Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TPR-38 2018-01-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 38-ASIS POSĖDIS

Alytaus_m_herbas.bmp

 

SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 38-ASIS POSĖDIS

Protokolas

 

2017 m. gruodžio 21 d. Nr.  TPR-38

Alytus

 

Posėdis įvyko 2017 m. gruodžio 21 d. 9.00-13.15 val..

Posėdžio pirmininkai Savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius, savivaldybės mero pavaduotojas Tautvydas Tamulevičius.

Posėdžio sekretorė Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Posėdyje dalyvavusių narių skaičius 26.

Nedalyvavo: Kęstutis Ptakauskas, Aurelijus Jaruševičius (iki 9.30 val.), Vytas Jazepčikas (nuo 11.30 val.), Vytautas Grigaravičius (n|fuo 11.30).

 

Vytautas Grigaravičius. Labas rytas, pradėsime 8-osios tarybos 38-ąjį posėdį. Prašyčiau tarybos narius užsiregistruoti. Iš viso taryboje yra 27 nariai, užsiregistravo 21 tarybos narys.

Dėl pateisinamos priežasties posėdyje nedalyvauja tarybos narys Kęstutis Ptakauskas. Tarybos narys Aurelijus Jaruševičius informavo, kad į posėdį pavėluos.

Šios dienos posėdžio darbotvarkėje yra 23 klausimai, taip pat yra parengtas sprendimo projektas „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 38-ojo posėdžio darbotvarkės papildymo“, kuriuo siūloma papildyti posėdžio darbotvarkę klausimais „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimo Nr. T-397 „Dėl pritarimo investicijų sutarčiai“ pakeitimo“, „Dėl Alytaus miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo krypčių nustatymo“, „Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos 2017 m. veiklos ataskaita“ ir „Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2017 m. veiklos ataskaita“.

Prašau Tarybos ir mero sekretoriato vadovę Dalią Jezukevičienę pristatyti sprendimo projektą.

SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 38-ojo posėdžio darbotvarkės papildymas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Nerijus Cesiulis pasiūlė papildomą klausimą “Dėl Alytaus miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo krypčių nustatymo“ svarstyti posėdžio pradžioje.

Jurgis Krasnickas pritarė N. Cesiulio siūlymui.

Vytautas Grigaravičius informavo, kad minėtu klausimu yra užsirašę kalbėti trys asmenys, kurie į posėdį dar neatvyko, todėl klausimas galės būti svarstomas kai tik atvyks norintieji pasisakyti.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 25, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 25.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 38-ojo posėdžio darbotvarkės papildymo“ (pridedama).

Vytautas Grigaravičius. Kokių dar būtų pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės?

Nerijus Cesiulis pareiškė norą socialdemokratų frakcijos vardu pateikti paklausimą.

Vytautas Grigaravičius. Informuoju, kad posėdžio pabaigoje bus pateikta informacija apie 2018 metų Alytaus miesto savivaldybės biudžeto projektą. Jeigu daugiau pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės nėra, pašau balsuoti dėl posėdžio darbotvarkės su pateiktais pakeitimais patvirtinimo.

Balsuota. Už – 25, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 25.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius – už

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 38-ojo posėdžio darbotvarkę:

1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimo Nr. T-145 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės sportininkų premijų skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

2. Dėl pritarimo Europos atletikos asociacijos, Lietuvos lengvosios atletikos federacijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui.

3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimo Nr. T-293 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos valdymo struktūros patvirtinimo“ pakeitimo.

4. Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitos patvirtinimo.

5. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimo Nr. T-39 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

6. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimo Nr. T-40 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

7. Dėl pritarimo Nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių įsigijimo Alytaus mieste projektui.

8. Dėl bendrasavininkių atleidimo nuo žemės mokesčio.

9. Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės sklypų panaudos sutartis.

10. Dėl žemės sklypo Fortų g. 18, savivaldybės valdomo nuosavybės teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono.

11. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T-234 „Dėl Alytaus miesto monumentaliosios dailės kūrinių statymo ir jų priežiūros tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

12. Dėl savivaldybės turto perdavimo švietimo įstaigoms.

13. Dėl negyvenamųjų patalpų Pramonės g. 1B, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu.

14. Dėl savivaldybės materialiojo turto 2015-11-17 nuomos sutarties Nr. Sr-1849(38.5) 2 punkto pakeitimo.

15. Dėl negyvenamųjų patalpų Lelijų g. 44, Alytuje, nuomos.

16. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo.

17. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo ir Socialinio būsto fondo sąrašų tvirtinimo“.

18. Dėl socialinio būsto nuomos rinkos kainomis.

19. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimo Nr. T-106 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.

20. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimo Nr. T-250 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

21. Dėl viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo.

22. Dėl Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos direktoriaus skyrimo ir pareiginės algos nustatymo.

23. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T-64 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareiginių algų nustatymo“ pakeitimo.

23. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimo Nr. T-397 „Dėl pritarimo investicijų sutarčiai“ pakeitimo.

24. Dėl Alytaus miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo krypčių nustatymo.

25. Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos 2017 m. veiklos ataskaita.

26. Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2017 m. veiklos ataskaita.

Vytautas Grigaravičius. Suteikiu žodį norintiems pasisakyti.

Nerijus Cesiulis socialdemokratų frakcijos vardu pateikė paklausimą kada bus pradėtas svarstyti Alytaus miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto projektas.

Vytautas Grigaravičius atsakė į paklausimą, paaiškindamas, kad šio posėdžio pabaigoje tarybos nariai bus supažindinti su pirminiu 2018 metų Alytaus miesto savivaldybės biudžeto projekto variantu, kuris artimiausiu metu bus teikiamas svarstyti tarybos komitetuose. Svarstymų laikas jau yra derinamas su komitetų pirmininkais.

1. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimo Nr. T-145 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės sportininkų premijų  skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėjas Sporto ir rekreacijos skyriaus vedėjas Adomas Andrušaitis pristatė sprendimo projektą ir jo alternatyvą.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Valė Gibienė, Tautvydas Tamulevičius, Jurgis Krasnickas, Nijolė Makštutienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Gintarė Rimkutė-Merčaitienė siūlė palaikyti alternatyvų sprendimo projekto variantą, nes juo neišskiriamos premijos individualių ir komandinių sporto šakų atstovams.

Nijolė Makštutienė paaiškino, kad netikslu kalbėti apie planuojamas lėšas, nes neaišku, kiek sportininkų laimės varžybas.

Jurgis Krasnickas paaiškino, kad negalima išskirti komandinių ir individualių sporto šakų, nes sportininkai vienodai daug pastangų, todėl siūlė pritarti sprendimo projekto alternatyvai.

Vytautas Grigaravičius. Prašau alternatyviai balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už 1 – 2, už 2 – 23, iš viso balsavo – 25.

Algirdas Gataveckas - už 2

Andrius Jučas - už 1

Arvydas Švirmickas - už 2

Aurelijus Jaruševičius - už 2

Danutė Remeikienė  - už 2

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už 2

Henrikas Šivokas - už 2

Jurgis Krasnickas - už 2

Jurgita Eidukevičienė - už 2

Kęstutis Ąžuolas - už 2

Laima Vincė Kirkliauskienė - už 2

Marius Grišmanauskas - už 2

Nerijus Cesiulis - už 2

Nerijus Jauneika - už 2

Nijolė Makštutienė - už 2

Povilas Labukas - už 2

Rasa Daugininkaitė - už 2

Saulius Janulevičius - už 2

Sigitas Leonavičius - už 2

Tautvydas Tamulevičius – registravosi, bet nebalsavo

Tomas Pačėsas - už 2

Valė Gibienė - už 2

Valius Micevičius - už 2

Virginijus Jarušas - už 2

Vytas Jazepčikas - už 1

Vytautas Grigaravičius - už 2

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas, pritarta alternatyvai.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimo Nr. T-145 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės sportininkų premijų  skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

2. SVARSTYTA. Pritarimas Europos atletikos asociacijos, Lietuvos lengvosios atletikos federacijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui.

Pranešėjas Sporto ir rekreacijos skyriaus vedėjas Adomas Andrušaitis.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 26, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 26.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Europos atletikos asociacijos, Lietuvos lengvosios atletikos federacijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui“ (pridedama).

