Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-355 2018-10-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „DZŪKIJOS SPORTAS“

                                                                                                                              Projektas

2018-10-09 Nr. TŽ-355

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „DZŪKIJOS SPORTAS“

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 24 straipsnio 2 punktu, Lietuvos  Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 12 straipsnio 2  dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimu Nr. T-85 (2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-179 redakcija) ir  į Alytaus miesto savivaldybės administracijos sporto klubų veiklos projektų paraiškų atrankos ir vertinimo komisijos 2018-04-05 protokolą KPPt-127,  2018-10-01 protokolą Nr. KPPt-350, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      1. Skirti viešajai įstaigai „Dzūkijos sportas“ iš savivaldybės biudžeto Alytaus miesto savivaldybės administracijos sporto klubų veiklos projektų paraiškų atrankos ir vertinimo komisijos 2018-04-05 protokolu Nr. KPPt-127 patvirtintas lėšas – 128 000 eurų ir 2018-10-01 minėtos komisijos protokolu Nr. KPPt-350  papildomai skirti 70 000 eurų.

                      2. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti Alytaus miesto savivaldybės finansuojamo sporto klubo projekto biudžeto lėšų naudojimo sutartį su VšĮ „Dzūkijos sportas“.

                      Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „DZŪKIJOS SPORTAS“

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2018-10-09

(data)

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 12 straipsnio 2  dalimi, atsižvelgdamas į tai, kad Savivaldybių tarybos steigia ir likviduoja kūno kultūros ir sporto įstaigas, savo nustatyta tvarka gali finansuoti sportininkų ugdymo centrų, sporto klubų ir kitų nevyriausybinių teritorijoje veikiančių sporto organizacijų, neatliekančių viešojo administravimo funkcijų, veiklą, vadovaudamasis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimu Nr. T-85 (2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-179 redakcija) patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašu, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2018-03-09 įsakymu  Nr. DV-309 „Dėl Kūno kultūros ir sporto klubų veiklos dalinio finansavimo ir administravimo kvietimo teikti paraiškas sąlygų tvirtinimo“ paskelbė Alytaus miestą reprezentuojančių olimpinių sporto šakų komandinių žaidimų, žaidžiamų aukščiausioje tos sporto šakos Lietuvos lygoje (arba žemesnėje lygoje, jeigu aukštesnėse tos sporto šakos lygose kitos Alytaus komandos nežaidžia), sporto projektų paraiškų priėmimą. Šiame konkurse paraišką pateikė viešoji įstaigas „Dzūkijos sportas“ 2018 metų savo veiklai finansuoti. Nors komisija 2018-04-05 protokolu Nr. KPPt-127 skyrė VšĮ „Dzūkijos sportas“ krepšinio komandai „Dzūkija“ lėšas, tačiau šių lėšų klubas negavo.

                      Todėl šiuo sprendimu yra prašoma Alytaus miesto savivaldybės tarybos skirti VšĮ „Dzūkijos sportas“ 2018 metų veiklai finansuoti 198, 0 tūkst. eurų.

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys                                        Saulius Janulevičius

 

 

 

 

Tarybos ir mero sekretoriato vadovė                                                  Dalia Jezukevičienė

 

Tel. (8 315) 55 147, +370 698 19012, el. p. dalia.jezukeviciene@ams.lt

Į pradžią