Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-443 2018-12-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS NACIONALINIO EGZAMINŲ CENTRO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI

                                                                                                                              Projektas

2018-12-05 Nr. TŽ-443

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS NACIONALINIO EGZAMINŲ CENTRO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-10-30 sprendimu Nr. T-189 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo 10.1.1 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Švietimo ir mokslo ministerijos Nacionalinio egzaminų centro ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui (pridedama).

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodytą bendradarbiavimo sutartį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PRITARIMO ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS NACIONALINIO EGZAMINŲ CENTRO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2018-12-05

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-10-30 sprendimu Nr. T-189 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo 10.1.1 papunkčiu.

Pagal sutartį Alytaus miesto savivaldybės 2, 4, 6 klasių mokiniai 2019 m. balandžio–gegužės mėnesiais dalyvaus Švietimo ir mokslo ministerijos Nacionalinio egzaminų centro vykdomame nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinimo tyrime.

Tyrimo tikslas – teikti grįžtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus šalies, savivaldybės ir mokyklos lygiu, informuoti apie mokinių pasiekimus mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus), plėsti duomenų, surinktų naudojant šalies lygiu parengtus vertinimo instrumentus, panaudojimą ugdymo kokybei gerinti.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                        Daiva Pasaravičienė

 

Tel. (8 315) 55 186, +370 662 51054, el. p. daiva.pasaraviciene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-443 - DĖL PRITARIMO ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS NACIONALINIO EGZAMINŲ CENTRO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI
Į pradžią