Vytautas Grigaravičius. Po balsavimo suteikiu žodį Lietuvos lengvosios atletikos federacijos direktoriui Rimantui Mikaičiui.

Rimantas Mikaitis padėkojo tarybos nariams už priimtą sprendimą ir pasidžiaugė, kad Alytaus miestas galės surengti tarptautines sportinio ėjimo varžybas, kurios miesto bendruomenei bus didelė šventė.

3. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimo Nr. T-293 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos valdymo struktūros patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėjas viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos direktorius Marius Jasaitis.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 25, prieš – 1, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 26.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimo Nr. T-293 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos valdymo struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

4. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitos patvirtinimas.

Pranešėja Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Ingrida Rutkauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Vytas Jazepčikas, Jurgis Krasnickas, Virginijus Jarušas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Jurgis Krasnickas paaiškino, kad Alytaus mieste šeimos gydytojai turi daugiausiai pacientų, lyginant su kitų šalies miestų šeimos gydytojais.

Vytas Jazepčikas pritarė J. Krasnickui ir kritikavo savivaldybės tarybos požiūrį į sveikatos apsaugą teigdamas, kad šiai sričiai yra skiriama per mažai dėmesio.

Jurgis Krasnickas paaiškino, kad taryba, kaip sveikatos priežiūros įstaigų steigėja, gali skirti įstaigoms daugiau lėšų ir tai padėtų spręsti įstaigų vidines problemas.

Aurelijus Jaruševičius pastebėjo, kad sveikatos priežiūros įstaigas finansuoja ir Sveikatos apsaugos ministerija, ne tik savivaldybė.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 26, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 26.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitos patvirtinimo“ (pridedama).

5. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimo Nr. T-39 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Investicinių projektų skyriaus vedėja, atliekanti Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo funkcijas Neringa Rinkevičiūtė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nerijus Cesiulis, Aurelijus Jaruševičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 1, susilaikė – 2, iš viso balsavo – 25.

Algirdas Gataveckas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - susilaikė

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimo Nr. T-39 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

6. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimo Nr. T-40 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Investicinių projektų skyriaus vedėja, atliekanti Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo funkcijas Neringa Rinkevičiūtė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Aurelijus Jaruševičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 3, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 25.

Algirdas Gataveckas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - prieš

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimo Nr. T-40 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

7. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo krypčių nustatymas.

Pranešėjas Tarybos narys Sigitas Leonavičius.

Tarybos narys Andrius Jučas pareiškė nusišalinąs nuo klausimo svarstymo.

Tarybos narys Andrius Jučas išėjo iš posėdžių salės.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Jurgis Krasnickas, Vytautas Grigaravičius, Nijolė Makštutienė, Arvydas Švirmickas (2 klausimai), Laima Vincė Kirkliauskienė, Valė Gibienė, Kęstutis Ąžuolas (2 klausimai), Aurelijus Jaruševičius, Vytas Jazepčikas, Nerijus Cesiulis.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje Ona Balevičiūtė paaiškino, kad norint pakeisti arba perimti iš UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro“ jam perduotas atliekų tvarkymo funkcijas, reikia keisti teisės aktą, kuriuo tos funkcijos jam buvo priskirtos.

Vytautas Grigaravičius pasiūlė pakoreguoti sprendimo projekto 2 punktą ir sprendimo projekto 1 punkte nustatytą priemonių planą pavesti įgyvendinti ne savivaldybės administracijos direktoriui, o darbo grupei, kuri rengė sprendimo projektą.

Vytautas Grigaravičius. Šiuo klausimu yra užsirašę kalbėti Algirdas Reipas, UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro“ direktorius, Vytautas Mockevičius, daugiabučio namo savininkų bendrijos „Žiburio g. 9“ pirmininkas ir Vytautas Kazlauskas, daugiabučio namo savininkų bendrijos „Pulko g. 34“ pirmininkas. Prašau pasisakyti.

Algirdas Reipas išdėstė UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro“ poziciją diskutuojamu klausimu. Teigė, kad siūlomas sistemos pakeitimas neišspręstų daugiabučių namų gyventojų mokamos didelės kainos už atliekų tvarkymą problemos.

