Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-444 2018-12-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 2018-2021 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

                                                                                                                              Projektas

2018-12-05 Nr. TŽ-444

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 2018-2021 METŲ PROGRAMOS  PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 40 punktu, Sveikatos sistemos įstatymo 63 straipsnio 5 punktu, Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pavirtinti Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją 2018-2021 metų programą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                     

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m.                    d.

sprendimu Nr. T-

                  

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOJI 2018-2021 METŲ PROGRAMA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2018–2021 metų programos (toliau – programa) paskirtis yra remti visuomenės sveikatos priežiūros priemones. 

2. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Sveikatos sistemos įstatymu, Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, atsižvelgiant į Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategiją, Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros programą, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos rezultatus.

 

II SKYRIUS

                                                         PROGRAMOS TIKSLAS

 

3. Programos tikslas yra įgyvendinti visuomenės sveikatos priežiūros priemones, stiprinančias Alytaus miesto gyventojų sveikatą, ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius bei mažinant sveikatą žalojančios elgsenos paplitimą.

 

 III SKYRIUS  

PROGRAMOS UŽDAVINIAI

 

4. Programos uždaviniai:

4.1. mažinti sveikatą žalojančių bei neigiamą aplinkos poveikį darančių sveikatai veiksnių, turinčių įtakos gyvenimo ir elgsenos įpročiams, poveikį, skatinti fizinį aktyvumą, sveikos mitybos įpročių formavimąsi, žalingų įpročių sąmoningą atsisakymą visų gyventojų grupėms (pagal amžių, socialinę padėtį, lytį);

4.2. šviesti gyventojus apie infekcinių ir neinfekcinių ligų veiksnius, jų poveikį, vykdyti ligų profilaktiką ir kontrolę;

4.3. stiprinti gyventojų psichinę sveikatą ir sutrikimų profilaktiką, įgyvendinant psichikos ir elgesio sutrikimų, jų rizikos veiksnių ankstyvo nustatymo, prevencijos ir intervencijos būdus;

4.4. teikti visuomenei ir tikslinėms asmenų grupėms išsamią ir tikslią informaciją apie ŽIV (AIDS), kitas lytiškai plintančias infekcijas ir narkomanijos žalą;

4.5. vykdyti alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją, formuojant neigiamą visuomenės požiūrį į priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimą;

4.6. plėtoti veiklą, susijusią su sveikatos apsauga ir gyventojų mokymu, vykdyti sužalojimų, smurto ir savižudybių  prevenciją.

 

IV SKYRIUS

PROGRAMOS PRIORITETINĖS SRITYS

 

5. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis remiamos prioritetinės sveikatinimo veiklos kryptys, kurias nustato bendruomenės sveikatos taryba.

 

V SKYRIUS

PROGRAMOS PRIEMONĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

 

6. Specialiosios programos priemonių atrankos būdai:

6.1. tiksliniai specialiosios programos asignavimai savivaldybės strateginiuose dokumentuose (strateginiame veiklos plane, savivaldybės kompleksinėse programose ar kt.) numatytoms sveikatinimo priemonėms įgyvendinti;

6.2. savivaldybės bendruomenės sveikatinimo priemonių rėmimas, skelbiant paraiškų atrankos konkursą;

6.3. savivaldybės administracija ir bendruomenės sveikatos taryba, atsižvelgdamos į Alytaus miesto gyventojų poreikius, sveikatos politiką bei teisės aktus, atsiradusias nenumatytas problemas sveikatos srityje, gali skirti specialiosios programos lėšas konkrečiai problemai spręsti. Lėšos priemonei skiriamos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.  Paslaugos įsigyjamos viešojo konkurso būdu.

7. Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų vertinimo komisijos išvadas, bendruomenės sveikatos tarybos nustatytas programos prioritetines sritis ir programai skirtas lėšas, kasmet įsakymu tvirtina programos priemones ir joms skiriamas lėšas.

8. Programa įgyvendinama vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašu.

9. Programos lėšomis remiamos šios visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos:

9.1. sveikatos stiprinimas:

9.1.1. informacijos apie sveikatą teikimas;

9.1.2. konsultavimas;

9.1.3. mokymas;

9.1.4. sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas;

9.2. visuomenės sveikatos sauga:

9.2.1. sauga nuo neigiamo aplinkos poveikio;

9.2.2. sauga nuo užkrečiamųjų ligų;

9.3. ligų profilaktika:

9.3.1. informacijos teikimas gyventojams apie elgsenos ir medicininius sveikatos rizikos veiksnius;

9.3.2. konsultacijos ir kitos priemonės, siekiant sumažinti minėtų rizikos veiksnių paplitimą tiek individo, tiek bendruomenės lygmenyse;

9.4. aplinkos veiksnių stebėsena.

