Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-442 2018-12-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2018-12-05 Nr. TŽ-442

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIEMOKOS SKYRIMO

 

2018-12-20 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 16 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 10 straipsniu ir atsižvelgdama į Birutės Semeškienės, Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018-11-26 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Skirti nuo 2019 m. sausio 1 d. Birutei Semeškienei, Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotojai ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio priemoką už papildomų pareigų vykdymą iki konkurso būdu bus atrinktas ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu paskirtas Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktorius.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PRIEMOKOS SKYRIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2018-12-05

(data)

Alytus

 

 

 

Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktorė Angelė Prichožaj 2017 m. balandžio 26 d. pateikė pasiūlymą šalių susitarimu nutraukti su ja sudarytą darbo sutartį ir atleisti ją iš užimamų pareigų. Alytaus miesto savivaldybės taryba sutiko su direktorės siūlymu ir 2017 m. gegužės 25 d. priėmė sprendimą Nr. T-212 „Dėl darbo sutarties nutraukimo su A. Prichožaj“. 2017 m. birželio 30 d. buvo sudaryta terminuota darbo sutartis su mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birute Semeškiene, kuriai pavesta laikinai eiti įstaigos direktoriaus pareigas iki konkurso būdu bus atrinktas ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos paskirtas Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktorius.

Konkursas Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigybei užimti buvo skelbtas 2017 m. rugpjūčio 9 d., 2018 m. sausio 22 d. ir 2018 m. birželio 18 d. Konkursas neįvyko, kadangi nebuvo reikalavimus atitinkančių pretendentų.

Sprendimo projektas parengtas pagal 2018 m. lapkričio 26 d. laikinai einančios direktoriaus pareigas Birutės Semeškienės prašymą mokėti jai 20 procentų dydžio pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio priemoką už papildomų pareigų vykdymą.

 

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                        Auksė Levandavičienė

 

Tel. (8 315) 55 142, +370 615 44243, el. p. aukse.levandaviciene@ams.lt

Į pradžią