Vytautas Mockevičius pateikė nuomonę, kodėl rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą apskaičiavimo pagal būsto plotą yra neteisinga.

Vytautas Kazlauskas pateikė keletą pasiūlymų, kaip butų galima spręsti rinkliavos už atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą apskaičiavimo problemas.

Vytautas Grigaravičius. Kas iš tarybos narių dar norėtų kalbėti?

Kalbėjo: Tomas Pačėsas pritarė kalbėjusiems bendrijų pirmininkams, kad rinkliavos dydis turėtų būti apskaičiuojamas pagal faktinį atliekų svorį, o tai reiškia, kad atliekos turi būti sveriamos.

Marius Grišmanauskas siūlė savivaldybės administracijai paskaičiuoti, kaip pakistų rinkliavos dydis skaičiuojant pagal sprendimo projektu siūlomą metodiką.

Jurgis Krasnickas teigė, kad darbo grupė savo darbo neįvykdė, nes nepateikė konkrečios rinkliavos apskaičiavimo metodikos.

Virginijus Jarušas pastebėjo, kad tarybos darbo grupėms neturėtų būti keliami tikslai sukurti konkrečius dokumentus. Jos turėtų identifikuoti problemas ir leisti jas spręsti savivaldybės administracijai.

Nerijus Cesiulis pasisakė manantis, kad sprendimą turėtų vykdyti savivaldybės administracija kartu su darbo grupe.

Marius Grišmanauskas teigė, kad darbo grupė sudaryta mero potvarkiu, todėl tik meras gali nuspręsti ar ji savo darbą įvykdė tinkamai.

Jurgis Krasnickas pastebėjo, kad tarybos įgaliojimai yra didesni negu mero, todėl taryba gali priimti sprendimą.

Tautvydas Tamulevičius pritarė mero siūlymui ir pastebėjo, kad realių pokyčių bus galima pasiekti tik kitų metų antroje pusėje kai įsigalios parengti rinkliavos apskaičiavimo nuostatai.

Sigitas Leonavičius paaiškino, kad pagrindinis darbo grupės darbas buvo išanalizuoti visos Lietuvos praktiką, darbo grupė jį atliko.

Danutė Remeikienė paprašė administracijos direktoriaus pasakyti savo nuomonę apie siūlomą sprendimo projektą.

Vytautas Jastremskas teigė, kad darbo grupė šiuo metu gali pasiūlyti tik problemos sprendimo kryptis, nes siekiant atliekų rūšiavimą apmokestinti teisingai, reikia pasverti kiekvieno gyventojo išmetamas atliekas, o tam nėra techninių galimybių.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl mano anksčiau pateikto siūlymo pakeisti sprendimo projekto 2 punktą ir pavesti sprendimą įgyvendinti darbo grupei, ne administracijos direktoriui.

Balsuota. Už – 13, prieš – 8, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Henrikas Šivokas - prieš

Jurgis Krasnickas - prieš

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - prieš

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - prieš

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - prieš

Tautvydas Tamulevičius - už

Valė Gibienė - už

Valius Micevičius - prieš

Virginijus Jarušas - prieš

Vytautas Grigaravičius – už

Vytautas Grigaravičius. Pritarta siūlymui.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto su pakeitimu.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 2, iš viso balsavo – 24.

Algirdas Gataveckas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo krypčių nustatymo“ (pridedama).

Vytautas Grigaravičius. Skelbiu 20 minučių pertrauką.

Pertrauka.

Vytautas Grigaravičius. Turiu išvykti į svarbų susitikimą, todėl pirmininkavimą posėdžiui perduodu savivaldybės mero pavaduotojui Tautvydui Tamulevičiui.

8. SVARSTYTA. Pritarimas Nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių įsigijimo Alytaus mieste projektui.

Pranešėja Investicinių projektų skyriaus vedėja Neringa Rinkevičiūtė.

Tautvydas Tamulevičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nerijus Cesiulis (2 klausimai), Nijolė Makštutienė, Andrius Jučas, Valė Gibienė (2 klusimai), Virginijus Jarušas (2 klausimai), Sigitas Leonavičius, Jurgis Krasnickas, Tomas Pačėsas, Tautvydas Tamulevičius.

