Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-441 2018-12-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2017 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO

                                                                                                                              Projektas

2018-12-05 Nr. TŽ-441

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2017 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“, 8.2 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2017 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2018-12-05

(data)

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 patvirtintų Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų 8.2, 8.4 papunkčiais, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kasmet rengia praėjusių metų savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos projektą ir pateikia jį savivaldybės administracijos direktoriui iki gruodžio 31 d.

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pateiktoje Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitoje įvertintas 51 savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklis ir išanalizuotos 4 prioritetinės savivaldybės visuomenės sveikatos problemos: mirtingumas dėl nukritimo, dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu, nusikalstamumo veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda (nusikaltimai), kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, dalis.

Pateikiamos ataskaitos išvados ir rekomendacijos.

Vadovaujantis Bendraisiais savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatais, Alytaus miesto savivaldybės tarybai patvirtinus Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitą, ji bus pateikta Higienos institutui, kuris tvarko Valstybinį visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų fondą. Ataskaita taip pat bus pateikta visuomenei. Atsižvelgiant į ataskaitos rezultatus ir rekomendacijas bus planuojamos ir įgyvendinamos savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo priemones.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                        Irma Maskeliūnienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. (8 315) 55 145, +370 612 46005, el. p. irma.maskeliuniene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-441 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2017 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
Į pradžią