Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-440 2018-12-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO

                                                                                                                              Projektas

2018-12-05 Nr. TŽ-440

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO

 

2018-12-20 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 3 dalies 7 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų raštus dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus tvirtinimo, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus sąrašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

                                                                                      PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                      2018 m. _______________________

                                                                                      sprendimu Nr. _________________

                                                                                     

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS SĄRAŠAS

 

 

Eil.
Nr.

Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinės įstaigos pavadinimas

Didžiausias leistinas pareigybių skaičius

1.

Alytaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“

26,64

2.

Alytaus lopšelis-darželis „Pasaka“

42,25

3.

Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“

35,76

4.

Alytaus lopšelis-darželis „Nykštukas“

37,97

5.

Alytaus lopšelis-darželis „Obelėlė“

44,35

6.

Alytaus lopšelis-darželis ,,Šaltinėlis“

35,47

7.

Alytaus lopšelis-darželis „Vyturėlis“

37,02

8.

Alytaus lopšelis-darželis ,,Linelis“

41,94

9.

Alytaus lopšelis-darželis „Du gaideliai“

45,39

10.

Alytaus lopšelis-darželis „Putinėlis“

35,64

11.

Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“

41,64

12.

Alytaus lopšelis-darželis ,,Boružėlė“

41,74

13.

Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“

46,26

14.

Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis

52,7

15.

Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis

69,24

16.

Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla

33,09

17.

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla

34,12

18.

Alytaus Piliakalnio progimnazija

28,89

19.

Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla

115,16

20.

Alytaus Dainavos progimnazija

50,47

21.

Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla

82,06

22.

Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla

44,74

23.

Alytaus „Volungės“ progimnazija

69,67

24.

Alytaus Panemunės progimnazija

57,32

25.

Alytaus Likiškėlių progimnazija

66,75

26.

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

46,75

27.

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija

74,46

28.

Alytaus Putinų gimnazija

64,44

29.

Alytaus Jotvingių gimnazija

72

30.

Alytaus muzikos mokykla

60,4

31.

Alytaus dailės mokykla

14,3

32.

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba

12,75

 

________________________

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2018-12-05

(data)

Alytus

 

 

 

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodyta, kad biudžetinės įstaigos vadovas tvirtina biudžetinės įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus. Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų pateiktuose raštuose dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus tvirtinimo prašoma Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtinti pareigybių skaičius. Papildomas pareigybių skaičius ar papildomos pareigybės dalys motyvuotai pagrįstos, vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Todėl Alytaus miesto savivaldybės tarybai patvirtinti siūlomas toks didžiausias leistinas Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų pareigybių skaičius, kuris užtikrintų normalų švietimo biudžetinės įstaigos darbą.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas parengtas atsižvelgus į Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto atstovų 2018-11-20 pasitarime pateiktus siūlymus, kad Alytaus miesto savivaldybės ikimokyklinėms įstaigoms būtų padidinti logopedų, specialiojo pedagogo ir virėjų etatai, bendrojo ugdymo mokykloms – prailgintos darbo dienos auklėtojo etatai. 9,5 logopedų ir virėjų etatams metų darbo užmokesčiui su socialinio draudimo įmokomis reikės 81,3 tūkst. Eur, specialiojo pedagogo 0,5 etato metų darbo užmokesčiui su socialinio draudimo įmokomis reikės 7,7 tūkst. Eur, bendrojo ugdymo mokykloms prailgintos darbo dienos auklėtojo 2 etatų  darbo užmokesčiui su socialinio draudimo įmokomis reikės 20,5 tūkst. Eur, Muzikos mokyklai 4 etatams, darbo užmokesčiui su socialinio draudimo įmokomis reikės 68,0 tūkst. Eur. Prašomiems papildomiems etatams darbo užmokesčiui su socialinio draudimo įmokomis iš viso reikės 177,5 tūkst. Eur.

PRIDEDAMA. 2 lapai.

 

 

 

Vedėjo pavaduotoja                                                                            Rasa Kuckailienė

 

Tel. (8 315) 55 175, el. p. rasa.kuckailiene@alytus.lt

 

 

 

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS POKYTIS PALYGINUS SU ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ ĮSAKYMAIS PATVIRTINTU PAREIGYBIŲ SKAIČIUMI IR PAPILDOMAS METINIS LĖŠŲ POREIKIS

2018-11-26

 

                                                                                                                                                       

Eil.
Nr.

Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinės įstaigos pavadinimas

Patvirtintas AMS švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu

Didžiausias leistinas pareigybių skaičius (projektas)

Pareigybių skaičiaus padidėjimas (+) arba sumažėjimas (-)

Metinis papildomas (+) lėšų poreikis arba ekonomija (-), patvirtinus pareigybių skaičių

(tūkst. Eur)

1.

Alytaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“

26,39

26,64

0,25

2,7

2.

Alytaus Lopšelis-darželis „Pasaka“

41,5

42,25

0,75

7,5

3.

Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“

34,26

35,76

1,5

14,3

4.

Alytaus Lopšelis-darželis „Nykštukas“

37,47

37,97

0,5

3,3

5.

Alytaus lopšelis-darželis „Obelėlė“

43,85

44,35

0,5

5,8

6.

Alytaus lopšelis-darželis ,,Šaltinėlis“

35,22

35,47

0,25

1,7

7.

Alytaus lopšelis-darželis „Vyturėlis“

35,52

37,02

1,5

5,8

8.

Alytaus lopšelis-darželis ,,Linelis‘‘

41,94

41,94

-

-

9.

Alytaus lopšelis-darželis „Du gaideliai“

44,39

45,39

1

11,7

10.

Alytaus lopšelis-darželis „Putinėlis“

34,64

35,64

1

6,6

11.

Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“

40,64

41,64

1

10,7

12.

Alytaus lopšelis-darželis ,,Boružėlė“

40,99

41,74

0,75

7,4

13.

Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“

45,26

46,26

1

11,5

Viso:

10

89,0

14.

Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis

52,7

52,7

-

-

15.

Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis

69,24

69,24

-

-

16.

Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla

33,09

33,09

-

-

17.

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla

34,12

34,12

-

-

18.

Alytaus Piliakalnio progimnazija

28,89

28,89

-

-

19.

Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla

115,16

115,16

-

-

20.

Alytaus Dainavos progimnazija

50,47

50,47

-

-

21.

Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla

82,06

82,06

-

-

22.

Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla

44,74

44,74

-

-

23.

Alytaus „Volungės“ progimnazija

68,67

69,67

1

11,4

24.

Alytaus Panemunės progimnazija

57,32

57,32

-

-

25.

Alytaus Likiškėlių progimnazija

65,75

66,75

1

9,1

26.

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

46,75

46,75

-

-

27.

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija

74,46

74,46

-

-

28.

Alytaus Putinų gimnazija

64,44

64,44

-

-

29.

Alytaus Jotvingių gimnazija

72

72

-

-

Viso:

2

20,5

30.

Alytaus Muzikos mokykla

56,4

60,4

4

68,0

31.

Alytaus Dailės mokykla

14,3

14,3

-

-

32.

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba

12,75

12,75

-

-

Iš viso:

16

177,5

 

 

Į pradžią