Tautvydas Tamulevičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Nerijus Cesiulis teigė, kad už tą pačią sumą, kuri turėtų būti investuota į projekto įgyvendinimą, būtų naudingiau įrengti keletą elektromobilių greito įkrovimo stotelių.

Tomas Pačėsas pastebėjo, kad elektra varomų autobusų įsigijimas būtų naudingesnis aplinkosauginiu požiūriu.

Sigitas Leonavičius siūlė žiūrint į ateitį geriau rinktis elektrinius autobusus.

Marius Grišmanauskas teigė, kad pinigai galėtų būti panaudojami lizingui už savivaldybės administracijos elektromobilius, taip administracija parodytų pavyzdį kitoms įstaigoms prisidėti prie aplinkos saugojimo.

Jurgis Krasnickas teigė, kad projekto, kuriam siūloma pritarti, idėja pakankamai neaiški ir pasisakė prieštaraujantis sprendimo projektui.

Tautvydas Tamulevičius paaiškino, kad nepritarus sprendimo projektui, miestas negautų daugiau kaip trijų šimtų tūkstančių Europos Sąjungos fondų lėšų.

Jurgis Krasnickas pastebėjo, kad priėmus sprendimą, jį įgyvendinti turėtų kita savivaldybės taryba.

Tautvydas Tamulevičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 6, prieš – 5, susilaikė – 13, iš viso balsavo – 24.

Algirdas Gataveckas - prieš

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - susilaikė

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - susilaikė

Henrikas Šivokas - prieš

Jurgis Krasnickas - prieš

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - prieš

Marius Grišmanauskas - susilaikė

Nerijus Cesiulis - prieš

Nerijus Jauneika - susilaikė

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - susilaikė

Rasa Daugininkaitė - susilaikė

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Tautvydas Tamulevičius - susilaikė

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - susilaikė

Virginijus Jarušas - susilaikė

Tautvydas Tamulevičius. Sprendimas nepriimtas.

NUSPRĘSTA. Nepriimti sprendimo „Dėl pritarimo Nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių įsigijimo Alytaus mieste projektui“.

9. SVARSTYTA. Bendrasavininkių atleidimas nuo žemės mokesčio.

Pranešėjas Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas Mindaugas Vaikšnoras pristatė sprendimo projektą ir alternatyvą.

Tautvydas Tamulevičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Aurelijus Jaruševičius.

Tautvydas Tamulevičius. Kas nori kalbėti? Prašau alternatyviai balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už 1 – 1, už 2 – 23, iš viso balsavo – 24.

Algirdas Gataveckas - už 2

Andrius Jučas - už 2

Arvydas Švirmickas - už 1

Aurelijus Jaruševičius - už 2

Danutė Remeikienė - už 2

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už 2

Henrikas Šivokas - už 2

Jurgis Krasnickas - už 2

Jurgita Eidukevičienė - už 2

Kęstutis Ąžuolas - už 2

Laima Vincė Kirkliauskienė - už 2

Marius Grišmanauskas - už 2

Nerijus Cesiulis - už 2

Nerijus Jauneika - už 2

Nijolė Makštutienė - už 2

Povilas Labukas - už 2

Rasa Daugininkaitė - už 2

Saulius Janulevičius - už 2

Sigitas Leonavičius - už 2

Tautvydas Tamulevičius - už 2

Tomas Pačėsas - už 2

Valė Gibienė - už 2

Valius Micevičius - už 2

Virginijus Jarušas - už 2

Tautvydas Tamulevičius. Sprendimas priimtas,  pritarta alternatyvai.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl bendrasavininkių atleidimo nuo žemės mokesčio“ (pridedama).

10. SVARSTYTA. Sutikimas perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus įgaliojimas pasirašyti valstybinės žemės sklypų panaudos sutartis.

Pranešėjas Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas, atliekantis vedėjo funkcijas Mindaugas Matažinskas.

Tautvydas Tamulevičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 23, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 23.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Tautvydas Tamulevičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės sklypų panaudos sutartis“ (pridedama).

11. SVARSTYTA. Žemės sklypo Fortų g. 18, savivaldybės valdomo nuosavybės teise Alytaus pramonės parke, nuoma be aukciono.

