Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-452 2018-12-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-11-30 SPRENDIMO NR. T-363 „DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS IR PAVEDIMO ATLIKTI PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS“ 1.15 IR 2.15 PUNKTŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

Teisės akto vaizdo įrašas

                                                                                                                              Projektas

2018-12-06 Nr. TŽ-452

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-11-30 SPRENDIMO NR. T-363 „DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS IR PAVEDIMO ATLIKTI PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS“ 1.15 IR 2.15 PUNKTŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimo Nr. T-363 „Dėl pritarimo projektams ir pavedimo atlikti projektų parengimo paslaugų ir statybos darbų užsakovo funkcijas“ 1.15 ir 2.15 punktus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-11-30 SPRENDIMO NR. T-363 „DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS IR PAVEDIMO ATLIKTI PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS“ 1.15 IR 2.15 PUNKTŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2018-12-06

(data)

Alytus

 

 

 

 Alytaus miesto savivaldybės taryba 2017-11-30 sprendimo Nr. T-363 „Dėl pritarimo projektams ir pavedimo atlikti projektų parengimo paslaugų ir statybos darbų užsakovo funkcijas“ 1.15 punktu pritarė automobilių aikštelės statybos Vingio g. 15A projektui ir 2.15 punktu šio projekto paslaugos ir  statybos darbų užsakovo funkcijas pavedė savivaldybės administracijai. Savivaldybės administracija, vykdydama šį tarybos sprendimą, atlikusi viešojo pirkimo procedūras, 2018-10-12 pasirašė su UAB „Urban line“ projektavimo paslaugos sutartį Nr. SR-1693. 2018-10-29 DNSB Žiburio g. 20 pirmininkė kreipėsi į savivaldybės administracijos direktorių su prašymu nevykdyti jokių kelio tiesimo į Vingio g. 15A darbų teritorijoje tarp daugiabučių gyvenamųjų namų Žiburio g. 7 ir Žiburio g. 20, ir pateikė tam prašymui pritariančių daugiabučių namų 95 gyventojų pasirašytą prašymą. Šią nuomonę gyventojai išsakė ir 2018-12-03 vykusiame mero susitikime su gyventojais. Atsižvelgiant į šiuos prašymus teikiamas siūlymas atsisakyti šio projekto rengimo. Neįgyvendinus šio projekto Vingio g. 15A įsikūrusios įstaigos neigiamos įtakos neturės, jiems aikštelė būtų įrengta pagal šio pastato rekonstrukcijos projektą, tačiau aplinkinių namų gyventojai bei Dainavos stadiono lankytojai šia aikštele naudotis negalės, nes tai bus uždara aikštelė ir tenkins tik to pastato naudotojų poreikius.

                      Teisės akto projektas neturi įtakos korupcijai savivaldybėje pasireikšti, todėl neatliktinas antikorupcinis vertinimas.

 

 

Statybos skyriaus vedėja                                                                                          Irena Pankienė

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialistas   Sigitas Stumbras

 

Tel. (8 315) 55 187, +370 698 25173, el. p. sigitas.stumbras@alytus.lt

Į pradžią