąją šalį apie nutraukimą prieš vieną mėnesį.

8. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir yra pasirašyti šalių.

 

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

9. Už šios sutarties pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Šalys neatsako už įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu toks pažeidimas yra sukeltas nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kituose teisės aktuose. Prievolių pagal sutartį vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kurio metu, nepaisant visų šalių pastangų, prievolių įvykdymas yra neįmanomas.

11. Išlikus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, šių aplinkybių poveikį patyrusi šalis apie jas privalo nedelsiant pranešti kitai šaliai.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Visi nesutarimai ir ginčai dėl šios sutarties ir /ar su ja susijusių santykių, sprendžiami derybomis. Jeigu ginčų išspręsti nepavyksta derybų keliu, jie sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka. Šalis, prieš imdamasi teisinių veiksmų, privalo pateikti kitai šaliai raštišką pretenziją, kurioje turi būti nurodytas pažeidimas ir pažeidimo pašalinimo terminas.

13. Visi pranešimai ir dokumentai, susiję su šia sutartimi bei jos vykdymu, turi būti siunčiami registruotu paštu arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai.

14. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai. Abu sutarties egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Lietuvos šaudymo sporto sąjunga 
Žemaitės g. 6, 03117 Vilnius LT - 03117
Juridinio asmens kodas 191683884
Tel. (8 5) 213 3447
El. p. info@shooting.lt

Prezidentas

Algirdas Antanas Keršulis

A.	V. A
	
Alytaus miesto savivaldybė
Rotušės a. 4, 62504 Alytus 
Juridinio asmens kodas 188706935
Tel (8 315) 55 111
Faks. (8 315) 55 191 

Savivaldybės meras 
 
Vytautas Grigaravičius 

A.	V. A.B.	
	


B.

 

 


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PRITARIMO LIETUVOS ŠAUDYMO SĄJUNGOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2018-12-06

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektas parengtas siekiant plėtoti Lietuvos  šaudymo sporto sąjungos  ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimą, rengiant jaunuosius Alytaus miesto šaulius, organizuojant aukšto lygio šaulių varžybas Alytaus mieste, įsigyjant tarptautinius standartus atitinkančią įrangą. Sutarties viešinimas pristatys miestą tarptautinei sporto bendruomenei. Tokį Lietuvos sporto federacijų ir savivaldybių bendradarbiavimo siekia Lietuvos tautinis olimpinis komitetas.

 

 

Sporto ir rekreacijos skyriaus vedėjas                                                              Adomas Andrušaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. (8 315) 55 153, +370 620 24504, el. p. adomas.andrusaitis@alytus.lt

Į pradžią