Pranešėjas Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas, atliekantis vedėjo funkcijas Mindaugas Matažinskas.

Tautvydas Tamulevičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 23, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 23.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Tautvydas Tamulevičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl žemės sklypo Fortų g. 18, savivaldybės valdomo nuosavybės teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono“ (pridedama).

12. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T-234 „Dėl Alytaus miesto monumentaliosios dailės kūrinių statymo ir jų priežiūros tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėjas Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas, atliekantis vedėjo funkcijas Mindaugas Matažinskas pristatė sprendimo projektą ir alternatyvą.

Tautvydas Tamulevičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nijolė Makštutienė, Algirdas Gataveckas.

Tautvydas Tamulevičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Gintarė Rimkutė-Merčaitienė paaiškino Aplinkos ir plėtros komiteto pateiktos alternatyvos motyvus, kad komisija gali būti sudaroma mero potvarkiu, nes į jos sudėtį neįeina tarybos nariai, todėl nebūtina ją sudarinėti tarybos sprendimu ir siūlė pritarti alternatyvai.

Tautvydas Tamulevičius. Prašau alternatyviai balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už 1 – 10, už 2 – 14, iš viso balsavo – 24.

Algirdas Gataveckas  - už 2

Andrius Jučas - už 1

Arvydas Švirmickas - už 1

Aurelijus Jaruševičius - už 1

Danutė Remeikienė - už 2

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už 2

Henrikas Šivokas - už 2

Jurgis Krasnickas - už 2

Jurgita Eidukevičienė - už 2

Kęstutis Ąžuolas - už 1

Laima Vincė Kirkliauskienė - už 2

Marius Grišmanauskas - už 2

Nerijus Cesiulis - už 2

Nerijus Jauneika - už 1

Nijolė Makštutienė - už 1

Povilas Labukas - už 1

Rasa Daugininkaitė - už 1

Saulius Janulevičius - už 1

Sigitas Leonavičius - už 2

Tautvydas Tamulevičius - už 2

Tomas Pačėsas - už 2

Valė Gibienė - už 1

Valius Micevičius - už 2

Virginijus Jarušas - už 2

Tautvydas Tamulevičius. Sprendimas priimtas, pritarta alternatyvai.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T-234 „Dėl Alytaus miesto monumentaliosios dailės kūrinių statymo ir jų priežiūros tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

13. SVARSTYTA. Savivaldybės turto perdavimas švietimo įstaigoms.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja Auksė Juonienė.

Tautvydas Tamulevičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 23.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Tautvydas Tamulevičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl savivaldybės turto perdavimo švietimo įstaigoms“ (pridedama).

14. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Pramonės g. 1B, Alytuje, nuoma viešojo konkurso būdu.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Tautvydas Tamulevičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 23.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Tautvydas Tamulevičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl negyvenamųjų patalpų Pramonės g. 1B, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu“ (pridedama).

15. SVARSTYTA. Savivaldybės materialiojo turto 2015-11-17 nuomos sutarties Nr. SR-1849(38.5) 2 punkto pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Tautvydas Tamulevičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Valė Gibienė.

Tautvydas Tamulevičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 19, prieš – 0, susilaikė – 4, iš viso balsavo – 23.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - susilaikė

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - susilaikė

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Tautvydas Tamulevičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl savivaldybės materialiojo turto 2015-11-17 nuomos sutarties Nr. SR-1849(38.5) 2 punkto pakeitimo“ (pridedama).

16. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Lelijų g. 44, Alytuje, nuoma.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Tautvydas Tamulevičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Virginijus Jarušas.

Tautvydas Tamulevičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 0, susilaikė – 3, iš viso balsavo – 23.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - susilaikė

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Tautvydas Tamulevičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl negyvenamųjų patalpų Lelijų g. 44, Alytuje, nuomos“ (pridedama).

17. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352  „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Tautvydas Tamulevičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 22.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Tautvydas Tamulevičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352  „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo“ (pridedama).

18. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr.    T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Tautvydas Tamulevičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Tautvydas Tamulevičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

19. SVARSTYTA. Socialinio būsto nuoma rinkos kainomis.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Tautvydas Tamulevičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nerijus Cesiulis, Aurelijus Jaruševičius.

