Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-439 2018-12-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2018-12-05 Nr. TŽ-439

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2,  Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti:

1.1. Virtualios pažinimo, kūrybiškumo, tyrinėjimo erdvės projektui.

1.2. Įvairių poreikių turinčių vaikų ugdymo turinio atnaujinimo projektui „Darželis visiems“.

2. Numatyti projektams ne mažiau nei 2 proc. reikalingą tinkamų išlaidų dalinį finansavimą ir tinkamų ar netinkamų finansuoti, tačiau būtinų projektui įgyvendinti išlaidų finansavimą iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų, gavus Europos Sąjungos fondų lėšų finansinę paramą.

3. Užtikrinti projektų tęstinumą 5 metus po projektų įgyvendinimo pabaigos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2018-12-05

(data)

Alytus

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės administracija  iki 2019 m. sausio 9 d. planuoja teikti Europos socialinio fondo agentūrai 2 projektų paraiškas pagal  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2.  

Vienas iš būtinų dokumentų prie paraiškų yra savivaldybės tarybos sprendimas dėl apsisprendimo įgyvendinti projektą ir dalinio finansavimo galimybės įrodymo.

1.     Virtualios pažinimo, kūrybiškumo, tyrinėjimo erdvės projektas.

Projekto pareiškėja – Alytaus miesto savivaldybės administracija.

Dalyvaujančios įstaigos: Alytaus lopšeliai-darželiai „Du gaideliai“, „Linelis“, „Putinėlis“, „Obelėlė“, „Pušynėlis“.

Projekto tikslas – ugdymo proceso tobulinimas sukuriant virtualią ir pojūčių laboratoriją.

Projekto veiklos rūšys: projekto metu lopšeliuose-darželiuose bus diegiama virtuali ugdymo(si) aplinka  ir sukurta pojūčių laboratorija, organizuoti mokymai su virtualių ugdymo (si) aplinkos  ir  pojūčių laboratorijos naudojimu susijusiai pedagogų profesinei kompetencijai stiprinti. Sukurtos ir įdiegtos ugdymo priemonės, skatinančios vaikus, pagal kiekvieno individualius gebėjimus  kurti, pažinti, eksperimentuoti bei atpažinti savo pojūčius. Sukurtas vaikų gebėjimų ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo instrumentas. Virtualios ugdymo aplinkos įdiegimas padės individualizuoti, diferencijuoti mokymą ir mokymąsi.  Bus įsigytos išmaniosios lentos su reikalinga veikimui įranga, planšetiniai kompiuteriai, mokomosios programos, eksperimentams vykdyti skirtos priemonės (programos), sensorinių priemonių komplektai, organizuojami mokymai pedagogams. 

Bendra projekto vertė –  apie 117 810,00 Eur, iš jų 115 500,00 Eur – ES lėšos, 2 310,00 Eur – Alytaus miesto savivaldybės lėšos.

Finansavimo intensyvumas: 98 proc. ES Europos regioninės plėtros fondo lėšos, ne mažiau nei 2 proc. – Alytaus miesto savivaldybės lėšos.

Preliminarus projekto įgyvendinimo laikotarpis 2019–2021 metai.

 

2. Įvairių poreikių turinčių vaikų ugdymo turinio atnaujinimo projektas „Darželis visiems“.

Projekto pareiškėja – Alytaus miesto savivaldybės administracija.

Dalyvaujančios įstaigos: Alytaus lopšeliai- darželiai „Šaltinėlis“, „Pasaka“, „Boružėlė“, „Nykštukas“, „Saulutė“, mokykla-darželis „Viltis“.

Projekto tikslas – pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę skatinant švietimo įstaigų veiklos pokyčius, atnaujinant ugdymo turinį ir pritaikant jį įvairių poreikių vaikams.

Projekto veiklos rūšys: projekto metu bus diegiama inovatyvi praktika, vyks konsultacijos, mokymai darbuotojams, teikiama metodinė pagalba, siekiant stiprinti darbuotojų profesinį kapitalą ir nukreipiant jį į įvairių poreikių vaikų tenkinimą atnaujinant įgyvendinamas programas.

Bendra projekto vertė apie  117 810 Eur, iš jų ES lėšos –  115 500 Eur, Alytaus miesto savivaldybės lėšos –  2310 Eur.

Preliminarus projekto įgyvendinimo laikotarpis 2019–2021 metai.

 

 

 

Vyriausiasis specialistas                                                                     Vilmantas Pajada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. (8 315) 55 176, +370 698 71794, el. p. vilmantas.pajada@alytus.lt

Į pradžią