Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-450 2018-12-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2018-12-06 Nr. TŽ-450

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano,  patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-01 sprendimu Nr. T-1 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, priedus:

1. 1 priedą – Švietimo programą ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

2. 2 priedą – Sveikatos apsaugos programą ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

3. 3 priedą – Socialinės apsaugos programą ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

4. 4 priedą – Kultūros programą ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

5. 5 priedą – Kūno kultūros ir sporto programą ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

6. 6 priedą – Savivaldybės veiklos programą ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

7. 7 priedą – Ekonominės plėtros programą ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

8. 8 priedą –  Infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo programą ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

9. 9 priedą – Turto valdymo ir plėtros programą ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

10. 10 priedą – Urbanistinio planavimo programą ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

                      Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2018-12-06

Alytus

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos planas keičiamas vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-10-15 sprendimu Nr. T-298 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-01 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-10-25 sprendimu Nr. T-325 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-01 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-11-29 sprendimu Nr. T-330 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-01 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“, atsižvelgiant į švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos, kultūros, kūno kultūros ir sporto, savivaldybės veiklos, ekonominės plėtros, infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo ir turto valdymo ir plėtros, urbanistinio planavimo programų koordinatorių prašymus.

PRIDEDAMA:

1. 2018–2020 m. strateginio veiklos plano programų tikslinimo lentelė, 9 lapai.

2. 2018–2020 m. strateginio veiklos plano programų suvestinė, 1 lapas.

 

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                        Romualda Poškevičienė

 

Tel. (8 315) 55 152, +370 620 24732, el. p. romualda.poskeviciene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-450 - SPRENDIMO PROJEKTO 1 PRIEDAS - Švietimo programa
TŽ-450 - SPRENDIMO PROJEKTO 10 PRIEDAS - Urbanistinio planavimo programa
TŽ-450 - SPRENDIMO PROJEKTO 3 PRIEDAS - Socialinės apsaugos programa
TŽ-450 - SPRENDIMO PROJEKTO 4 PRIEDAS - Kultūros programa
TŽ-450 - SPRENDIMO PROJEKTO 5 PRIEDAS - Kūno kultūros ir sporto programa
TŽ-450 - SPRENDIMO PROJEKTO 6 PRIEDAS - Savivaldybės veiklos programa
TŽ-450 - SPRENDIMO PROJEKTO 7 PRIEDAS - Ekonominės plėtros programa
TŽ-450 - SPRENDIMO PROJEKTO 2 PRIEDAS - Sveikatos apsaugos programa
TŽ-450 - SPRENDIMO PROJEKTO 8 PRIEDAS - Infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo programa
TŽ-450 - SPRENDIMO PROJEKTO PRIEDAS - Turto valdymo ir plėtros programa
TŽ-450 - SPRENDIMO PROJEKTO PRIEDAS - 2018–2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ TIKSLINIMO LENTELĖ
TŽ-450 - SPRENDIMO PROJEKTO PRIEDAS - 2018–2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ SUVESTINĖ
Į pradžią