Tautvydas Tamulevičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Andrius Jučas pritarė sprendimo projektui teigdamas, kad asmenų finansinės padėties pagerėjimas gali būti laikinas.

Nerijus Cesiulis paaiškino, kad laukiančiųjų socialinio būsto eilė yra labai didelė ir išnuomojus būstą rinkos kaina, laukiantieji praranda galimybę gauti socialinį būstą.

Jurgis Krasnickas pritarė Nerijui Cesiuliui.

Aurelijus Jaruševičius pastebėjo, kad reikėtų turėti bendrą požiūrį į socialinių problemų sprendimą ir jo laikytis.

Tautvydas Tamulevičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 23.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - susilaikė

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Tautvydas Tamulevičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl socialinio būsto nuomos rinkos kainomis“ (pridedama).

20. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimo Nr. T-106 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Kultūros skyriaus vedėja Vilma Liaukuvienė paaiškino, kad savivaldybės administracija atsiima savo anksčiau teiktą sprendimo projektą ir tarybai svarstyti teikia tik Kultūros švietimo ir sporto ir Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetų alternatyvas.

Tautvydas Tamulevičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nerijus Cesiulis.

Tautvydas Tamulevičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Tautvydas Tamulevičius pasiūlė balsuoti tik dėl Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijų skyrimo nuostatų 6 ir 13 punktų, nes komitetų nuomonės išsiskyrė tik dėl jų, daugiau skirtumų tarp abiejų variantų nėra.

Nijolė Makštutienė paaiškino, kad Kultūros, švietimo ir sporto komitetas pasiūlė alternatyvą dėl to, kad, komiteto nuomone, komisijos, skiriančios kultūros premijas, nariai turėtų būti deleguojami būtent iš šio komiteto, o ne iš visos tarybos, nes šiame komitete dirba tarybos nariai, kurie pasirinkę kultūros sritį prioritetine. Taip pat premijų skaičius turėtų būti didesnis, kad daugiau menininkų būtų paskatinti kurti.

Kęstutis Ąžuolas paaiškino, kad Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas pasiūlė skirti mažiau kultūros premijų, bet padidinti jų sumą, kad premija būtų vertingesnė ir labiau prestižinė.

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė siūlė skirti daugiau ir didesnių premijų, nes kultūros projektai yra svarbūs ir vertingi visuomenei, todėl reikėtų paskatinti daugiau menininkų.

Tautvydas Tamulevičius. Prašau alternatyviai balsuoti dėl Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijų skyrimo nuostatų 6 punkto. Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto alternatyva – 1 variantas, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto alternatyva – 2 variantas.

Balsuota. Už 1 – 8, už 2 – 15, iš viso balsavo – 23.

Algirdas Gataveckas - už 1

Andrius Jučas - už 1

Arvydas Švirmickas - už 2

Aurelijus Jaruševičius - už 1

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už 2

Henrikas Šivokas - už 2

Jurgis Krasnickas - už 2

Jurgita Eidukevičienė - už 2

Kęstutis Ąžuolas - už 1

Laima Vincė Kirkliauskienė - už 2

Marius Grišmanauskas - už 1

Nerijus Cesiulis - už 2

Nerijus Jauneika - už 1

Nijolė Makštutienė - už 2

Povilas Labukas - už 2

Rasa Daugininkaitė - už 2

Saulius Janulevičius - už 2

Sigitas Leonavičius - už 2

Tautvydas Tamulevičius - už 1

Tomas Pačėsas - už 2

Valė Gibienė - už 2

Valius Micevičius - už 2

Virginijus Jarušas - už 1

Tautvydas Tamulevičius. Pritarta Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pasiūlytam nuostatų 6 punkto variantui. Prašau alternatyviai balsuoti dėl Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijų skyrimo nuostatų 13 punkto. Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto alternatyva – 1 variantas, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto alternatyva – 2 variantas.

Balsuota. Už 1 – 10, už 2 – 13, iš viso balsavo – 23.