10. Remiamos šios visuomenės sveikatos poveikio sritys:

10.1. alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija;

10.2. užkrečiamųjų ligų prevencija ir kontrolė;

10.3. aplinkos sveikata (triukšmo prevencija, geriamojo vandens, maudyklų vandens stebėsena ir kt.);

10.4. burnos higiena ir sveikata;

10.5. sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija;

10.6. fizinio aktyvumo skatinimas;

10.7. lytinė sveikata;

10.8. nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija (tarp jų ir pirmosios pagalbos teikimas);

10.9. psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencija;

10.10. visuomenės sveikatos stebėsena;

10.11. kitos visuomenės sveikatos poveikio sritys, nenurodytos 10.1–10.10 papunkčiuose.

11. Programos lėšomis neremiamos visuomenės sveikatos priežiūrai nepriskirtinos paslaugos:

11.1. asmens sveikatos priežiūros paslaugos, finansuojamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis;

11.2. socialinių paslaugų katalogo paslaugos;

11.3. su visuomenės sveikata nesusijusios laisvalaikio veiklos;

11.4. medicinos įrangos įsigijimas;

11.5. kitos veikloms įgyvendinti nebūtinos prekės;

11.6. patalpų remonto, statybos, rekonstrukcijos darbai ir ilgalaikio turto įsigijimas.

 

VI SKYRIUS

PROGRAMOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI

 

12. Programos finansavimo šaltiniai:

12.1. savivaldybės biudžeto lėšos;

12.2. 20 procentų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų;

12.3. savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos;

12.4. praėjusių metų specialiosios programos lėšų likutis;

12.5. kitos teisėtai įgytos lėšos.

 

VII SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI

 

13. Šios programos efektyvumo vertinimo kriterijai:

13.1. finansuotų sveikatos projektų skaičius;

13.2. visuomenės informavimo sveikatos klausimais priemonių, paskaitų, mokymų, seminarų, akcijų, konsultacijų skaičius ir kitų renginių skaičius;

13.3. žmonių, dalyvavusių renginiuose, skaičius;

13.4. informavimo ir viešinimo priemonių (straipsnių spaudoje, informacinių laidų, leidinių ir pan.) skaičius.

 

VIII SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

          14. Programa gali būti įgyvendinama šiais būdais:

          14.1. įsigyjant visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

          14.2. organizuojant programos projektų atranką;

          14.3. kitais teisės aktų nustatytais būdais.

 

IX SKYRIUS

LAUKIAMI REZULTATAI

 

15. Įgyvendinant programos lėšomis finansuojamas priemones siekiama šių rezultatų:

15.1. geresnio Alytaus miesto gyventojų informuotumo ligų prevencijos, sveikatinimo klausimais;  

15.2. aktyvesnio dėmesio visuomenės sveikatai;

15.3. pagerėjusio ankstyvos stadijos ligų diagnozavimo;

15.4. sumažėjusio gyventojų sergamumo ir mirtingumo.

 

X SKYRIUS

GALIMOS NESĖKMĖS

 

16. Per metus numatomos priemonės ar priemonėms skiriamos lėšos gali mažėti dėl įvairių priežasčių – teisės aktų pakeitimų, naujai patvirtintų valstybinių sveikatos programų, iš savivaldybės biudžeto skiriamų ar savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų dydžio, ekonominės padėties ir kt.

 

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Už programoje numatytų priemonių įgyvendinimo organizavimą atsako savivaldybės administracija.

18. Specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaita yra sudėtinė savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos dalis. Ši ataskaita tvirtinama savivaldybės taryboje ir pateikiama Sveikatos apsaugos ministerijai teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Ataskaita kasmet viešai pateikiama savivaldybės bendruomenei, ją paskelbiant savivaldybės interneto svetainėje.

___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 2018-2021 METŲ PROGRAMOS  PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

     

(data)

Alytus

 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 63 straipsnio 5 punktu, savivaldybės tarybos kompetencija – sveikatinimo veiklos klausimais tvirtinti savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą, kontroliuoti jai skirtų lėšų naudojimą ir tvirtinti jų panaudojimo ataskaitą.

2018 m. Alytaus miesto savivaldybės taryba patvirtino 22.01.01.03 priemonės įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemones, skirdama biudžeto lėšas priemonei įgyvendinti. Alytaus miesto bendruomenės sveikatos taryba nustatė prioritetines Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemones ir sveikatinimo veiklos kryptis.

Atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos priimtus sprendimus reikia patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                        Irma Maskeliūnienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. (8 315) 55 145, +370 612 46005, el. p. irma.maskeliuniene@alytus.lt

 

Į pradžią