Algirdas Gataveckas - už 1

Andrius Jučas - už 1

Arvydas Švirmickas - už 1

Aurelijus Jaruševičius - už 1

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už 1

Henrikas Šivokas - už 2

Jurgis Krasnickas - už 2

Jurgita Eidukevičienė - už 2

Kęstutis Ąžuolas - už 1

Laima Vincė Kirkliauskienė - už 2

Marius Grišmanauskas - už 1

Nerijus Cesiulis - už 2

Nerijus Jauneika - už 1

Nijolė Makštutienė - už 2

Povilas Labukas - už 2

Rasa Daugininkaitė - už 2

Saulius Janulevičius - už 2

Sigitas Leonavičius - už 1

Tautvydas Tamulevičius - už 1

Tomas Pačėsas - už 2

Valė Gibienė - už 2

Valius Micevičius - už 2

Virginijus Jarušas - už 2

Tautvydas Tamulevičius. Pritarta Kultūros, Švietimo ir sporto komiteto pasiūlytam nuostatų 13 punkto variantui. Prašau balsuoti dėl viso sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 2, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 23.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - prieš

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Tautvydas Tamulevičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimo Nr. T-106 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

21. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimo Nr. T-250 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Kultūros skyriaus vedėja Vilma Liaukuvienė.

Tautvydas Tamulevičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Algirdas Gataveckas.

Tautvydas Tamulevičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 23, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 23.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Tautvydas Tamulevičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimo Nr. T-250 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

22. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimas.

Pranešėja Kultūros skyriaus vedėja Vilma Liaukuvienė pristatė sprendimo projektą ir paaiškino, kad sprendimo projektas pataisytas pagal Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pastabas dėl nekonkrečių nuolaidų dydžių ir sprendimo projekte išdėstytų pastabų. Į visas pastabas buvo atsižvelgta.

Tautvydas Tamulevičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Tautvydas Tamulevičius.

Tautvydas Tamulevičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 23.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Tautvydas Tamulevičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo“ (pridedama).

23. SVARSTYTA. Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos direktoriaus skyrimas ir pareiginės algos nustatymas.

Pranešėjas Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis vedėjo funkcijas Romualdas Zdanavičius.

Tautvydas Tamulevičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Tautvydas Tamulevičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos direktoriaus skyrimo ir pareiginės algos nustatymo“ (pridedama).

24. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T-64 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareiginių algų nustatymo“ pakeitimas.

Pranešėjas Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis vedėjo funkcijas Romualdas Zdanavičius

Tautvydas Tamulevičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Tautvydas Tamulevičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T-64 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareiginių algų nustatymo“ pakeitimo“ (pridedama).

25. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimo Nr. T-397 „Dėl pritarimo investicijų sutarčiai“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Tautvydas Tamulevičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 23, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 23.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Tautvydas Tamulevičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimo Nr. T-397 „Dėl pritarimo investicijų sutarčiai“ pakeitimo“ (pridedama).

26. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos 2017 m. veiklos ataskaita.

Pranešėja Alytaus miesto mero pavaduotoja, Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos pirmininkė Valė Gibienė trumpai pristatė tarybos 2017 metų veiklos ataskaitą.

Tautvydas Tamulevičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Dėkojame pranešėjai.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

27. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2017 m. veiklos ataskaita.

Pranešėjas Tarybos narys, Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininkas Povilas Labukas trumpai pristatė tarybos 2017 metų veiklos ataskaitą.

Tautvydas Tamulevičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Dėkojame pranešėjui.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

28. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto projektas.

Pranešėjas administracijos direktorius Vytautas Jastremskas pristatė Alytaus miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto projektą, kuris bus teikiamas svarstyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetams.

Tautvydas Tamulevičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nijolė Makštutienė, Virginijus Jarušas.

Tautvydas Tamulevičius. Kas nori kalbėti? Dėkojame pranešėjui.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

Tautvydas Tamulevičius. Visi posėdžio darbotvarkės klausimai apsvarstyti. Posėdį baigėme. Dėkoju visiems už darbą.

 

 

 

Posėdžio pirmininkai                                                               Vytautas Grigaravičius

 

                                                                                              Tautvydas Tamulevičius

                                                                        

Posėdžio sekretorė                                                                  Dalia Jezukevičienė

 

 

______________

 

 

Į pradžią